Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19818
Title: Прийоми формування постмодерністської іронії у творах українського ленд-арту
Other Titles: Methods of forming postmodernist irony in the works of Ukrainian land art
Приемы формирования постмодернистской иронии в произведениях украинского ленд-арта
Authors: Кохан, Н. М.
Keywords: іронія
ленд-арт
постмодернізм
постмодерністська іронія
емоційне довкілля
прийом виразності
ирония
постмодернизм
постмодернистская ирония
эмоциональная окружающая среда
прием выразительности
irony
land art
postmodernism
postmodern irony
emotional environment
expressiveness
Issue Date: 2022
Citation: Кохан Н. М. Прийоми формування постмодерністської іронії у творах українського ленд-арту [Текст] / Н. М. Кохан // Art and Design. - 2022. - № 2 (18). - С. 151-161.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – на прикладі творів, створених на міжнародному симпозіумі ленд-арту "Простір покордоння" у с. Могриця Сумської області, проаналізувати твори, де іронія є головною рисою твору та виявити прийоми її формування. Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема формальний, семантичний та образно-стилістичний аналіз. Встановлено, що іронічні твори ленд-арту мають такі риси: багатозначність, багатоконтекстність, наявність символів, інтертекстуальність, іронічність і принцип гри. Це багато з того, що несе у собі постмодернізм. Іронічні твори ленд-арту представлені у такій формі сучасного мистецтва як перформанс, об'єкт, перформанс+об'єкт. Між іронічним твором ленд-арту та його назвою виділено два типи взаємозв'язку: у назві озвучено те, що створив митець; у назві озвучено щось інше, ніж продемонстровано у творі. Накладаючи прийоми створення іронії у літературних текстах на іронічні твори ленд-арту дійшли до наступного: повтор, парадокс, абсурд, метафора, епітети та гіпербола є мистецькими прийомами формування іронії у творах українського ленд-арту. В одному творі ленд-арту використовується один або декілька прийомів. Загальним прийомом, який є у всіх іронічних творах ленд-арту, виділено контраст (смисловий та візуальний). Смисловий контраст проявляється у: 1. парадоксальної ситуації; 2. невідповідності між заявленим і результатом; 3. амбівалентності. Візуальний контраст як спосіб виразності в образотворчому мистецтві здійснюється за допомогою різниці форм, тону, кольору, фактури, текстури та розміру. У ленд-арті розмірний контраст реалізується ще й як гіперболізація об'єкта. Візуальний контраст у ленд-арті доповнено протилежністю між штучним та природним. Вперше проаналізовано твори українського ленд-арту, де іронія є базовою інтелектуальною емоцією та виділено прийоми її формування. З огляду на двоїсту сутність ленд-арту практична значущість дослідження полягає у тому, що вказані прийоми формування іронічних творів ленд-арту розкривають шляхи створення сучасного інтелектуального емоційного довкілля з іронією, як об’єкта дизайнерського проектування та (або) твору сучасного мистецтва.
Цель работы – на примере произведений, созданных на международном симпозиуме ленд-арта "Пространство пограничья" в с. Могрица Сумской области проанализировать произведения, где ирония является главной чертой произведения и выявить приемы ее формирования. Использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности формальный, семантический и образно-стилистический анализ. Установлено, что ироничным произведениям ленд-арта присущи следующие черты: многозначность, многоконтекстность, наличие символов, интертекстуальность, ироничность и принцип игры. Это много из того, что несет в себе постмодернизм. Иронические произведения ленд-арта представлены в такой форме современного искусства, как перформанс, объект, перформанс+объект. Между ироническим произведением ленд-арта и его названием выделено два типа взаимосвязи: в названии озвучено то, что создал художник; в названии озвучено что-то другое, чем продемонстрировано в произведении. Накладывая приемы создания иронии в литературных текстах на ироничные произведения ленд-арта пришли к следующему: повтор, парадокс, абсурд, метафора, эпитеты и гипербола являются художественными приемами формирования иронии в произведениях украинского ленд-арта. Из них в одном произведении ленд-арта используется один или несколько приемов. Общим приемом, который есть во всех ироничных произведениях ленд-арта выделен контраст (смысловой и визуальный). Смысловой контраст проявляется в: 1. парадоксальной ситуации; 2. несоответствии между заявленным и результатом; 3. амбивалентности. Визуальный контраст, как способ выразительности в изобразительном искусстве осуществляется с помощью разницы форм, тона, цвета, фактуры, текстуры и размера. В ленд-арте размерный контраст реализуется еще и как гиперболизация объекта. В визуальный контраст добавлена противоположность между искусственным и природным. Впервые проанализированы произведения украинского ленд-арта, где ирония является базовой интеллектуальной эмоцией и выделены приемы ее формирования. Учитывая двойственную сущность ленд-арта, практическая значимость исследования состоит в том, что указанные приемы формирования иронических произведений ленд-арта раскрывают пути создания современной интеллектуальной эмоциональной окружающей среды с иронией, как объекта дизайнерского проектирования и (или) произведения современного искусства.
On the example of works created at the international land art symposium "Border Space" in the village of Mogrytsia of the Sumy region, to analyze the works where irony is the main feature of the work and to identify the methods of its formation. General scientific and special research methods were used, in particular formal, semantic and figurative and stylistic analysis. It was established that ironic works of land art have the following features: multi-meaning, multi-contextuality, the presence of symbols, intertextuality, irony and the principle of play. This is a lot of what postmodernism entails. Ironic works of land art are presented in such a form of сontemporary art as performance, object, performance+object. Two types of relationship are distinguished between an ironic work of land art and its name: the name expresses what the artist created; the title conveys something different from what is demonstrated in the work. Applying the methods of creating irony in literary texts to ironic works of land art, we came to the following conclusion: repetition, paradox, absurdity, metaphor, epithets, and hyperbole are artistic techniques of irony formation in works of Ukrainian land art. Of these, one or more methods are used in one work of land art. Contrast (semantic and visual) is highlighted as a common technique found in all ironic works of land art. Semantic contrast is manifested in: 1. a paradoxical situation; 2. discrepancy between the declared and the result; 3. ambivalence. Visual contrast as a way of expressiveness in visual arts is carried out with the help of differences in form, tone, color, texture and size. In land art, visual contrast is also realized as a hyperbolization of the object. The contrast between artificial and natural is added to the visual contrast. For the first time, the works of Ukrainian land art where irony is a basic intellectual emotion were analyzed and the methods of its formation were highlighted. Given the dual essence of land art, the practical significance of the study is that the indicated methods of forming ironic works of land art reveal ways of creating a modern intellectual emotional environment with irony, as an object of design and (or) a work of сontemporary art.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.2.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19818
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N2_P151-161.pdf722,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.