Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19820
Title: Інтерактивний відеомеппінг в дизайні інтер’єру закладів громадського харчування: принципи впровадження і технічні особливості
Other Titles: Interactive video mapping in the interior design of catering establishments: principles of implementation and technical peculiarities
Интерактивный видеомеппинг в дизайне интерьера заведений общественного питания: принципы внедрения и технические особенности
Authors: Брижаченко, Н. С.
Босий, І. М.
Keywords: інтерактивні відеопроекції
3D-проєкції
відеомеппінг
дизайн інтер’єру
предметно-просторове середовище
заклади громадського харчування
интерактивные видеопроекции
3D-проекции
видеомэппинг
дизайн интерьера
предметно-пространственная среда
заведения общественного питания
interactive video projections
interactive video mapping
video mapping
3D mapping
audiovisual projection
interior design
object-spatial environment
catering establishments
Issue Date: 2022
Citation: Брижаченко Н. С. Інтерактивний відеомеппінг в дизайні інтер’єру закладів громадського харчування: принципи впровадження і технічні особливості [Текст] / Н. С. Брижаченко, І. М. Босий // Art and Design. - 2022. - № 2 (18). - С. 29-41.
Source: Art and Design
Abstract: Метою дослідження є визначення принципів впровадження інтерактивного відеомеппінгу при організації інтер’єру закладів громадського харчування та окреслення головних технічних особливостей проєкційних систем. Для визначення основних принципів імплементації інтерактивних відеопроєкцій у предметно-просторове середовище застосовано такі методи дослідження: аналіз, систематизація, метод роботи за аналогією, порівняння та узагальнення. Сукупність цих методів дала можливість виявити основні технічні переваги використання відеомеппінгу у дизайні інтер'єрів підприємств громадського харчування. В дослідженні розглянуто інтерактивні відеопроєкції та 3D-анімації, які застосовуються при формуванні предметно-просторового середовища закладів громадського харчування. Аналіз світової проектної практики свідчить, що включення інтерактивного відеомеппінгу в організацію внутрішнього простору закладів громадського харчування може реалізовуватись на основі трьох провідних принципів: 1) принцип домінанти; 2) принцип композиційної рівноваги; 3) принцип акцентного включення. В роботі виявлені технічні особливості впровадження систем відеомеппінгу в дизайні громадського інтер’єру: 1) необхідність розташування багатокомпонентного програмно-апаратного комплексу 2) можливість створення проєкцій на поверхні будь-якої кривизни; 3) трансляція зображення на поверхні будь-якої шорсткості; 4) застосування проекції там, де впровадження сенсорних мультимедійних об’єктів неможливе. Визначено, що імплементація інтерактивних відеопроєкцій та 3D-анімації в інтер’єри сприяє створенню візуальної легкості простору та, за умови максимального впровадження відеомеппінгу, здатна формувати відчуття максимального занурення людини в ілюзорний простір. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні провідних принципів впровадження інтерактивного відеомеппінгу в інтер’єри закладів громадського харчування. В роботі виявлено технічні особливості застосування проєкційних систем в дизайні інтер’єру та відзначено основні художні ефекти, що створюються засобами відеомеппінгу. Результати дослідження можуть бути застосовані в процесі професійної підготовки фахівців у архітектурно-художніх закладах вищої освіти, при розробці нових дизайн-проєктів або при реновації старих будівель.
Целью исследования является определение принципов внедрения интерактивного видеомэппинга при организации интерьеров заведений общественного питания и определения главных технических преимуществ таких проекционных систем. Для определения основных принципов имплементации интерактивных видеопроекций в предметно-пространственною среду были применены такие теоретические методы научного исследования как: анализ, систематизация, метод работы по аналогии, сравнение и обобщение. Совокупность этих методов дала возможность выявить основные технические преимущества использования видеомэппинга в дизайне интерьеров предприятий общественного питания. В исследовании рассмотрены интерактивные видеопроекции и 3D-анимации, применяемые при формировании предметно-пространственной среды заведений общественного питания. Анализ мировой проектной практики свидетельствует, что включение интерактивных видеопроекций в организацию внутреннего пространства кафе и ресторанов может реализовываться на основе трех ведущих принципов: 1) принцип доминанты; 2) принцип композиционного равновесия; 3) принцип акцентного включения. В работе обнаружены технические особенности применения систем видеомэппинга в дизайне общественного интерьера: 1) необходимость размещения многокомпонентного программно-аппаратного комплекса; 2) создание проекций на поверхности любой кривизны; 3) трансляция изображений на поверхности любой шероховатости; 4) применение видео-проекций там, где использование сенсорных мультимедийных объектов невозможно. Определено, что имплементация интерактивных видеопроекций и 3D-анимации в интерьере способствует созданию визуальной легкости пространства и способна формировать ощущение максимального погружения человека в иллюзорное пространство. Научная новизна исследования состоит в определении ведущих принципов имплементации интерактивных видеопроекций в интерьеры заведений общественного питания. В работе обозначены технические особенности применения проекционных систем в дизайне интерьера и выявлены основные художественные эффекты, созданные средствами видеомэппинга. Результаты исследования могут быть применены в процессе профессиональной подготовки специалистов в высших архитектурно-художественных учебных заведениях и при разработке новых дизайн-проектов или реновации старых зданий.
The purposes of this study are to determine the principles of interactive video mapping implementation in the interior organization of catering establishments and outline the main technical advantages of projection systems. To determine the main principles of interactive video mapping implementation in object-spatial environment it were used such theoretical methods of scientific research as analysis, systematization, method of work by analogy, comparison and generalization. The combination of these methods provides an opportunity to identify the main technical advantages of using video mapping in the interior design of public catering establishments. The study considers interactive video projections and 3D-animations that became an important part in the interior design of public catering establishments. The analysis of the world design practice shows that the implementation of interactive video mapping in the internal space of restaurants and cafes realized by one of the three main principles: 1) the principle of dominance; 2) the principle of compositional equilibrium; 3) the principle of accent inclusion. The results of the research support the idea that in public interior design interactive video mapping have such technical peculiarities as: 1) the obligatoriness to place a multi-component software and hardware complex; 2) the possibility to create a projections on the surface of any curvature; 3) the capacity to project the image on the surface of any roughness; 4) the opportunity to use the projection systems where the application of sensory multimedia objects is impossible. It has been determined that the implementation of interactive video projections and 3D animation in the interior contributes to the creation of a visual lightness of space and is able to form a feeling of maximum immersion of a person in an illusory space. In the study it was determined the leading principles of implementation of interactive video mapping in the interiors of public catering establishments. The paper describes the technical features of the use of projection systems in interior design and identifies the main artistic effects created by means of video mapping. The results of the research can be used in the process of professional training in higher architectural and design educational institutions, in the development of new public interior projects or in the renovation of old buildings.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19820
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N2_P029-041.pdf750,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.