Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19804
Title: Вплив місцевого поквартирного регулювання систем опалення житлових будинків на енергоспоживання
Other Titles: Influence of local apartment regulation of household heating systems on energy consumption
Влияние местного поквартирного регулирования систем отопления жилых домов на энергопотребление
Authors: Дешко, В. І.
Білоус, І. Ю.
Максименко, О. Е.
Keywords: енергозбереження
внутрішня температура
регулювання та витрати енергії на опалення
житлові будівлі
моделювання
энергосбережение
внутренняя температура
регулирование и расход энергии на отопление
жилые здания
моделирование
energy saving
internal temperature
regulation and energy consumption for heating
residential buildings
modeling
Issue Date: 2022
Citation: Дешко В. І. Вплив місцевого поквартирного регулювання систем опалення житлових будинків на енергоспоживання [Текст] / В. І. Дешко, І. Ю. Білоус, О. Е. Максименко // Технології та інжиніринг. - 2022. - № 1 (6). - С. 20-31.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – аналіз розподілу витрат теплової енергії на опалення типових будівель до та після термомодернізації з урахуванням місцевого поквартирного регулювання, а також дослідження впливу перетоків теплоти між суміжними зонами (квартирами). В роботі проведено дослідження регулювання розподілу опалення однотрубної системи з замикаючими ланками 5-ти поверхової типової будівлі масової забудови 80-х років до та після термомодернізації на основі імітаційної моделі, створеної в програмному середовищі Mathcad для проектних/розрахункових та середніх умов. Досліджено вплив внутрішніх перетоків тепла в суміжні приміщення, зміна внутрішньої температури повітря під впливом локальної зміни коефіцієнтів затікання в опалювальний прилад. Показано вплив та обмеження локального регулювання опалення вертикальних однотрубних систем в умовах теплової взаємодії приміщення з прилеглими зонами будівлі до та після теплової модернізації будівлі. Надано оцінку можливих додаткових витрат на опалення за рахунок перетоків через внутрішні огородження при регулюванні рівня температури внутрішнього повітря в сусідніх приміщеннях. Розроблені підходи та отримані результати по впливу локального регулювання приладів вертикальних однотрубних систем опалення можуть бути використані при уточненні розподілу споживання енергії на опалення між окремими зонами багатоквартирних будинків.
Цель работы – анализ распределения расхода тепловой энергии на отопление типовых жилых зданий до и после термомодернизации с учетом местного поквартирного регулирования, а также исследование влияния перетоков теплоты между смежными зонами (квартирами). В работе проведено исследование регулирования распределения отопления однотрубной системы с замыкающими зонами 5-ти этажного жиловго здания массовой застройки 80-х годов до и после термомодернизации на основе имитационной модели, созданной в программной среде Mathcad для проектных/расчетных и средних условий. Исследовано влияние внутренних перетоков тепла в смежные помещения, изменение внутренней температуры воздуха под влиянием локального изменения коэффициентов затекания в отопительный прибор. Показано влияние и ограничение локального регулирования отопления вертикальных однотрубных систем в условиях теплового взаимодействия помещения с близлежащими зонами здания до и после тепловой модернизации. Дана оценка возможных дополнительных затрат на отопление за счет перетоков через внутренние ограждения при регулировании уровня температуры внутреннего воздуха в соседних помещениях. Разработанные подходы и полученные результаты по влиянию локальной регулировки приборов вертикальных однотрубных систем отопления могут быть использованы при уточнении распределения потребления энергии на отопление между отдельными зонами многоквартирных домов.
Analysis of the distribution of thermal energy costs for heating typical buildings before and after thermal modernization, taking into account local apartment-by-apartment regulation, as well as a study of the impact of heat flows between adjacent areas (apartments). Analysis of the distribution of thermal energy costs for heating typical buildings before and after thermal modernization, taking into account local apartment-by-apartment regulation, as well as a study of the impact of heat flows between adjacent areas (apartments). The influence of internal heat flows to adjacent rooms, change of internal air temperature under the influence of local change of flow coefficients in the heater is investigated. The influence and limitations of local heating control of vertical single-pipe systems in the conditions of thermal interaction of the room with adjacent areas of the building before and after thermal modernization of the building are shown. Developed approaches, the results obtained on the influence of local control of vertical single-pipe heating systems can be used to clarify the distribution of energy consumption for heating between individual areas of apartment buildings.
DOI: 10.30857/2786-5371.2022.1.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19804
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2022_N1(6)_P020-031.pdf412 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.