Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19821
Title: Програмне забезпечення для віджеїнгу та відеомеппінгу: характеристики та художні можливості
Other Titles: Software for vijing and video mapping: features and artistic opportunities
Программное обеспечение для виджеинга и видеомапинга: характеристики и художественные возможности
Authors: Габрель, Т. М.
Keywords: віджеїнг
відеомеппінг
медіа-мистецтво
медіа-арт
модульність інтерфейсу
імерсивні технології
синтез аудіо і відео
виджеинг
видеомеппинг
медиа-искусство
медиа-арт
модульность интерфейса
иммерсивные технологии
синтез аудио и видео
video game
video mapping
media art
interface modularity
immersive technologies
audio and video synthesis
Issue Date: 2022
Citation: Габрель Т. М. Програмне забезпечення для віджеїнгу та відеомеппінгу: характеристики та художні можливості [Текст] / Т. М. Габрель // Art and Design. - 2022. - № 2 (18). - С. 42-56.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – розглянути основні графічні пакети для здійснення віджеїнгу та відеомеппінгу та провести порівняльний аналіз основних програм, за допомогою яких відео-художники створюють візуальні ефекти під музику в реальному часі, творячи "відеомікс" – принципово новий твір, сформований переважно із заготовлених заздалегідь відеофрагментів. Для дослідження використано емпіричний метод опису програм із літературних джерел та мережі Інтернет, а також метод порівняльного аналізу. Проаналізовано та систематизовано основні дані про програми для віджеїнгу, що дозволило відстежити ключову інформацію, що характеризує спеціалізоване програмне забезпечення та зробити вибір на користь тої чи іншої програми з урахуванням конкретної задачі та умов діяльності. Для реалізації мети дослідження складена таблиця, що відображає такі характеристики програм, як: робоча операційна система, рік випуску програми, кількість активних користувачів, кількість каналів для міксування, можливість створювати в програмі генеративну графіку, підтримку визначених протоколів та модулів, а також вартість програмного забезпечення та наявність навчальної ліцензії. Здійснено порівняльний аналіз програмного забезпечення для віджеїнгу та відео-мапінгу та систематизовано інформацію про них. Встановлено, які програмі засоби є флагманами та фаворитами на ринку програмного забезпечення, а також, які з програм мають значні перспективи у майбутньому. Порівняльний огляд програм для віджеїнгу сприяє виділенню серед них найперспективніших для освоєння, які активно підтримуються розробниками, а також тих, які стагнують. Огляд основних графічних пакетів для віджеїнгу, порівняння їх можливостей та рекомендації стосовно вибору оптимальних програмних засобів є корисними для здійснення художньої діяльності віджеям і майбутнім медіа-митцям.
Цель работы – рассмотреть основные графические пакеты для осуществления виджеинга и видеомеппинга и провести сравнительный анализ основных программ, с помощью которых видеохудожники создают визуальные эффекты под музыку в реальном времени, создавая "видеомикс" – принципиально новое произведение, сформированное преимущественно из заготовленных заранее видеофрагментов. Для исследования использован эмпирический метод, а также теоретический метод сравнительного анализа. Проанализированы и систематизированы основные данные о программах для виджеинга, что позволило отследить ключевую информацию, характеризующую специализированное программное обеспечение и сделать выбор в пользу той или иной программы с учетом конкретной задачи и условий деятельности. Для реализации цели исследования составлена таблица, отражающая такие характеристики программ, как: рабочая операционная система, год выпуска программы, количество активных пользователей, количество каналов для смешивания, возможность создавать в программе генеративную графику, поддержку определенных протоколов и модулей, а также стоимость программного обеспечения и наличие обучающей лицензии. Проведен сравнительный анализ программного обеспечения для видео и видеомеппинга и систематизирована информация о них. Установлено, какие программы являются флагманами и фаворитами на рынке программного обеспечения, а также, какие из программ имеют значительные перспективы в будущем. Сравнительный обзор программ для виджеинга способствует выделению среди них наиболее перспективных для освоения, активно поддерживаемых разработчиками, а также стагнирующих. Обзор основных графических пакетов для виджеинга, сравнение их возможностей и рекомендации по выбору оптимальных программных средств полезны для осуществления художественной деятельности виджеям и медиа-художникам.
To consider the main graphics packages for VJing and video mapping and to conduct a comparative analysis of the main programs with the help of which video artists create visual effects to music in real time, creating a "video mix" – a fundamentally new work formed mainly from pre-prepared video fragments. The research used the empirical method, as well as the theoretical method of comparative analysis. The main data on the programs for weeding were analyzed and systematized, which made it possible to track the key information characterizing the specialized software and to make a choice in favor of one or another program, taking into account the specific task and conditions of activity. For the purpose of the study, a table was compiled that reflects the characteristics of the programs, such as: the operating system, the year the program was released, the number of active users, the number of channels for mixing, the ability to create generative graphics in the program, support for certain protocols and modules, as well as the cost of the software and having a teaching license. A comparative analysis of widget and video mapping software was performed and information about them was systematized. It has been established which programs are the flagships and favorites in the software market, as well as which programs have significant prospects in the future. A comparative review of widget programs helps to highlight among them the most promising for development, which are actively supported by developers, as well as those that are stagnant. An overview of the main graphic packages for VJegging, a comparison of their capabilities and recommendations for choosing the optimal software are useful for performing artistic activities for VJejs and media artists.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.2.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19821
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N2_P042-056.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.