Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19848
Title: Managing economic security of an international venture: a psychological perspective
Other Titles: Організація економічної безпеки міжнародного підприємства: психологічний аспект
Организация экономической безопасности международного предприятия: психологический аспект
Authors: Voroniuk, Ye. V.
Satusheva, K. V.
Keywords: економічна безпека
організаційне забезпечення
підприємницька діяльність
психологія бізнесу
міжнародне підприємство
экономическая безопасность
организационное обеспечение
предпринимательская деятельность
психология бизнеса
международное предприятие
economic security
organizational support
entrepreneurial activity
business psychology
international venture
Issue Date: 2021
Citation: Voroniuk Ye. V. Managing economic security of an international venture: a psychological perspective = Організація економічної безпеки міжнародного підприємства: психологічний аспект [Текст] / Ye. V. Voroniuk, K. V. Satusheva // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 2. - С. 57-66.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті доведено, що високоефективна діяльність у сфері сучасному бізнесу та менеджменту неможлива без розуміння соціально-психологічних процесів, що супроводжують підприємницьку діяльність. Поглиблення ринкової конкуренції в національній економіці, включення її до системи світових економічних відносин, загострення внутрішніх проблем реалізації економічних реформ суттєво актуалізують питання дослідження психологічного аспекту організації економічної безпеки бізнесу, в тому числі й міжнародних підприємств. Зокрема, наголошується, що об’єктивною передумовою становлення та розвитку економічної психології були радикальні зміни, особливо зміна економічної парадигми та її установок, насамперед, щодо прав власності на засоби виробництва, а також поява нових суб’єктів економічної діяльності. Крім того, стійкі глобалізаційні тенденції, зміна політико-економічних режимів, стрімкий технологічний розвиток суспільства безумовно вплинули на соціально-культурні цінності людей. Проте, навіть сама швидкість глобальних змін, з якими зіштовхнулось сучасне суспільство, залежить від психологічних особливостей, притаманних різним соціальним групам населення. Психологічні аспекти розвитку бізнес-середовища різних країн світу створили нові умови для формування і реалізації нової стратегії забезпечення економічної безпеки міжнародних підприємств. Наголошується, що економічна безпека підприємства напряму пов’язана з розумінням керівництвом особливостей і потреб бізнес-структури та їх співставленням з особистими цілями керівника, а функціонування суб'єктів господарювання одночасно в зовнішньому та внутрішньому середовищі спонукає до пошуку шляхів та усвідомлення необхідності налагодження ефективної взаємодії між внутрішньою корпоративною культурою підприємства, системою її організації, забезпечення та управління економічною безпекою та цінностями зарубіжних ринків, що потребує детального вивчення міжнародного бізнес-середовища. Аргументовано, що без аналізу психологічних причин різкої зміни ставлення політиків до необхідності переходу від планової соціалістичної системи до ринкової економіки, без розуміння психології трансформації теоретичних поглядів науковців від марксистської політичної економії до теорій західного ринку неможливо зрозуміти сутність економічної безпеки міжнародних підприємств.
В статье подтверждается, что высокоэффективная деятельность в сфере современного бизнеса и менеджмента невозможна без понимания социально-психологических процессов, сопровождающих предпринимательскую деятельность. Углубление рыночной конкуренции в национальной экономике, включение её в систему мировых экономических отношений, обострение внутренних проблем реализации экономических реформ существенно актуализируют вопросы исследования психологического аспекта организации экономической безопасности бизнеса, в том числе и международных предприятий. В частности, отмечается, что объективной предпосылкой становления и развития экономической психологии были радикальные изменения, особенно изменение экономической парадигмы и её установок, прежде всего, относительно прав собственности на средства производства, а также появление новых субъектов экономической деятельности. Кроме того, устойчивые тенденции глобализации, изменение политико-экономических режимов, стремительное технологическое развитие общества, безусловно, повлияли на социально-культурные ценности людей. Даже сама скорость глобальных изменений, с которыми столкнулось современное общество, зависит от психологических особенностей, присущих разным социальным группам населения. Психологические аспекты развития бизнес-среды разных стран мира создали новые условия для формирования и реализации новой стратегии обеспечения экономической безопасности международных предприятий. Подчеркивается, что экономическая безопасность предприятия напрямую связана с пониманием руководством особенностей и потребностей бизнес-структуры и их сопоставлением с личными целями руководителя, а функционирование хозяйствующих субъектов одновременно во внешней и внутренней среде побуждает к поиску путей и осознанию необходимости налаживания эффективного взаимодействия между внутренней корпоративной культурой предприятия, системой её организации, обеспечения и управления экономической безопасностью и ценностями зарубежных рынков, что требует детального изучения международной бизнес-среды. Аргументировано, что без анализа психологических причин резкого изменения отношения политиков к необходимости перехода от плановой социалистической системы к рыночной экономике, без понимания психологии трансформации теоретических взглядов учёных от марксистской политической экономии к теориям западного рынка невозможно понять сущность экономической безопасности международных предприятий.
This article seeks to provide argument that effective performance in modern realia of business and management is impossible without understanding the socio-psychological processes that accompany entrepreneurial endeavours. Further development of market competition in the national economy, its inclusion in the system of global economic relationships, aggravation of internal barriers to successful implementation of economic reforms significantly raise the issue of exploring a psychological aspect of economic security of businesses, and in international ventures, in particular. An emphasis is put that the roots of genesis and evolution of economic psychology refer to radical changes, especially changes occurred in the economic paradigm and attitudes towards ownership for the means of production in the first place, as well as the emergence of new economic actors. Apart from that, pressing globalization trends, changes in political and economic patterns, as well as rapid technological advances in society have greatly affected socio-cultural values of the population. However, even the very speed and extent of global change faced by modern society depends on psychological characteristics inherent in different social groups. Different psychological patterns and perspectives that drive the development of business environment world-wide have created a new background for shaping and launching new economic security strategies for international business entities and ventures. The findings have verified that business economic security directly relates to management's understanding of the needs and the specifics of business structure and their alignment with the personal goals of the leader. Moreover, business operation of economic entities, both in the external and internal environment, encourages them to search for the new pathways and raise awareness of the need for effective interaction between the internal corporate culture and its organizational structure, ensuring and managing economic security and values of international markets. To attain the above objectives, a thorough research on the international business environment is of critical significance. It is argued that deep insights into psychological factors driving drastic change in the politicians’ perceptions of the need to make a shift from a planned socialist paradigm to a market economy, exploring the psychology of transformation of the theoretical concepts from Marxist political economy to Western market theories will facilitate better understanding of the nature of economic security of international ventures.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19848
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N2_P057-066.pdf569,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.