Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19843
Title: Стратегія розвитку як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності університету
Other Titles: Development strategy as a driving factor for enhancing the university efficiency
Стратегия развития как ключевой фактор повышения эффективности деятельности университета
Authors: Бєлялов, Т. Е.
Keywords: університет
технологічний уклад
стратегія
стратегія розвитку
науковий потенціал
інновації
университет
технологический уклад
стратегия
стратегия развития
научный потенциал
инновации
university
technological mode
strategy
development strategy
research potential
innovation
Issue Date: 2021
Citation: Бєлялов Т. Е. Стратегія розвитку як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності університету [Текст] / Т. Е. Бєлялов // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 2. - С. 8-17.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено пошуку нових шляхів підвищення ефективності діяльності закладів вищої освіти. Зокрема, наголошується, що основною ідеєю формування нової ролі університетів у суспільстві, що передбачає розроблення стратегії розвитку університетів, є ідея "технологічного укладу". Організація інноваційних процесів у суспільстві реалізується за допомогою зміни технологій, насамперед, через появу продуктів із новими функціональними можливостями, що задовольняють нові потреби. Роль закладів вищої освіти в технологічному укладі полягає не лише у вирішенні традиційного завдання підготовки кадрів для економіки, а й в імплементації організаційно-економічних нововведень для скорочення циклу впровадження та формування системи управління організації, що активно використовує інновації. Сучасні університети не тільки зберігають, а й значно розширюють свою роль при переході економіки до шостого технологічного укладу, оскільки є однією з небагатьох інституційних структур суспільства, що здатні в процесі своєї освітньої, наукової та інноваційної діяльності формувати компетентності фахівців для майбутнього технологічного укладу. Формування та реалізація наукового потенціалу університетів мають ґрунтуватися на принципово новій стратегії розвитку закладів вищої освіти, що здатна забезпечити активну їх участь у новому технологічному укладі на регулярній, стійкій основі та завдяки цьому реалізувати нову роль університетів у суспільстві. Аналіз стратегій розвитку вітчизняних університетів свідчить, що вони є доволі типовими і складаються з кількох розділів: загальні положення; місія, стратегічна мета та завдання розвитку університету; заходи програми та етапи їх реалізації; фінансове забезпечення програми; очікувані результати та ризики реалізації програми. За результатами аналізу функціонування вітчизняних закладів вищої освіти визначено, що за основу своєї діяльності вони беруть конкурентні стратегії, під якими розуміють сукупність заходів, спрямованих на досягнення цілей ЗВО при врахуванні інтересів ринку освіти та ринку праці. Доведено, що розроблення стратегії розвитку та її реалізація в поточній діяльності є ключовим фактором підвищення ефективності діяльності закладів вищої освіти.
Статья посвящена поиску новых путей повышения эффективности работы учреждений высшего образования. В частности, подчёркивается, что основной идеей формирования новой роли университетов в обществе, нацеленной на разработку стратегии развития университетов, является идея "технологического уклада". Организация инновационных процессов в обществе реализуется посредством изменения технологий, прежде всего, через появление продуктов с новыми функциональными возможностями, удовлетворяющих новые потребности. Роль учреждений высшего образования в технологическом укладе состоит не только в решении традиционной задачи подготовки кадров для экономики, но и в имплементации организационно-экономических новшеств для сокращения цикла внедрения и формирования системы управления организации, активно использующей инновации. Современные университеты не только сохраняют, но и существенно расширяют свою роль при переходе экономики к шестому технологическому укладу, поскольку являются одной из немногих институциональных структур общества, способных в процессе образовательной, научный и инновационной деятельности формировать компетентности специалистов для будущего технологического уклада. Формирование и реализация научного потенциала университетов должны опираться на принципиально новые стратегии развития учреждений высшего образования, способные обеспечить активное их участие в новом технологическом укладе на регулярной, устойчивой основе и тем самым реализовать новую роль университетов в обществе. Анализ стратегий развития отечественных университетов показал, что они довольно типичные и состоят из нескольких разделов: общие положения; миссия, стратегическая цель и задачи развития университета; мероприятия программы и этапы их реализации; финансовое обеспечение программы; ожидаемые результаты и предполагаемые риски реализации программы. В результате анализа функционирования отечественных учреждений высшего образования определено, что в основу своей деятельности положены конкурентные стратегии, под которыми понимают совокупность мер, направленных на достижение целей ЗВО с учётом интересов рынка образования и рыка труда. Доказано, что разработка стратегии развития и её реализация в текущей деятельности являются ключевым фактором повышения эффективности деятельности высшего образования.
The article seeks to search for new pathways to increase the performance efficiency of higher education institutions. In particular, it is argued that the key point in shaping a new role of universities in society, which assumes building a development strategy, is the idea of a "technological mode". The social innovation process paradigm is being realized through technological change accompanied by the emergence of products with new functional properties to meet new demands. The role of higher education institutions within a certain technological mode is not limited to traditional issues of workforce training for the economy, it should be also focused towards developing organizational and economic innovations to reduce the implementation cycle and building an innovation-driven management system in an organization. Modern universities not only maintain but also expand their role in the transition to the sixth technological mode of the economy, as they are viewed as the few institutional societal structures that are capable to build relevant competencies for a successive technological mode in the process of their educational, research and innovative activities. The paradigm to enhance the research potential of universities should rely upon a fundamentally new development strategy for higher education institutions which can ensure their active participation in the new technological mode on a regular, sustainable basis and thus realize the new role of universities in society. Insights into development strategies of domestic universities have revealed that on the whole they are quite typical consisting of following sections: general provisions, mission, strategic goal and objectives of university development, program activities and stages of their implementation, financial support for the program; expected outcomes and program implementation risks. The research findings on higher education practices in Ukraine demonstrate that they are based on competitive strategies which are viewed as a set of actions to meet the overall goals of HEIs with due regard to education and labour market demands. It is argued that a robust development strategy and its consistent implementation might become a driving factor to boost the efficiency of higher education institutions.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19843
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N2_P008-017.pdf576,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.