Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19859
Title: Стан та тенденції розвитку системи енергозабезпечення в Україні
Other Titles: Current state and trends in the development of the energy supply system in Ukraine
Состояние и тенденции развития системы энергообеспечения в Украине
Authors: Ажаман, І. А.
Гордєєв, О. Ю.
Keywords: енергетична система
електростанції
виробництво
електрична енергія
альтернативні джерела енергії
сонячні електростанції
вітрові електростанції
потужність
энергетическая система
электростанции
производство
электроэнергия
альтернативные источники энергии
солнечные электростанции
ветровые электростанции
мощность
power system
power plants
production
electric energy
alternative energy sources
solar power plants
wind power plants
power
Issue Date: 2021
Citation: Ажаман І. А. Стан та тенденції розвитку системи енергозабезпечення в Україні [Текст] / І. А. Ажаман, О. Ю. Гордєєв // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 4. - С. 28-37.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті розглянуто надзвичайно актуальні питання дослідження стану забезпечення енергетичної безпеки країни. Наведено стислий опис сучасної енергетичної системи, що являє собою сукупність електростанцій різних типів, електричних і теплових мереж, які працюють для виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії. Встановлено, що в енергетичній системі України функціонують такі види станцій: атомні, теплові, гідроелектростанції та гідроакумулючі, а також електростанції, що працюють на альтернативних (відновлюваних) джерелах електроенергії. Наголошується, що співвідношення джерел генерації та збалансованість енергосистеми є основою енергетичної безпеки держави та гарантує стабільне електропостачання країни за різних умов зовнішнього оточення. За результатами дослідження виробництва в енергетичному балансі країни виявлено перевагу у виробництві вугілля та природного газу. Водночас, вивчення тенденцій імпорту та експорту свідчить про перевагу імпорту енергетичних ресурсів, зокрема таких їх видів, як вугілля, нафта та газ. Визначено, що альтернативні джерела енергії знаходяться на стадії освоєння та розвитку. Дослідження альтернативного енергозабезпечення демонструє, що за 2018-2020 рр. в Україні потужність таких електростанцій зросла на 7%, зокрема за вітрових – у 2,3 раза та сонячних – у 4,3 раза, у зв’язку з чим, змінювалися й обсяги виробництва. Наведено, що загалом по країні за досліджуваний період спостерігається його скорочення на 17,1% при одночасному зростанні обсягів виробництва електроенергії вітровими електростанціями у 2,8 раза і сонячними – в 5,2 раза відповідно. Також зазначається, що за 2018-2020 роки потужність вітрових електростанцій зросла з 0,9% до 2,0% від загального обсягу по країні, а сонячних – з 2,3% до 9,4%; відповідно щодо виробництва – питома вага електроенергії, отриманої за рахунок вітрових електростанцій, зросла з 0,8% до 2,4%, а сонячних – з 0,7% до 4,1%. З огляду на наявну тенденцію до зростання обсягів випуску електроенергії, отриманої з альтернативних джерел, є підстави стверджувати про підвищення зацікавленості в діяльності компаній, що пропонують на ринку України енергогенеруюче обладнання. Дослідження потреб щодо потужностей виявило, що найбільш затребуваними у споживачів автономних систем електропостачання близько 70% всього обсягу продажів припадає на генераторні установки малої та середньої потужності в діапазоні 8-550 кВт. У висновках підкреслюється, що розвитку системи альтернативного енергозабезпечення сприяє відповідна законодавчо-нормативна база, яка є підґрунтям для подальшого формування ринку альтернативного енергозабезпечення і, відповідно, ринку енергогенеруючого обладнання в Україні, що характеризується тенденцією до зростання на перспективу.
