Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19849
Title: Аналіз управління соціально-психологічною підсистемою ТОВ "ЛУКМІ УКРАЇНА"
Other Titles: Insights into social and psychological management subsystem (a case study on LUKMI UKRAINE Ltd)
Анализ управления социально-психологической подсистемой ООО "ЛУКМИ УКРАИНА"
Authors: Щербак, В. Г.
Даценко, Д. С.
Keywords: управління
соціально-психологічна підсистема
консультаційна компанія
соціальна відповідальність
конкурентоспроможність
збалансована система показників
управление
социально-психологическая подсистема
консультационная компания
социальная ответственность
конкурентоспособность
сбалансированная система показателей
management
socio-psychological subsystem
consulting company
social responsibility
competitiveness
balanced scorecard
Issue Date: 2021
Citation: Щербак В. Г. Аналіз управління соціально-психологічною підсистемою ТОВ "ЛУКМІ УКРАЇНА" [Текст] / В. Г. Щербак, Д. С. Даценко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 2. - С. 67-74.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті проаналізовано особливості та основні напрями управління соціально-психологічною підсистемою консультаційної компанії. Проведено оцінювання соціальної відповідальності консультаційної організації відповідно до чинних стандартів. Обґрунтовано необхідність впровадження соціально-відповідальних програм та заходів з метою підвищення конкурентоспроможності консультаційної компанії ТОВ "ЛУКМІ УКРАЇНА". Гіпотезою дослідження є твердження про те, що на підставі здобутих наукових знань, врегулювання міжособистісних відносин має для організації надзвичайно важливе значення, насамперед, через те, що конфлікти і непорозуміння між колегами можуть призвести до порушення стратегічних планів компанії і завадити досягненню поставлених цілей. Відповідно, дослідження психології поведінки людей може стати основою для врегулювання процесу управління, що своєю чергою, дозволить менеджменту в подальшому отримувати позитивні результати та забезпечуватиме підвищення ефективності управління. Мета дослідження полягає у визначенні ролі та місця аналізу управління соціально-психологічною підсистемою підприємства в умовах розвитку національної економіки та структурно-інноваційних перетворень. Для досягнення поставлених завдань використано такі методи дослідження: діалектичний, структурний та системний методи – задля побудови структурно-логічної моделі механізму забезпечення ефективного управління соціально-психологічною підсистемою підприємства, методи історико-системного підходу та аналізу – для дослідження понятійного апарату управління підприємством. Визначено сутність соціально-психологічної підсистеми підприємства й особливості її успішного застосування задля поліпшення умов розвитку компанії та реалізації нею всіх стратегічних цілей – від фінансових до структурних. Результати дослідження свідчать, що розуміння менеджерами консультаційної організації змісту та наповненості соціально-психологічної підсистеми організації, їх навички до застосування соціально-психологічних методів менеджменту задля реалізації своїх виконавчих функцій сприятимуть покращенню управління соціально-психологічною підсистемою консультаційної організації.
В статье проанализированы особенности и основные направления управления социально-психологической подсистемой консультационной компании. Проведена оценка социальной ответственности консультационной организации в соответствии с действующими стандартами. Обоснована необходимость внедрения социально ответственных программ и мероприятий с целью повышения конкурентоспособности консультационной компании ООО "ЛУКМИ УКРАИНА". Гипотезой исследования является утверждение о том, что на основе полученных научных знаний, урегулирование межличностных отношений имеет для организации чрезвычайно важное значение, поскольку конфликты и недоразумения между коллегами могут привести к нарушению стратегических планов компании и помешать достижению поставленных целей. Соответственно, исследование психологии поведения людей может стать основой для урегулирования процесса управления, что в свою очередь позволит менеджменту в дальнейшем получать положительные результаты и обеспечит повышение эффективности управления. Целью исследования является определение роли и места анализа управления социально-психологической подсистемой предприятия в условиях развития национальной экономики и структурно-инновационных преобразований. Для решения поставленных задач использованы такие научные методы исследования: диалектический, структурный и системный методы – для построения структурно-логической модели механизма обеспечения эффективного управления социально-психологической подсистемой предприятия, историко-системный подход, анализ и синтез, методы индукции и дедукции – для исследования понятийного аппарата управления предприятием. Определена сущность социально-психологической подсистемы предприятия и особенности его успешного применения для улучшения условий развития компании и реализации ею всех поставленных целей – от финансовых до структурных. Результаты исследования свидетельствуют о том, что понимание менеджерами консультационной организации содержания и наполненности социально-психологической подсистемы организации, их навыки применения социально-психологических методов менеджмента для реализации своих исполнительных функций будут способствовать улучшению управления социально-психологической подсистемой консультационной организации.
The article provides insights into the specifics and key management patterns related to the socio-psychological subsystem of a consulting company. According to current standards, the study offers an assessment on social responsibility of the consulting company along with suggesting argument on the need to implement socially responsible programs and activities to enhance the competitiveness of LUKMI UKRAINE Ltd consulting company. The hypothesis of the study is based on the statement that given the research results, tackling interpersonal relationships is critically important for the organization, since conflicts and misunderstandings between colleagues may translate into derailing of strategic planning and create barriers to attaining goals. Accordingly, a study of human behavior psychology will facilitate management regulation process which in turn might contribute to attaining better management performance and boost management effectiveness. The purpose of the research is to identify the role and significance of studying modern practices in managing a company socio-psychological subsystem in the context of the national economy development and the realia of structural and innovative transformations. To attain the research objectives, the following methods have been employed: dialectical, structural and systemic methods – to build a structural and logical model to ensure effective management of socio-psychological subsystem of the enterprise, historical and systemic approaches, methods of analysis, synthesis, induction and deduction techniques – to explore the conceptual paradigm of company management. The study presents the structure and the nature of the company socio-psychological subsystem and the specifics of its successful application to foster further business development and attaining its strategic objectives – financial, structural, etc. The research findings demonstrate that better understanding by management of the content and structural elements of the consulting company socio-psychological subsystem, and good managerial skills in harnessing socio-psychological management methods to implement their executive managerial power will contribute to enhancing the current practices of the consulting company in managing the socio-psychological subsystem.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19849
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N2_P067-074.pdf621,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.