Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19807
Title: Algorithm for selecting a flow meter with optimal parameters
Other Titles: Алгоритм вибору витратоміру з оптимальними параметрами
Алгоритм подбора расходомера с оптимальными параметрами
Authors: Allahverdiyev, E. N.
Keywords: витратомір газу
алгоритм вибору
багатокритеріальний
прийняття рішення
расходомер газа
алгоритм выбора
многокритериальность
принятие решения
gas flow meter
selecting algorithm
multi-criteria
decision making
Issue Date: 2022
Citation: Allahverdiyev E. N. Algorithm for selecting a flow meter with optimal parameters = Алгоритм вибору витратоміру з оптимальними параметрами [Текст] / E. N. Allahverdiyev // Технології та інжиніринг. - 2022. - № 2 (7). - С. 9-20.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: У багатьох випадках виникає проблема вибору з безлічі альтернатив засобів вимірювальної техніки, необхідних для вимірювання параметрів технологічного процесу. Тому вимірювальні прилади з різними конструкціями, принципами роботи та різними техніко-технологічними параметрами випускаються різними виробниками. Однією з важливих проблем при розробці цих систем є вибір засобів вимірювальної техніки з оптимальними експлуатаційними та метрологічними характеристиками відповідно до технічних умов виробника та технічного завдання на проектування системи. Прийняття рішень за кількома критеріями використовуються для вирішення проблем, пов'язаних з кількома критеріями. Датчики високої точності забезпечують точні показання, хоча в процесі вимірювання беруть участь кілька параметрів: швидкість потоку; газ або використані гази; температура; робочий тиск; перепад тиску; ціна; точність; час реакції; час розігріву; вибрано стабільний діапазон вимірювання (зниження) газу. Розглянуто процес вибору оптимального витратоміра газу для інформаційно-вимірювальної системи. Досліджено критерії вибору витратомірів, показано, що процес відбору є багатокритеріальним завданням. Запропоновано алгоритм вибору витратоміра газу. Запропонований алгоритм на основі методу AHP та TOPSIS. Ідея алгоритму наступна. Спочатку експерти вибирають кілька альтернатив, які відповідають усім вимогам до витратомірів різних постачальників. На наступному кроці розраховуються відносні критерії важливості. Після цього формуються матриці рішень, за якими визначаються переваги до цілей. Краща альтернатива або витратомір з оптимальними параметрами визначається ранжуванням усіх альтернатив. Застосування запропонованого алгоритму підвищує надійність остаточного рішення та автоматизує процес відбору за допомогою відповідного програмного забезпечення.
Во многих случаях возникает проблема выбора из множества альтернатив средств измерений, необходимых для измерения параметров технологического процесса. Так как средства измерений с различной конструкцией, принципом действия и разными технико-технологическими параметрами выпускаются разными производителями. Одной из важных проблем при разработке этих систем является выбор средств измерений с оптимальными эксплуатационными и метрологическими характеристиками в соответствии с техническими условиями производителя и техническим заданием на проектирование системы. Принятие решений по нескольким критериям используется для решения проблем, связанных с несколькими критериями. Датчики высокой точности обеспечивают точные показания, хотя в процессе измерения участвуют несколько параметров: скорость потока; используемый газ или газы; температура; рабочее давление; падение давления; цена; точность; время отклика; время прогрева; выбран стабильный диапазон измерения (диапазон) газа. Рассмотрен процесс выбора оптимального расходомера газа для информационно-измерительной системы. Изучены критерии выбора расходомеров, показано, что процесс выбора является многокритериальной задачей. Предложен алгоритм выбора расходомера газа. Предлагаемый алгоритм основан на методе AHP и TOPSIS. Идея алгоритма следующая. Первоначально специалисты отбирают несколько вариантов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к расходомерам различных поставщиков. На следующем шаге рассчитываются относительные критерии важности. После этого составляются матрицы решений, по которым определяются предпочтения по целям. Лучшая альтернатива или расходомер с оптимальными параметрами определяется ранжированием всех альтернатив. Применение предложенного алгоритма повышает достоверность окончательного решения и автоматизирует процесс выбора за счет использования соответствующего программного обеспечения.
In many cases, the problem arises of choosing from a variety of alternatives to measuring instruments necessary for measuring the parameters of a technological process. So as that measuring instruments with different designs, operating principles and different technical and technological parameters are produced by different manufacturers. One of the important problems in the development of these systems is the selection of measuring instruments with optimal operational and metrological characteristics in accordance with the manufacturer's specifications and the terms of reference for the system design. Multiple criteria decision-making (MCDM) are used in order to solve problems related to several criteria. The high accuracy sensors ensure accurate readings, although there are several parameters involved in measuring process: flow rate; gas or gases used; temperature; operating pressure; pressure drop; price; accuracy; response time; warm-up time; stable measurement range (turndown) gas is selected. Selection process of the optimal gas flow meter for information-measuring system is considered. Criteria for selection of the flow meters is studied, shown that the selection process is multi-criterial problem. Algorithm for selection of the gas flow meter is proposed. Proposed algorithm based on AHP method and TOPSIS. An idea of algorithm is following. İnitially experts select some alternatives, which meet all requirements for flow meters of different suppliers. At the next step the relative criteria of importance are calculated. After that decision matrixes are composed by which determine the preferences for the goals. Better alternative or flow meter with optimal parameters is determined by ranking of all alternatives. Applying of the proposed algorithm increases reliability of the final decision and automates the selection process by using of the corresponding software.
DOI: 10.30857/2786-5371.2022.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19807
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2022_N2(7)_P009-020.pdf272,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.