Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19816
Title: Зовнішні маркери ділового іміджу сучасного політика
Other Titles: External markers of the business image of the modern politician
Внешние маркеры делового имиджа современного политика
Authors: Михайлова, Р. Д.
Костюченко, О. В.
Keywords: образ
імідж
діловий імідж
політичний імідж
діловий стиль
имидж
деловой имидж
политический имидж
деловой стиль
image
business image
political image
business style
Issue Date: 2022
Citation: Михайлова Р. Д. Зовнішні маркери ділового іміджу сучасного політика [Текст] / Р. Д. Михайлова, О. В. Костюченко // Art and Design. - 2022. - № 2 (18). - С. 121-136.
Source: Art and Design
Abstract: Метою статті є виявлення зовнішніх факторів створення іміджу, особливостей презентації іміджу через маркери форми та стилю – свідоме обрання силуету одягу, взуття, зачіски, макіяжу, аксесуарів, кольорової гами й інших елементів, приналежних до сфери візуалізації, мистецтва та дизайну. В дослідженні застосовані аналіз та синтез, історичний та компаративний підхід, типологічні побудування за мистецтвознавчими критеріями образності. На основі комплексного аналізу теоретичних положень, сформованих у ділянках соціології, політології, психології, акцентовано підходи до даної проблематики в аспекті дизайну – як проєктно‐конструктивної форми, стилістичного рішення. Поняття ділового іміджу конкретизовано на прикладі формування зовнішнього вигляду політиків різних країн і рангів, тобто як іміджу/образу. Підсумовано, що діловий/політичний імідж: 1) проєктується з урахуванням особливостей діяльності та зовнішніх якостей особи, реалізуючи пізнавальну, номінативну, естетичну адресну функції; 2) створюється в масовій свідомості цілеспрямовано або стихійно, за візуальним принципом, з урахуванням семіотичної, когнітивної, емоційно-оціночної, образно‐естетичної складових, що передаються назовні вербальними, подієвими та контекстними каналами сприйняття суб’єктів політичної реальності; 3) при дотриманні правил ділового протоколу, зовнішні елементи ділового іміджу змінюються внаслідок об’єктивних обставин, віяній моди, вимог часу; 4) забезпечення повноти зовнішніх маркерів образу/іміджу є результатом проєктно‐естетичної роботи професійних стилістів, іміджмейкерів, дизайнерів моди. Підкреслено, що зорове сприйняття цілісного образу/іміджу та його складових: одягу, взуття, зачіски, аксесуарів, парфумів і косметики, поряд із поведінковими ознаками та емоційним посилом, чинить найсильніше враження. Сформовано характеристики ділового/політичного іміджу на теоретичному та практичному рівні: систематизовано уявлення про основні маркери дизайнерсько‐стилістичних рішень іміджу/образу політика; виявлено та конкретизовано провідні тенденції формування ділового стилю модерного часу у світі та в Україні. Розкриття даного питання сприяє більшій ефективності проектування іміджу як на теоретичному, так і практичному рівнях.
Целью статьи является выявление внешних факторов создания имиджа, особенностей презентации имиджа через маркеры формы и стиля – сознательное избрание силуэта одежды, обуви, прически, макияжа, аксессуаров, цветовой гаммы и других элементов, относящихся к визуализации, искусству и дизайну. В исследовании применен анализ и синтез, исторический и компаративный подход, типологические построения по искусствоведческим критериям образности. На основе комплексного анализа теоретических положений, сформированных в участках социологии, политологии, психологии, акцентированы подходы к данной проблематике в аспекте дизайна как проектно-конструктивной формы, стилистического решения. Понятие делового имиджа конкретизировано на примере формирования внешнего вида политиков разных стран и рангов, то есть как имиджа/образа. В итоге обозначено, что деловой/политический имидж: 1) проектируется с учетом особенностей деятельности и внешних качеств личности, реализуя познавательную, номинативную, эстетическую адресную функции; 2) создается в массовом сознании целенаправленно или стихийно, по визуальному принципу, с учетом семиотической, когнитивной, эмоционально-оценочной, образно-эстетической составляющих, передаваемых вовне вербальными, событийными и контекстными каналами восприятия субъектов политической реальности; 3) при соблюдении правил делового протокола внешние элементы делового имиджа изменяются вследствие объективных обстоятельств, тенденций моды, требований времени; 4) обеспечение полноты внешних маркеров образа/имиджа является результатом проектно-эстетической работы профессиональных стилистов, имиджмейкеров, дизайнеров моды. Подчеркнуто, что зрительное восприятие целостного образа/имиджа и его составляющих: одежды, обуви, прически, аксессуаров, парфюмерии и косметики, наряду с поведенческими признаками и эмоциональным посылом, производит самое сильное впечатление. Сформированы характеристики делового/политического имиджа на теоретическом и практическом уровне: систематизированы представления об основных маркерах дизайнерско-стилистических решений имиджа/образа политика; выявлены и конкретизированы ведущие тенденции формирования делового стиля модерного времени в мире и Украине. Раскрытие данного вопроса способствует большей эффективности проектирования имиджа как на теоретическом, так и на практическом уровнях.
The purpose of the article is to identify the external factors of image creation, the features of image presentation through form and style markers – the conscious choice of the silhouette of clothes, shoes, hairstyle, makeup, accessories, color scheme and other elements belonging to the field of visualization, art and design. The research uses analysis and synthesis, a historical and comparative approach, and typological constructions according to art history criteria of imagery. On the basis of a comprehensive analysis of theoretical positions formed in the areas of sociology, political science, and psychology, the approaches to this problem in the aspect of design – as a project-constructive form, a stylistic solution – are emphasized. The concept of business image is specified on the example of the formation of the appearance of politicians of different countries and ranks, that is, as an image/image. It is summarized that the business/political image: 1) is projected taking into account the specifics of the activity and the external qualities of the person, implementing cognitive, nominative, aesthetic address functions; 2) is created in the mass consciousness purposefully or spontaneously, according to the visual principle, taking into account the semiotic, cognitive, emotional-evaluative, image-aesthetic components, which are transmitted to the outside by verbal, event and contextual channels of perception of subjects of political reality; 3) in compliance with the rules of business protocol, the external elements of the business image change as a result of objective circumstances, current fashion, and the requirements of the time; 4) ensuring the completeness of external image/image markers is the result of project-aesthetic work of professional stylists, image makers, and fashion designers. It is emphasized that the visual perception of a complete image/image and its components: clothes, shoes, hairstyle, accessories, perfumes and cosmetics, along with behavioral signs and an emotional message, makes the strongest impression. The characteristics of the business/political image were formed at the theoretical and practical level: the idea of the main markers of designer-stylistic decisions of the image/image of a politician was systematized; the leading trends in the formation of modern business style in the world and in Ukraine were identified and specified. Disclosure of this issue contributes to greater efficiency of image design at both the theoretical and practical levels.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.2.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19816
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N2_P121-136.pdf734,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.