Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19845
Title: Innovation-driven opportunities and solutions to promote europe-oriented tourism development in Ukraine
Other Titles: Інноваційні можливості та рішення розвитку євроорієнтованого туризму в Україні
Инновационные возможности и решения развития евроориентированного туризма в Украине
Authors: Olshanska, O.
Khmelevskyi, M.
Hryhorchuk, D.
Keywords: інновації
розвиток туристичної галузі
туризм
бекпекінг
іммерсивний туризм
инновации
развитие туристической отрасли
бэкпекинг
иммерсивный туризм
innovations
tourism development
tourism
backpacking
immersive tourism
Issue Date: 2021
Citation: Olshanska O. Innovation-driven opportunities and solutions to promote europe-oriented tourism development in Ukraine = Інноваційні можливості та рішення розвитку євроорієнтованого туризму в Україні [Текст] / O. Olshanska, M. Khmelevskyi, D. Hryhorchuk // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 2. - С. 31-40.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті здійснено аналіз інноваційних можливостей та рішень у контексті євроорієнтованого розвитку туризму в Україні, що є особливо актуальним, з огляду на значне відставання за економічними показниками галузі туризму України від провідних туристичних країн світу. Зазначено, що індустрія туризму, в тому числі й українського, доволі динамічно адаптується до глобальних викликів, пов’язаних з пандемією, та інших кризових явищ і поступово повертається до свого нормального функціонування, навіть в умовах обмежень. Особливий акцент зроблено на зростаючій ролі інноваційних рішень в активізації процесу пристосування до нових реалій. Підкреслюється, що інноваційне реформування в туризмі сприятиме покращенню як короткострокових, так і довгострокових показників туристського попиту, зростанню кількості туристських підприємств і, відповідно, робочих місць у цьому секторі економіки, а також підвищенню якості та конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту й збільшенню вкладу галузі туризму у ВВП. Метою цієї статті є визначення інноваційних можливостей та оптимальних рішень для забезпечення євроорієнтованого розвитку туризму в Україні. У ході дослідження використано переважно загальнонаукові методи, зокрема, аналіз та синтез, монографічний метод, а також методи абстрагування і конкретизації, що дозволило вирішити поставлене наукове завдання. Встановлено, що в сучасних економічних умовах євроорієнтований розвиток туристичного сектору може бути забезпечений великим різноманіттям інноваційних рішень, починаючи з кардинальних перетворень у менеджменті та маркетинговій діяльності туроператорів і турагентів та закінчуючи диверсифікацією самого туристського продукту та способами обслуговування споживачів. Доведено, що суттєве значення в євроорієнтованому розвитку вітчизняного туризму мають інноваційні трансформації туристського продукту на рівні окремих регіонів, а саме: нові послуги, нові туристські та екскурсійні маршрути або їх модифікація, в тому числі й з використанням цифрових технологій, а також нові види туризму, серед яких глемпінги, іммерсивний туризм, фітнес-туризм, віртуальний туризм, тревел-журналістика, кінотуризм тощо. Автором відзначено, що одним з актуальних та інноваційних напрямів сучасного туризму є бекпекінг. Визначено, що головним інноваційним рішенням у туристичній галузі може стати розроблення єдиної інформаційної туристської бази країни, доступної та зрозумілої будь-якому користувачеві. Така електронна база може поєднати в собі можливості інтерактивного туристичного путівника та маркетплейсу. За результатами проведеного дослідження встановлено, що для євроорієнтованого розвитку туристичної галузі необхідна виважена інвестиційно-інноваційна політика, яка допоможе підтримати інноваційні проєкти, що розробляються як на рівні держави, так і на рівні регіонів та окремих туристичних районів. У висновку наголошується, що впровадження інноваційних рішень допоможе туристичній галузі стати конкурентоспроможною на світовому ринку.
