Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19824
Title: Адаптивне мистецтво сучасного плакату: соціальна комунікація та реклама
Other Titles: Adaptive art of the modern poster: social communication and advertising
Адаптивное искусство современного плаката: социальная коммуникация и реклама
Authors: Колосніченко, О. В.
Єжова, О. В.
Остапенко, Н. В.
Кротова, Т. Ф.
Колосніченко, М. В.
Чжоу, Чуанцзінь
Keywords: адаптивне мистецтво
плакат
реклама
графічний дизайн
соціальний плакат
адаптивное искусство
графический дизайн
социальный плакат
adaptive art
poster
advertising
graphic design
social poster
Issue Date: 2022
Citation: Адаптивне мистецтво сучасного плакату: соціальна комунікація та реклама [Текст] / О. В. Колосніченко, О. В. Єжова, Н. В. Остапенко, Т. Ф. Кротова, М. В. Колосніченко, Чжоу Чуанцзінь // Art and Design. - 2022. - № 2 (18). - С. 79-93.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – дослідження історичного розвитку плакатного жанру та поняття соціальної реклами, а також її стан та вплив у сучасному світі; дослідження домінантних явищ розвитку плакатного жанру як культурного коду соціуму у певні історичні періоди. Для проведення дослідження використано історико-типологічний, ретроспективний, аналітичний методи, а також образно-стилістичного та порівняльного аналізу. Теоретичною та методологічною основою визначено системний підхід у дослідженні плакатного жанру світових та вітчизняних художників-графіків. Також використано системно-структурний та асоціативний методи при дослідженні художньо-композиційних ознак та семантичного ресурсу у історичному розвитку плакату як особливого мистецького жанру. Виконано аналіз та досліджено соціальний плакат як одну з можливостей впливу засобами графічного дизайну на основні сфери соціального життя. Наведено приклади специфіки плакатного жанру та візуальних засобів в контексті соціальної реклами, що в подальшому стає невід'ємною частиною художньої розробки плакатного рисунку як елементу проектної графіки, а також її поєднання із відповідним текстовим поданням матеріалу соціального плакату. Розглянуто завдання комунікативної складової при створенні плакату, його графічного насичення, їх комбінацій для збільшення можливостей диференційованого впливу при активному застосуванні у соціумі. Виявлено, що плакат як специфічний жанр мистецтва у своєму прояві здатний висловлювати принципову гуманістичну позицію та важливі цінності людства. Доведено, що соціальний плакат у сучасному виконанні відтворює інтегровану сукупність дієвих цінностей, пов’язаних із глобалізованим прогресом, освітніми новаціями, культурним збагаченням тощо, про що свідчить інтенсивний розвиток плакатного мистецтва відповідно до розвитку світових тенденцій. Наукова новизна роботи полягає у комплексному підході при дослідженні ролі плакату в соціальній рекламі та особливостей використання композиційних принципів в дизайні плакату. Проведено структурно-семантичний аналіз візуальних засобів і стилістичних тенденцій у плакаті. Розглянуто художню образність і основні етапи розвитку екологічного плакату, зокрема в Україні. Зазначено, що активізація уваги до проблем у різних соціальних сферах, у тому числі навколишнього середовища та розумного споживання ресурсів значно сприятиме розвитку еко-культури суспільства, особливо молодого покоління. Практична значущість дослідження обумовлена розширенням та поглибленням теоретичних відомостей процесу створення сучасного плакату відповідно до визначення понять соціальної реклами та комунікацій, їх розвитку та впливу на формування морально-етичних принципів суспільства. Отримані результати дозволили застосувати елементи системного підходу до створення найбільш ефективної соціальної реклами. Представлені результати рекомендовано до використання в практичній проектній роботі дизайнерів-графіків, а також в навчальному процесі при підготовці художників та дизайнерів-науковців у тематичних дослідженнях.
