Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19858
Title: Історія процесу формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти в Україні
Other Titles: Insights into the history of developing social responsibility in higher education institutions in Ukraine
История процесса формирования социальной ответственности заведений высшего образования в Украине
Authors: Яценко, В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
університет
вища освіта
социальная ответственность
университет
высшее образование
social responsibility
university
higher education
Issue Date: 2021
Citation: Яценко В. В. Історія процесу формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти в Україні [Текст] / В. В. Яценко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 4. - С. 19-27.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено дослідженню еволюції концепції соціальної відповідальності, в тому числі у сфері вищої освіти. Зокрема, зазначається, що сутність концепції соціальної відповідальності полягає в ідеї, що організації мають прагнути не лише до отримання власного прибутку, а й усвідомлювати наслідки своєї діяльності для суспільства. У цьому контексті корпоративна соціальна відповідальність розглядається як зближення інтересів компанії та суспільства. Особливу увагу приділяється аналізу впливу корпоративної соціальної відповідальності, що пов’язується, насамперед, з етичною та прозорою поведінкою та сприяє сталому розвитку, здоров'ю та благополуччю суспільства, з урахуванням очікувань зацікавлених сторін та дотриманням нормативних актів і відповідних стандартів. Виявлено, що подібно до інших маркетингових факторів, які спочатку стосувалися тільки комерційної сфери, соціальна відповідальність поширилася і на некомерційний сектор, включаючи освіту. Гіпотезою дослідження є твердження про те, що соціальна відповідальність університетів за вплив їх рішень та діяльності на суспільство та навколишнє середовище реалізується за допомогою прозорих та етичних стратегій. Мета дослідження полягає у вивченні історії процесу формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти в Україні. Для виконання поставлених завдань використовувався описовий аналіз, а також дослідницький та підтверджуючий факторний аналіз; кількісні дані були зібрані за допомогою анкетування, розробленого на основі вивчення літератури та результатів якісного дослідження. Виявлено взаємозалежність між економічним, природним та соціальним середовищем, зокрема, шляхом створення нових правил для системи вищої освіти в Україні. Визначено історичну послідовність зміни трактувань соціальної відповідальності вищої освіти в Україні, що відображають розуміння складності цього поняття залежно від того, на якому аспекті наголошується – економічному, соціальному чи екологічному. Тому результуючі пріоритети можуть сильно відрізнятися. Підкреслюється надзвичайна важливість внеску соціальної відповідальності у зростання добробуту нації, що асоціюється з якістю та зростаючим впливом системи та установ вищої освіти. Доведено, що імплементація науково обґрунтованої політики та використання кращих практик європейських університетів в конкретній галузі соціальної відповідальності сприятимуть більш глибокому розумінню основних положень соціальної відповідальності, ілюструючи та моделюючи ті цінності, принципи та моделі поведінки, які будуть необхідні в пошуку нових соціально відповідальних рішень проблем людства.
Статья посвящена исследованию эволюции концепции социальной ответственности, в том числе в сфере высшего образования. В частности, отмечается, что сущность концепции социальной ответственности состоит в идее, что организации должны стремиться не только к получению собственной прибыли, но и осознавать последствия своей деятельности для общества. В этом контексте корпоративная социальная ответственность рассматривается как сближение интересов компании и общества. Особое внимание уделяется анализу влияния корпоративной социальной ответственности, что связывается, прежде всего, с нравственным и прозрачным поведением и способствует устойчивому развитию, здоровью и благополучию общества, с учётом ожиданий заинтересованных сторон и соблюдением нормативных актов и соответствующих стандартов. Выявлено, что подобно другим маркетинговым факторам, которые изначально касались только коммерческой сферы, социальная ответственность распространилась и на некоммерческий сектор, включая образование. Гипотезой исследования является утверждение, что социальная ответственность университетов за влияние их решений и деятельности на общество и окружающую среду реализуется с помощью прозрачных и нравственных стратегий. Цель исследования состоит в изучении истории процесса формирования социальной ответственности заведений высшего образования в Украине. Для выполнения поставленных задач использовался описательный анализ, а также исследовательский и подтверждающий факторный анализ; количественные данные были собраны с помощью анкетирования, разработанного на основе изучения литературы и результатов качественного исследования. Выявлена взаимозависимость между экономической, природной и социальной средой, в частности путём создания новых правил для системы высшего образования в Украине. Определена историческая последовательность изменения трактовок социальной ответственности высшего образования в Украине, отражающих понимание сложности этого понятия в зависимости от того, на каком аспекте отмечается – экономическом, социальном или экологическом. Поэтому результаты приоритетов могут сильно отличаться. Подчёркивается чрезвычайная важность вклада социальной ответственности в рост благосостояния нации, который ассоциируется с качеством и растущим влиянием системы и учреждений высшего образования. Доказано, что имплементация научно обоснованной политики и использование лучших практик европейских университетов в конкретной области социальной ответственности будут способствовать более глубокому пониманию основных положений социальной ответственности, иллюстрируя и моделируя те ценности, принципы и модели поведения, которые будут необходимы в поиске новых социально ответственных решений проблем человечества.
The article explores the evolution of the social responsibility concept along with discussing its specifics in the area of higher education. In particular, it is noted that the core of social responsibility is the idea that organizations should strive not only to make their own profits but also to be aware of the multiple effects from their activities to society. In this context, corporate social responsibility is viewed as bringing together the interests of the company and society. Particular emphasis is put towards the analysis of the impact of corporate social responsibility which is primarily related to ethical and transparent behavior and promotes sustainable development, health and well-being in society subject to stakeholder expectations and compliance with current regulations and standards. The study reveals that like other marketing factors initially associated with the commercial settings, social responsibility has expanded to the non-commercial sector, including education. The hypothesis of the study is a statement that social responsibility of universities for their decisions and activities and their impact on society and the environment is being realized through transparent and ethical strategies. The purpose of this study is to trace the history of developing social responsibility in higher education institutions in Ukraine. To attain the research agenda, descriptive analysis, as well as research and confirmatory factor analysis were employed; quantitative data were collected through a questionnaire developed on the basis of a literature review and the qualitative research results. The study has revealed a close correlation between the economic, natural and social environments, in particular, by creating new rules for the higher education system in Ukraine. The findings present a history of interpreting the notion of social responsibility in higher education in Ukraine which reflects the understanding of the complexity and the multifaceted nature of this concept from different perspectives: economic, social or environmental. Therefore, the ultimate priorities can vary greatly. The study asserts that the contribution of social responsibility into the growth of the nation's well-being, associated with the quality and growing effects of the higher education system and its institutions, is of a critical importance. It is argued that the implementation of research-based policies and the use of best practices of European universities in a particular area of social responsibility will facilitate better understanding of the basic principles of social responsibility, illustrating and modeling its values, principles and behaviours needed to find new socially responsible solutions to modern humanity challenges.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.4.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19858
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N4_P019-027.pdf504,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.