В статье осуществлён анализ инновационных возможностей и решений в контексте евроориентированного развития туризма в Украине, что особенно актуально, учитывая значительное отставание по экономическим показателям отрасли туризма Украины от ведущих туристических стран мира. Отмечено, что индустрия туризма, в том числе и украинского, достаточно динамично адаптируется к глобальным вызовам, связанным с пандемией, и другим кризисным явлениям и постепенно возвращается к своему нормальному функционированию, даже в условиях ограничений. Особый акцент сделан на растущей роли инновационных решений в активизации процесса приспособления к новым реалиям. Подчёркивается, что инновационное реформирование в туризме будет способствовать улучшению как краткосрочных, так и долгосрочных показателей туристского спроса, росту количества туристских предприятий и, соответственно, рабочих мест в этом секторе экономики, а также повышению качества и конкурентоспособности отечественного туристического продукта и увеличению вклада отрасли туризма в ВВП. Целью этой статьи является определение инновационных возможностей и оптимальных решений для обеспечения евроориентированного развития туризма в Украине. В ходе исследования использованы преимущественно общенаучные методы, в частности, анализ и синтез, монографический метод, а также методы абстрагирования и конкретизации, что позволило решить поставленную научную задачу. Установлено, что в современных экономических условиях евроориентированное развитие туристического сектора может быть обеспечено большим разнообразием инновационных решений, начиная с кардинальных преобразований в менеджменте и маркетинговой деятельности туроператоров и турагентов и заканчивая диверсификацией самого туристского продукта и способами обслуживания потребителей. Доказано, что существенное значение в евроориентированном развитии отечественного туризма имеют инновационные трансформации туристского продукта на уровне отдельных регионов, а именно: новые услуги, новые туристские и экскурсионные маршруты или их модификация, в том числе с использованием цифровых технологий, а также новые виды туризма, среди которых глемпинги, иммерсивный туризм, фитнес-туризм, виртуальный туризм, тревел-журналистика, кинотуризм и т.д. Автор отметил, что одним из актуальных и инновационных направлений современного туризма является бэкпекинг. Определено, что главным инновационным решением в отрасли может стать разработка единой информационной туристской базы страны, доступной и понятной любому пользователю. Такая электронная база может объединить возможности интерактивного туристического путеводителя и маркетплейса. По результатам проведённого исследования установлено, что для евроориентированного развития туристической отрасли необходима взвешенная инвестиционно-инновационная политика, которая поможет поддержать инновационные проекты, разрабатываемые как на уровне государства, так и на уровне регионов и отдельных туристических районов. В выводах отмечается, что внедрение инновационных решений поможет туристической отрасли стать конкурентоспособной на мировом рынке.
The article presents an in-depth analysis of innovation opportunities and solutions to promote Europe-oriented tourism development in Ukraine, which is especially relevant given the significant lag in economic indicators of Ukraine's tourism industry against the world tourism leaders. The findings reveal that the tourism industry, as well as in Ukraine, is adapting fast enough to the global challenges caused by the coronavirus pandemic and other crisis phenomena and is gradually returning to its normal functioning, even under heavy restrictions. Particular emphasis is put on the growing role of innovative solutions to boost the process of adaptation to new realia. It is argued that tourism innovations and reforms will contribute to promoting both short-term and longterm tourism demand, raise the number of tourism businesses and, consequently, will create more jobs in this sector, along with enhancing the quality and competitiveness of domestic tourism product and increasing the tourism industry share in GDP. The purpose of this article is to identify opportunities to innovate and search for optimal solutions to ensure Europe-oriented vector of tourism development in Ukraine. To attain the research agenda, a range of general research methods have been employed, in particular, analysis and synthesis, monograph methodology, as well as methods of abstraction and concretization. The study asserts that in modern economic settings to secure the European vector in tourism development, there is a vast variety of innovative solutions available to tour operators and travel agents, ranging from radical changes in their management and marketing activities up to diversification of tourism products and customer service models. To facilitate further Europe-oriented development of domestic tourism, a focus is also placed towards the essential role of innovation-driven transformations of a tourist product at the regional level which assume new services, new tourist attractions and travel routes or their modifications, including the use of digital technologies and new tourism types, such as glamping, immersive tourism, fitness tourism, virtual tourism, travel journalism, film tourism, etc. In addition, the study discusses the specifics of backpacking as one of modern innovative tourism trends. It is argued that the key pathway for the tourism industry to innovate is building a single national tourist information base with an easy access and customer-friendly interface. Such an electronic database will combine the capabilities of an interactive travel guide and a marketplace. According to the results of the study, to enhance the Europe-oriented development of the tourism industry in Ukraine, the government should design sound investment and innovation policies that will help to support both nation-wide and regional innovative projects. The summary concludes that the implementation of innovations will contribute to gaining a competitive edge in the global tourism market.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19845
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N2_P031-040.pdf689,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.