Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19847
Title: Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства
Other Titles: Labour potential as a driver of enterprise innovative development
Трудовой потенциал как фактор инновационного развития предприятия
Authors: Ажаман, І. А.
Жидков, О. І.
Гронська, М. В.
Keywords: трудовий потенціал
підходи
складові компоненти
інноваційний розвиток
підприємство
інновації
трудовой потенциал
подходы
составляющие компоненты
инновационное развитие
предприятие
инновации
labour potential
approaches
components
innovative development
enterprise
innovation
Issue Date: 2021
Citation: Ажаман І. А. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства [Текст] / І. А. Ажаман, О. І. Жидков, М. В. Гронська // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 2. - С. 48-56.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У цій статті обґрунтовано актуальність дослідження трудового потенціалу підприємства як рушійної сили його інноваційного розвитку. Трудовий потенціал розглядається як прояв людського фактора, що має безпосередній вплив на виробничо-господарську діяльність підприємства та її результати. Обґрунтовано, що високий ступінь мінливості середовища зумовлює актуальність вивчення трудового потенціалу підприємства з метою подальшого забезпечення його адаптивності до змін у сучасних реаліях зовнішнього оточення. З позиції системного підходу, доцільним є розгляд трудового потенціалу як складної системи, що включає такі підсистеми, як кваліфікаційна, особистісна, фізіологічна, психоемоційна та інші їх види. Узагальнюючи наукові доробки вчених, трудовий потенціал запропоновано досліджувати в рамках таких підходів, як: соціально-біологічний, функціональний, структурний, ресурсний, комплексний та системний. Визначено, що трудовий потенціал є сукупністю здібностей і здатностей працездатного населення, що характеризується певними особистісними та професійно-кваліфікаційними якостями, які в підсумку дозволяють застосовувати працю для досягнення цілей підприємства з урахуванням рівня техніко-технологічної оснащеності та галузевої спрямованості останнього. За структурою трудовий потенціал складається із сукупності компонентів, до основних з яких належать інтелектуальний, освітній, професійно-кваліфікаційний, історико-культурний, біологічний, мотиваційний, економічний тощо. Доведено, що трудовий потенціал впливає на інноваційний розвиток підприємства, забезпечуючи умови для створення можливостей до розвитку інновацій у різних сферах його діяльності та їх подальшого впровадження; прискорення трансформації новації в інноваційю тощо. Враховуючи вплив трудового потенціалу на інноваційний розвиток суб’єктів господарювання, останній подається як процес генерації та подальшого впровадження інновацій на підприємстві, спрямований на забезпечення найбільш раціонального використання його трудового потенціалу завдяки оптимальному поєднанню таких складових, як інтелектуальна, освітня, економічна, професійно-кваліфікаційна. Наголошується, що в сукупності вищезазначене сприятиме досягненню мети та реалізації комплексу стратегічних цілей підприємства.
В статье обоснована актуальность исследования трудового потенциала предприятия как движущей силы его инновационного развития. Трудовой потенциал рассматривается как проявление человеческого фактора, оказывающего непосредственное влияние на производственно-хозяйственную деятельность предприятия и его результаты. Обосновано, что высокая степень изменчивости среды обуславливает актуальность изучения трудового потенциала предприятия с целью обеспечения его адаптивности к изменениям внешнего окружения. С позиции системного подхода, целесообразно рассматривать трудовой потенциал как сложную систему, включающую такие подсистемы, как квалификационная, личностная, физиологическая, психоэмоциональная и другие их виды. Обобщая результаты научных изысканий, трудовой потенциал предложено исследовать с точки зрения таких подходов, как: социально-биологический, функциональный, структурный, ресурсный, комплексный и системный. Акцентируется, что трудовой потенциал представляет собой совокупность способностей и возможностей трудоспособного населения, обладающего определёнными личностными и профессионально-квалификационными качествами, которые, в конечном счёте, позволяют применять труд для достижения целей предприятия с учётом уровня технико-технологической оснащённости и отраслевой направленности последнего. По структуре трудовой потенциал состоит из совокупности компонентов, к основным из которых относятся интеллектуальный, образовательный, профессионально-квалификационный, историко-культурный, биологический, мотивационный, экономический и т.п. Определено, что трудовой потенциал влияет на инновационное развитие предприятия, обеспечивая условия для создания возможностей развития инноваций в различных сферах его деятельности и их дальнейшего внедрения; ускорение трансформации новации в инновацию и т.д. Учитывая влияние трудового потенциала на инновационное развитие хозяйствующих субъектов, последний представляется как процесс генерации и дальнейшего внедрения инноваций на предприятии, направленный на обеспечение наиболее рационального использования его трудового потенциала благодаря оптимальному сочетанию таких составляющих, как интеллектуальная, образовательная, экономическая, профессионально-квалификационная. Подчёркивается, что в совокупности указанное будет способствовать достижению миссии и комплекса стратегических целей предприятия.
This study provides insights into the relevance of research on labor potential as a driver of enterprise innovative development. Labor potential is viewed as a manifestation of the human factor imposing direct effects on enterprise business and economic performance. High environment variability triggers a critical need to explore enterprise labor potential to ensure its further adaptability to changes in modern external environment. From a systemic approach perspective, enterprise labor potential should be considered in the comprehensive framework that includes such subsystems as qualification, personal, physiological, psycho-emotional and others. Summarizing a vast array of research, in the context of this study, labor potential is viewed from the positions of such approaches as socio-biological, functional, structural, resource-based, comprehensive and systemic. It is argued that labor potential is a set of workforce abilities and aptitudes which is characterized by certain personal and professional skills that will ultimately contribute to attaining the overall enterprise goals subject to the level of its technical and technological development as well as industry focus. The structure of labor potential covers intellectual, educational, competence-based, historical, cultural, biological, motivational, economic variables, etc. The research findings have revealed that further enhancement of labor potential has important implications for enterprise innovative development, providing favourable environment for creating opportunities to boost innovations in various areas of its activities and their further implementation; facilitating transformation of novelties into innovations, etc. Given essential effects upon business innovative development, within the scope of this study, enterprise labor potential is presented as a consistent on-going process of generation and further implementation of innovations aimed at ensuring the most rational use of its workforce through an optimal combination of a range of intellectual, educational, economic, professional skills and other competence-based elements. A special focus is put that in the result, the above will contribute to gaining the overall business goal and implementating the enterprise strategic objectives.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19847
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N2_P048-056.pdf647,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.