Цель работы – исследование исторического развития плакатного жанра и понятия социальной рекламы, а также ее положения и влияния в современном мире. Исследование доминантных явлений развития плакатного жанра как культурного кода социума в определенные исторические периоды. Для проведения исследования использован историко-типологический, ретроспективный, аналитический методы, а также образно-стилистический и сравнительный анализ. Теоретической и методологической основой определен системный подход в исследовании плакатного жанра мировых и отечественных художников-графиков. Также использован системно-структурный и ассоциативный методы при исследовании художественно-композиционных признаков и семантического ресурса в историческом развитии плаката как особого художественного жанра. Выполнен анализ и исследован доминантный стиль как одна из возможностей воздействия средствами графического дизайна на основные мнимые компоненты социальной жизни. Приведены примеры специфики плакатного жанра и визуальных средств в контексте социальной рекламы, что в дальнейшем становится неотъемлемой частью художественной разработки плакатного рисунка как элемента проектной графики, а также сочетания с соответствующим текстовым представлением материала в жанре социального плаката. Рассмотрены задачи коммуникативной составляющей при создании плаката, его графического насыщения, их комбинаций для увеличения возможностей дифференцированного воздействия при активном применении в социуме. Выявлено, что плакат как специфический жанр искусства в своем проявлении способен выражать принципиальную гуманистическую позицию и ценности человечества. Доказано, что социальный плакат в современном исполнении воспроизводит интегрированную совокупность действенных ценностей, связанных с глобальным прогрессом, образовательными новациями, культурным обогащением и тому подобное, о чем свидетельствует интенсивное развитие плакатного искусства в соответствии с развитием мировых тенденций. Научная новизна работы заключается в комплексном подходе при исследовании экологической социальной рекламы и особенностях использования композиционных принципов в дизайне плаката. Проведен структурно-семантический анализ визуальных средств и стилистических тенденций в плакате. Рассмотрены художественная образность и основные этапы развития экологического плаката, в частности в Украине. Отмечено, что активизация внимания к проблемам окружающей среды и разумному потреблению ресурсов будет значительно способствовать развитию эко-культуры общества, особенно молодого поколения. Практическая значимость исследования обусловлена расширением и углублением теоретических сведений процесса создания современного плаката в соответствии с определением понятий социальной рекламы и коммуникаций, их развития и влияния на формирование морально-нравственных принципов общества. Полученные результаты позволили использовать элементы системного подхода к созданию наиболее эффективной социальной рекламы. Представленные результаты рекомендованы к использованию в практической проектной работе дизайнеров-графиков, а также в учебном процессе при подготовке художников и дизайнеров в тематических исследованиях.
Research of the historical development of the poster genre and the concept of social advertising, as well as its position and influence in the modern world. Research of the dominant phenomena of the development of the poster genre as a cultural code of society in certain historical periods. Historical-typological, retrospective, analytical methods, as well as image-stylistic and comparative analysis were used for the research. The theoretical and methodological basis determines the systematic approach in the study of the poster genre of world and domestic graphic artists. System-structural and associative methods were also used in the study of artistic and compositional features and semantic resources in the historical development of the poster as a special artistic genre. The analysis is performed and the dominant style as one of the possibilities of influencing the main imaginary components of social life by means of graphic design is investigated. Examples of the specifics of the poster genre and visual aids in the context of social advertising are given, which later becomes an integral part of poster design as an element of project graphics, as well as its combination with the relevant textual presentation of material in the social poster genre. The tasks of the communicative component in creating a poster, its graphic saturation, their combinations to increase the possibilities of differentiated influence in active use in society are considered. It was found that the poster as a specific genre of art in its manifestation is able to express the principled humanistic position and important values of mankind. It has been proven that the modern social poster reproduces an integrated set of effective values related to globalized progress, educational innovations, cultural enrichment, etc., as evidenced by the intensive development of poster art in line with global trends. The scientific novelty of the work lies in a comprehensive approach to the study of environmental social advertising and the peculiarities of the use of compositional principles in poster design. The structural-semantic analysis of visual means and stylistic tendencies in the poster is carried out. The artistic imagery and the main stages of development of the ecological poster, in particular in Ukraine, are considered. It is noted that the intensification of attention to environmental issues and reasonable consumption of resources will significantly contribute to the development of eco-culture of society, especially the younger generation. The practical significance of the study is due to the expansion and deepening of theoretical knowledge of the process of creating a modern poster in accordance with the definition of social advertising and communication, their development and influence on the formation of moral and ethical principles of society. The obtained results allowed to apply elements of a systematic approach to the creation of the most effective social advertising. The presented results are recommended for use in practical project work of graphic designers, as well as in the educational process in the training of artists and designers-scientists in case studies.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.2.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19824
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N2_P079-093.pdf731,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.