В статье рассмотрены актуальные вопросы исследования состояния обеспечения энергетической безопасности страны. Приведено краткое описание современной энергетической системы, представляющей собой совокупность электростанций разных типов, электрических и тепловых сетей, работающих для производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии. Установлено, что в энергетической системе Украины функционируют следующие виды станций: атомные, тепловые, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие, а также электростанции, работающие на альтернативных (возобновляемых) источниках электроэнергии. Отмечается, что соотношение источников генерации и сбалансированность энергосистемы являются основой энергетической безопасности государства и гарантируют стабильное электроснабжение страны при разных условиях внешнего окружения. По результатам исследования производства в энергетическом балансе страны обнаружено преимущество в производстве угля и природного газа. В то же время, изучение тенденций импорта и экспорта свидетельствует о преимуществе импорта энергетических ресурсов, в частности таких видов, как уголь, нефть и газ. Определено, что альтернативные источники энергии находятся в стадии освоения и развития. Исследование альтернативного энергообеспечения демонстрирует, что за 2018-2020 гг. в Украине мощность таких электростанций выросла на 7%, в том числе при ветровых – в 2,3 раза и солнечных – в 4,3 раза, в связи с чем изменялись и объёмы производства. Указывается, что в целом по стране за исследуемый период наблюдается его сокращение на 17,1% при одновременном росте объёмов производства электроэнергии ветровыми электростанциями в 2,8 раза и солнечными – в 5,2 раза соответственно. Также отмечается, что за 2018-2020 годы мощность ветровых электростанций выросла с 0,9 до 2,0% от общего объёма по стране, а солнечных – с 2,3% до 9,4%; соответственно по производству – удельный вес электроэнергии, полученной за счёт ветровых электростанций, вырос с 0,8% до 2,4%, а солнечных – с 0,7% до 4,1%. Учитывая существующую тенденцию роста объёмов выпуска электроэнергии, полученной из альтернативных источников, есть основания утверждать о повышении заинтересованности в деятельности компаний, предлагающих на рынке Украины энергогенерирующее оборудование. Исследование потребностей в мощностях выявило, что наиболее востребованными у потребителей автономных систем электроснабжения около 70% всего объёма продаж приходится на генераторные установки малой и средней мощности в диапазоне 8-550 кВт. В выводах подчёркивается, что развитию системы альтернативного энергообеспечения способствует соответствующая законодательно-нормативная база, которая является основой для дальнейшего формирования рынка альтернативного энергообеспечения и, соответственно, рынка энергогенерирующего оборудования в Украине, что характеризуется тенденцией роста на перспективу.
The article discusses contemporary issues of ensuring energy security in Ukraine. A brief overview on the modern energy system which comprises power plants of different types, electrical and thermal networks operating in the manufacturing sector, in transmission and distribution of electrical and thermal energy. The study considers the following types of power plants in the energy system of Ukraine: nuclear, thermal, hydroelectric and hydropower stations as well as power plants working with alternative (renewable) energy sources. It is argued that the ratio of energy sources and the energy system balance is the core basis to provide the national energy security and maintain stable power supply subject to different external environment factors. The findings have revealed the dominance of coal and natural gas production in the overall energy balance of Ukraine. However, the study of import and export trends demonstrates the prevalence of energy imports, in particular coal, oil and gas. It is observed that currently, alternative energy sources are at the infant development stage. The study of alternative energy supply in Ukraine shows that over 2018-2020 the capacity of such power plants increased by 7%, in particular, the capacity of wind stations grew by 2.3 times and solar – by 4.3 times, thus exhibiting respective change in energy output. It is also observed that during the period under consideration, the renewable energy output dropped by 17.1% while wind power production increased by 2.8 times and solar – by 5.2 times, respectively. According to the results, over 2018-2020 the capacity of wind power plants increased from 0.9% to 2.0% of the total domestic output, and solar – from 2.3% to 9.4%; as to production, the share of energy generated by wind power increased from 0.8% to 2.4%, and solar – from 0.7% to 4.1%. Given the current trend of increasing energy output generated from alternative sources, there is reason to tap a growing interest in the activities of companies offering power generating equipment in the Ukrainian market. A study on the capacity needs has revealed that the most popular among consumers of autonomous power supply systems, about 70% of total sales refer to low and medium power generators in the range of 8-550 kW. The conclusions resume that the key driver in boosting the alternative energy supply system is the relevant legal framework that encourages further alternative energy supply market development and, accordingly, the market of power generating equipment in Ukraine characterized by a strong upward growth trend.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.4.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19859
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N4_P028-037.pdf725,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.