Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19842
Title: Біоконверсія органічних відходів – європейський досвід та українські практики
Other Titles: Bioconversion of organic waste – European experience and Ukrainian practices
Биоконверсия органических отходов – европейский опыт и украинские практики
Authors: Корнієнко, І. М.
Ястремська, Л. С.
Кузнєцова, О. О.
Барановський, М. М.
Візер, А. К.
Keywords: Директива 2008/98/ЄС
сільськогосподарські відходи
біоенергетика
біоконверсія
біомаса
сучасні біотехнології
Директива 2008/98/EC
сельскохозяйственные отходы
биоэнергетика
биоконверсия
биомасса
современные биотехнологии
Directive 2008/98/EC
agricultural waste
bioenergy
bioconversion
biomass
modern biotechnologies
Issue Date: 2022
Citation: Біоконверсія органічних відходів – європейський досвід та українські практики [Текст] / І. М. Корнієнко, Л. С. Ястремська, О. О. Кузнєцова, М. М. Барановський, А. К. Візер // Технології та інжиніринг. - 2022. - № 3 (8). - С. 37-51.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – проаналізувати особливості дотримання Директиви 2008/98/EC Європейського Парламенту і Ради щодо поводження із сільськогосподарськими відходами в Україні та виявити основні проблемні питання щодо реалізації європейського курсу біоконверсії органічних відходів із застосуванням сучасних ЕМ-технологій, враховуючи особливості агропромислового комплексу України. Аналіз діючих нормативно-правових актів щодо поводження із відходами та літературних джерел відносно сучасних біотехнологій їх переробки. Виконано аналіз особливостей реалізації положень Директиви 2008/98/ЕC щодо поводження із сільськогосподарським відходами в країнах ЄС та Україні; зазначено проблематичні питання, які призводять до укладення її виконання; проаналізовано державні програми та плани, направлені на поширення сучасних біотехнологій переробки органічних (сільськогосподарських) відходів, які враховують особливості агропромислового комплексу України, надано рекомендації щодо ефективності використання ЕМ-технологій в практиці переробки органічних відходів. Сформульовано проблемні питання, які перешкоджають реалізації положень Директиви 2008/98/EC в Україні щодо поводження із органічними відходами у повній мірі, обґрунтовано біотехнологічний підхід щодо біоконверсії органічних відходів з урахуванням положень циркуляційної економіки. Дотримання основних принципів Директиви 2008/98/ЕC дозволило окреслити проблематичні питання щодо європейського курсу України в напрямку переробки та утилізації сільськогосподарських відходів; з’ясувати основні положення циркулярної економіки щодо ефективності впровадження сучасних біотехнологічних рішень по використанню ЕМ-технологій, які направлені на одночасне отримання біодобрива та біогазу. Представлені приклади когенераційних біогазових технологій із отриманням дигістату та біометану ферми "Līgo" Яніса Вінтера в Латвії які успішно реалізують практичний європейський досвід та приклад щодо ефективності використання ЕМ-технологій в практиці переробки овочевих відходів – картопляних, бурякових та морквяних в Україні.
Цель работы – проанализировать особенности соблюдения Директивы 2008/98/EC Европейского Парламента и Совета в области обращения с сельскохозяйственными отходами в Украине и выявить основные проблемные вопросы реализации европейского курса биоконверсии органических отходов с применением современных ЭМ-технологий, учитывая особенности агропромышленного комплекса Украины. Анализ действующих нормативно-правовых актов по обращению с отходами и литературных источников в отношении современных биотехнологий их переработки. Проведен анализ особенностей реализации положений Директивы 2008/98/EC относительно обращения с сельскохозяйственными отходами в странах ЕС и Украине; указаны проблематические вопросы, препятствующие её выполнения; проанализированы государственные программы и планы, направленные на распространение современных биотехнологий переработки органических (сельскохозяйственных) отходов, учитывающие особенности агропромышленного комплекса Украины, даны рекомендации относительно эффективного использования ЭМ-технологий в практике переработки органических отходов. Сформулированы проблемные вопросы, препятствующие реализации положений Директивы 2008/98/EC в Украине по обращению с органическими отходами в полной мере, обоснован биотехнологический подход к биоконверсии органических отходов с учетом положений циркуляционной экономики. Соблюдение основных принципов Директивы 2008/98/EC позволило обозначить проблематические вопросы европейского курса Украины в направлении переработки и утилизации сельскохозяйственных отходов; выяснить на основе положения циркуляционной экономики эффективность внедрения современных биотехнологических решений по использованию ЭМ-технологий, направленных на одновременное получение биоудобрения и биогаза. Представлены примеры когенерационных биогазовых технологий с получением дигистата и биометана на ферме "Līgo" Яниса Винтера в Латвии, которые успешно реализуют практический европейский опыт и пример эффективного использования ЭМ-технологий в практике переработки овощных отходов – картофельных, свекловичных и морковных в Украине.
To analyze the peculiarities of compliance with the Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council in the field of management of agricultural waste in Ukraine and to identify the main problematic issues regarding the implementation of the European course of bioconversion of organic waste using modern EM technologies, taking into account the peculiarities of the agro-industrial complex of Ukraine. Analysis of current legal acts on waste management as well as literary sources regarding modern biotechnologies of waste processing. An analysis of the peculiarities of the implementation of the provisions of the Directive 2008/98/EC in the field of management of agricultural waste in the EU and Ukraine was carried out; the problematic issues that lead to the complication of its implementation are indicated; state programs and plans aimed at spreading modern biotechnologies of organic (agricultural) waste processing, which take into account the peculiarities of the agro-industrial complex of Ukraine, were analyzed, recommendations regarding the effectiveness of using EM technologies in the practice of organic waste processing were given. Problematic issues that prevent the full implementation of the provisions of the Directive 2008/98/EC in Ukraine regarding the management of organic waste are formulated, and the biotechnological approach to the bioconversion of organic waste, taking into account the provisions of the circular economy, is substantiated. Compliance with the main principles of the Directive 2008/98/EC made it possible to outline problematic issues regarding the European course of Ukraine in the direction of processing and utilization of agricultural waste; to find out on the basis of the provisions of the circular economy the effectiveness of the implementation of modern biotechnological solutions for the use of EM technologies, which are aimed at the simultaneous production of biofertilizer and biogas. Examples of cogeneration biogas technologies with the production of digestate and biomethane from the "Līgo" farm of Janis Winter in Latvia are presented, which successfully implement practical European experience, as well an example of the effectiveness of using EM technologies in the practice of processing vegetable waste such as potatoes, beets and carrots in Ukraine is given.
DOI: 10.30857/2786-5371.2022.3.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19842
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2022_N3(8)_P037-051.pdf568,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.