Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19853
Title: Фінансова безпека підприємства та науково-методичний інструментарій її оцінювання
Other Titles: A research and methodological toolkit to assess the enterprise financial security
Финансовая безопасность предприятия и научно-методический инструментарий ее оценивания
Authors: Кремень, О. І.
Барвіцька, Ю. В.
Кремень, В. М.
Keywords: підприємство
фінансова безпека підприємства
грошові потоки
фінансова стійкість
інтегральний показник
предприятие
финансовая безопасность предприятия
денежные потоки
финансовая устойчивость
интегральный показатель
enterprise
enterprise financial security
cash flows
financial stability
integrated indicator
Issue Date: 2021
Citation: Кремень О. І. Фінансова безпека підприємства та науково-методичний інструментарій її оцінювання [Текст] / О. І. Кремень, Ю. В. Барвіцька, В. М. Кремень // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 3. - С. 24-31.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено вирішенню теоретико-методичних проблем, пов’язаних із поглибленням розуміння сутності фінансової безпеки підприємства та використанням й вибором науково-методичного інструментарію для її оцінювання. Наголошується, що в умовах сучасного нестабільного економічного середовища діяльність вітчизняних підприємств здійснюється під впливом ризиків та загроз, зумовлених негативною дією зовнішніх та внутрішніх факторів. Доведено, що недостатньо розроблена та необґрунтована система фінансової безпеки суб’єктів бізнесу призводить до значного недоотримання доходів та прибутків, втрати ліквідності, платоспроможності та фінансової незалежності, спричиняє нарощення неаргументованих обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей і, як наслідок, виникнення кризової ситуації. Метою цієї наукової праці є дослідження сучасного аналітичного, фінансово-економічного та статистичного інструментарію оцінювання фінансової безпеки підприємства та визначення його переваг, недоліків та можливості застосування в межах здійснення фінансового менеджменту. Під фінансовою безпекою підприємства запропоновано розуміти такий стан підприємства, який характеризується найбільш ефективним використанням доступних йому ресурсів, рентабельністю діяльності, стійким фінансовим станом, що в сукупності дозволяють суб’єкту господарювання успішно функціонувати, нівелюючи негативний вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів протягом невизначеного періоду часу. Визначено, що для оцінювання фінансової безпеки підприємства доцільно використовувати науково-методичний інструментарій, в основу якого може бути покладено дослідження грошових потоків, оцінка фінансової стійкості, фінансові показники-індикатори, ресурсно-функціональний підхід, а також визначення інтегральних показників. У висновках дослідження резюмується, що з огляду на те, що в різноманітних підходах використовують відмінні один від одного критерії та індикатори (при цьому кожен з них має свої позитивні та негативні риси), для комплексного та інформативного аналізу варто визначати рівень фінансової безпеки досліджуваного суб’єкта господарювання, застосовуючи декілька підходів.
Статья посвящена решению теоретико-методических проблем, связанных с углублением понимания сущности финансовой безопасности предприятия, а также использованием и выбором научно-методического инструментария для его оценивания. Отмечается, что в условиях современной нестабильной экономической ситуации деятельность отечественных предприятий осуществляется под влиянием рисков и угроз, обусловленных негативным действием внешних и внутренних факторов. Доказано, что недостаточно разработанная и необоснованная система финансовой безопасности субъектов бизнеса приводит к значительному недополучению доходов и доходов, потере ликвидности, платёжеспособности и финансовой независимости, влечёт за собой наращивание неаргументированных объёмов дебиторской и кредиторской задолженностей и, как следствие, возникновение кризисной ситуации. Целью этой научной работы является исследование современного аналитического, финансово-экономического и статистического инструментария оценивания финансовой безопасности предприятия и определение его преимуществ, недостатков и возможности применения в рамках финансового менеджмента. Под финансовой безопасностью предприятия предложено понимать такое состояние предприятия, которое характеризуется наиболее эффективным использованием доступных ему ресурсов, рентабельностью деятельности, устойчивым финансовым состоянием, что в совокупности позволяют субъекту хозяйствования успешно функционировать, нивелируя негативное влияние внешних и внутренних дестабилизирующих факторов в течение неопределённого периода времени. Определено, что для оценивания финансовой безопасности предприятия целесообразно использовать научно-методический инструментарий, в основу которого могут быть положены исследование денежных потоков, оценка финансовой устойчивости, финансовые показатели-индикаторы, ресурсно-функциональный подход, а также определение интегральных показателей. В выводах исследования резюмируется, что учитывая, что в различных подходах используют отличные друг от друга критерии и индикаторы (при этом каждый из них имеет свои положительные и отрицательные черты), для комплексного и информативного анализа следует определять уровень финансовой безопасности изучаемого субъекта хозяйствования, применяя несколько подходов.
The article attempts to tackle theoretical and methodological issues related to enhanced understanding of the nature of enterprise financial security as well as the use and the selection of research and methodological tools for its evaluation. An emphasis is put that in the current vulnerable economic environment, domestic enterprises are greatly challenged by a wide range of risks and threats caused by a number of negative effects from external and internal factors. It is argued that the lack of argument and consistency in building a robust financial security framework for business entities might translate into a drop in revenues and profits, loss of liquidity, solvency and financial independence, along with spurring unreasonable amounts of receivables and payables and, consequently, triggering a crisis situation. The purpose of this research is to explore modern analytical, financial, economic and statistical tools to assess the enterprise financial security and to enclose its advantages, disadvantages and applicability in the financial management context. Within the scope of this research, the enterprise financial security is viewed as a particular enterprise state characterized by the most efficient use of resources, profitability, and financial stability which acting together contribute to gaining a successful business performance, eliminating the negative effects from external and internal destabilizing factors over an indefinite period of time. According to the research findings, to assess the enterprise financial security, it is suggested employing a research and methodological toolkit based on the cash flow analysis, evaluation of financial stability, financial indicators, resource-based and functional approach, as well as implementation of integrated indicators. The conclusions of the study resume that given the different criteria and indicators embedded in different approaches (each of them having its pros and cons), to render a comprehensive and informative analysis, using a number of approaches to assess the level of enterprise financial security sounds reasonable enough and thus is strongly recommended.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.3.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19853
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N3_P024-031.pdf577,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.