Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19798
Title: Оцінка якості питних вод з різних джерел водопостачання
Other Titles: Assessment of quality of drinking water from different sources of water supply
Оценка качества питьевых вод из разных источников водоснабжения
Authors: Олексієнко, О. Ю.
Попова, В. В.
Keywords: моніторинг питних вод
вода з бювету
водопровідна вода
колодязна вода
водопостачання
мониторинг питьевых вод
вода с бювета
водопроводная вода
колодязная вода
водопоснабжение
monitoring of drinking water
water from the pump room
tap water
well water
water supply
Issue Date: 2021
Citation: Олексієнко О. Ю. Оцінка якості питних вод з різних джерел водопостачання [Текст] / О. Ю. Олексієнко, В. В. Попова // Технології та інжиніринг. - 2021. - № 5. - С. 37-47.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – моніторинг різних джерел водопостачання в окремому регіоні Ураїни. Для моніторингу питної води вибраного населеного пункту Черкаської області було відібрано води з водопроводної мережі (10 зразків), вода з бювету (1 зразок) та води з колодязів (26 зразків) та проаналізовано їх за 20 основними хімічними показниками відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 та ДСТУ 7525:2014. Встановлено, що водопровідна вода має незначні превищення заліза та мутності в 5 зразках. Вода не містить алюмінію, йонів амонію, нітратів, нітритів, залишкових кількостей вільного та зв’язаного хлору і побічних продуктів хлорування. Зразок води з бювету має незначні превищення вмісту кремнію та солей загальної жорсткості – йонів кальцію і магнію. Вода з бювету за хімічним складом (pH, сухий залишок, лужність, хлориди, сульфати, натрій) та вмістом мікрокомпонентів дуже подібна до водопровідної, вона має дещо вищі «кольоровість» та «каламутність», але вміст нафтопродуктів та заліза не перевищує нормативів для питної води – 0,1 мг/дм3 та 0,2 мг/дм3, відповідно. При цьому, колодязьна вода є набільш непридатною для питних цілей. Встановлено, що найбільше перевищення нормованих значень в цих водах спостерігалось при визначенні сухого залишку (до 4-х нормативів), жорсткості (до 5 нормативів), концентрації нітратів (до 9 нормативів). Наукова новизна полягає у проведенні моніторингу питних вод вибраного населеного пункту Черкаської області та аналізі придатності водопровідної води, води з бювету та колодязної води для питних потреб. Встановлено особливості хімічного складу об’єктів питного водопостачання даного населеного пункту, зокрема велика увага приділена визначенню мікроелементів та стійких органічних токсикантів на рівні їх гранично-допустимих концентрацій. Аналiз одержаних результатів свiдчить про те, що за органолептичними показниками, загальною мiнералiзацiєю, жорсткістю, лужнiстю, вмiстом органiчних компонентiв якiсть водопровідної води та бювету вiдповiдає чинним гігієнічним нормативам, а вода майже в усiх колодязях – не відповідає.
Цель работы – мониторинг разных источников водоснабжения в отдельном регионе Украины. Для мониторинга питьевой воды выбранного населенного пункта Черкасской области были отобраны воды из водопроводной сети (10 образцов), вода с бювета (1 образец) и воды с колодцев (26 образцов) и проанализированы по 20 основным химическим показателям в соответствии с требованиями ГСанПиН 2.2.-171-10 и ГСТУ 7525:2014. Установлено, что водопроводная вода имеет незначительные превышения железа и мутности в 5 образцах. Вода не содержит алюминия, ионов аммония, нитратов, нитритов, остаточных количеств свободного и связанного хлора и побочных продуктов хлорирования. Образец воды с бювета имеет незначительное превышение содержания кремния и солей общей жесткости – ионов кальция и магния. Вода с бювета по химическому составу (pH, сухой остаток, щелочность, хлориды, сульфаты, натрий) и содержанию микрокомпонентов очень похожа на водопроводную, она имеет несколько выше "цветность" и "мутность", но содержание нефтепродуктов и железа не превышает нормативов для питьевой воды – 0,1 мг/дм3 и 0,2 мг/дм3 соответственно. При этом вода с колодца является наиболее непригодной для питьевых целей. Установлено, что наибольшее превышение нормированных значений в этих водах наблюдалось при определении сухого остатка (до 4 нормативов), жесткости (до 5 нормативов), концентрации нитратов (до 9 нормативов). Научная новизна заключается в проведении мониторинга питьевых вод избранного населенного пункта Черкасской области и анализе пригодности водопроводной воды, воды с бювета и воды с колодца для питьевых нужд. Установлены особенности химического состава объектов питьевого водоснабжения данного населенного пункта, в частности, большое внимание уделено определению микроэлементов и устойчивых органических токсикантов на уровне их предельно допустимых концентраций. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что по органолептическим показателям, общей минерализации, жесткости, щелочности, содержания органических компонентов качество водопроводной и бюветной воды соответствует действующим гигиеническим нормативам, а вода почти в всех колодцах – не соответствует.
Monitor different sources of water supply in a particular region of Ukraine. To monitor the drinking water of the selected settlement of Cherkasy region, water from the water supply network (10 samples), water from the pump room (1 sample) and water from wells (26 samples) were selected and analyzed for 20 main chemical indicators in accordance with the requirements of DSanPiN 2.2.4-171-10 and DSTU 7525: 2014. It was found that tap water has a slight excess of iron and turbidity in 5 samples. The water does not contain aluminum, ammonium ions, nitrates, nitrites, residual amounts of free and bound chlorine and chlorination by-products. The sample of water from the pump room has a slight excess of silicon and salts of general hardness – calcium and magnesium ions. Water from the pump room in chemical composition (pH, dry matter, alkalinity, chlorides, sulfates, sodium) and the content of microcomponents is very similar to tap water, it has a slightly higher "color" and "turbidity", but the content of petroleum products and iron does not exceed drinking standards. water – 0.1 mg / dm3 and 0.2 mg / dm3, respectively. In this case, well water is the most unsuitable for drinking purposes. It was found that the largest excess of normalized values in these waters was observed when determining the dry residue (up to 4 standards), hardness (up to 5 standards), nitrate concentration (up to 9 standards). Monitoring of drinking water in the selected settlement of Cherkasy region and the analysis of the suitability of tap water, pump room water and well water for drinking needs. The peculiarities of the chemical composition of drinking water supply facilities of this settlement have been established, in particular, much attention is paid to the determination of microelements and persistent organic toxicants at the level of their maximum permissible concentrations. The analysis of the obtained results testifies that the quality of tap water and pump room meets the current hygienic standards in terms of organoleptic parameters, general mineralization, hardness, alkalinity, content of organic components, and water in almost all wells does not meet.
DOI: 10.30857/2786-5371.2021.5.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19798
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2021_N5_P037-047.pdf293,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.