Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19860
Title: Developing integrated business groups in Ukraine as a new type of institutional structures
Other Titles: Формування інтегрованих бізнес-груп в Україні як форма прояву нових інституційних структур
Формирование интегрированных бизнес-групп в Украине как форма проявления новых институционных структур
Authors: Hanushchak-Yefimenko, L. M.
Synianska, Ya. M.
Baula, O. V.
Keywords: інтегрована бізнес-група
транснаціональна корпорація
інституціоналізація
интегрированная бизнес-группа
транснациональная корпорация
институционализация
integrated business group
transnational corporation
institutionalization
Issue Date: 2021
Citation: Hanushchak-Yefimenko L. M. Developing integrated business groups in Ukraine as a new type of institutional structures = Формування інтегрованих бізнес-груп в Україні як форма прояву нових інституційних структур [Текст] / L. M. Hanushchak-Yefimenko, Ya. M. Synianska, O. V. Baula // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 4. - С. 38-47.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено сучасним проблемам розвитку інтегрованих бізнес-структур, що пов'язують із потребами модернізації провідних галузей промисловості на інноваційній основі, структурної перебудови промисловості, скорочення технологічного відставання та розвитку високотехнологічного виробництва. Наголошується, що одним із найважливіших завдань модернізації має стати досягнення високої конкурентоспроможності національної економіки, що дозволить зайняти Україні провідні позиції в сучасному глобалізованому світі. У дослідженні використовувався широкий інструментарій наукового дослідження, зокрема, методи аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння – для визначення сутності, економічного змісту, структурних складових та факторів, що впливають на формування інтегрованих бізнес-структур в Україні; структурно-функціональний аналіз – для ідентифікації необхідних інституційних структур; методи інтегрального оцінювання – для дослідження зарубіжного досвіду формування інтегрованих бізнес-груп. Доведено, що тенденції та особливості розвитку підприємств у складі інтегрованих бізнес-груп переходять на новий інноваційний рівень відповідно до вимог діджиталізації ринку. Виявлено основні характеристики формування інтегрованих бізнес-груп як форми вияву нових інституційних структур України. Визначено цілі їх розвитку, необхідні для здійснення трансформаційних змін, виявлено основні фактори, що детермінують характер реорганізацій та реструктуризації підприємств, що входять до складу інтегрованих бізнес-груп. З огляду на те, що інтегровані бізнес-групи розглядаються як основна рушійна сила економіки України, зазначено, що державна промислова та антимонопольна політика мають активно сприяти посиленню їх позицій, у тому числі й міжнародних, за умови узгодження корпоративних та національних інтересів. З’ясовано, що на інтегровані бізнес-групи припадає 15% загального промислового випуску, відповідно, інтегровані бізнес-групи є мезоекономічним суб'єктом та являють собою соціальний інститут нового типу, що прогнозує попит та пропозицію на конкретному сегменті світового ринку та реалізує свої прогнозні рішення за допомогою великих нововведень.
Статья посвящена современным проблемам развития интегрированных бизнес-структур, связанных с потребностями модернизации ведущих отраслей промышленности на инновационной основе, структурной перестройки промышленности, сокращения технологического отставания и развития высокотехнологичного производства. Отмечается, что одной из важнейших задач модернизации должно стать достижение высокой конкурентоспособности национальной экономики, что позволит занять ведущие позиции в современном глобализированном мире. В исследовании использовался широкий инструментарий научного исследования, в частности, методы анализа, синтеза, обобщения, сравнения – для определения сущности, экономического содержания, структурных составляющих и факторов, влияющих на формирование интегрированных бизнес-структур в Украине; структурно-функциональный анализ – для идентификации необходимых институциональных структур; методы интегрального оценивания – для исследования зарубежного опыта формирования интегрированных бизнес-групп. Доказано, что тенденции и особенности развития предприятий в составе интегрированных бизнес групп переходят на новый инновационный уровень в соответствии с требованиями диджитализации рынка. Выявлены основные характеристики формирования интегрированных бизнес-групп как формы проявления новых институциональных структур Украины. Определены цели их развития, необходимые для осуществления трансформационных изменений, выявлены основные факторы, детерминирующие характер реорганизаций и реструктуризации предприятий, входящих в состав интегрированных бизнес-групп. С учётом того, что интегрированные бизнес-группы рассматриваются как основная движущая сила экономики Украины, отмечено, что государственная промышленная и антимонопольная политика должны активно способствовать усилению их позиций, в том числе и международных, на основе согласования корпоративных и национальных интересов. Установлено, что на интегрированные бизнес-группы приходится 15 % общего промышленного выпуска, соответственно, интегрированные бизнес-группы являются мезоэкономическим субъектом и представляют собой социальный институт нового типа, прогнозирующий спрос и предложение на конкретном сегменте мирового рынка и реализующий свои прогнозные решения благодаря большим нововведениям.
The article seeks to address contemporary challenges in developing integrated business structures associated with the need to upgrade and innovate most important industries, provide industrial restructuring, and reduce technological backwardness and attain high-tech manufacturing growth. An emphasis is put on the critical significance of modernization in gaining a competitive edge of the national economy that will enhance Ukraine’s positions in a modern globalized world. This study employs a wide range of various research tools, in particular, methods of analysis, synthesis, generalization and comparison – to determine the nature, economic content, structural elements and drivers affecting the process of integrated business structure development in Ukraine; structural and functional analysis – to identify relevant institutional structures; as well as integrated assessment techniques – to explore international best practice in building integrated business units. Given the current trends and the specifics, it is argued that company development within a business group model spurs continuous improvement and innovation to meet market digitalization demands. The findings reveal the key aspects in developing integrated business groups as a new type of institutional structures in Ukraine. The study also focuses on the goals of their further development to implement transformational changes along with considering a number of factors affecting the nature of enterprise reorganizations and restructuring in the frameworks of their integration into business groups. Within the scope of this research, integrated business groups are viewed as a driving force in boosting Ukraine's economic development. The study suggests that the government industrial and antitrust policies should actively promote integrated business group models, including the international ones, as long as corporate and national interests are reconciled. It is reported that integrated business groups account for 15% of the total industrial output, respectively, integrated business groups are mesoeconomic entities representing a new type of a social institution that attempts to forecast supply and demand in a particular world market segment and implements its predictive outcomes through big innovations.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.4.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19860
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N4_P038-047.pdf739,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.