Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19861
Title: Current challenges in ensuring international and national security
Other Titles: Сучасні виклики міжнародної та національної безпеки
Современные вызовы международной и национальной безопасности
Authors: Naumik-Gladka, K. G.
Ptashchenko, O. V.
Imnadze, I. N.
Rozumnyy, O. M.
Keywords: економічна безпека
міжнародна безпека
підприємницька діяльність
національна безпека
безпека
экономическая безопасность
международная безопасность
предпринимательская деятельность
национальная безопасность
безопасность
economic security
international security
business activity
national security
security
Issue Date: 2021
Citation: Current challenges in ensuring international and national security = Сучасні виклики міжнародної та національної безпеки [Текст] / K. G. Naumik-Gladka, O. V. Ptashchenko, I. N. Imnadze, O. M. Rozumnyy // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 4. - С. 48-57.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті аналізуються сучасні проблеми і виклики економічної глобалізації, що зумовлює фундаментальну зміну світового економічного порядку, демонструє виникнення нової глобальної економічної культури, економічної свідомості нового типу та нового типу міжнародних відносин. У цьому контексті особливої актуальності набувають дослідження глобалізаційних процесів та визначення їх закономірностей. Виявлено, що з розвитком глобалізації стрімко зростають масштаби зовнішньоекономічних зв'язків, збільшується кількість їх безпосередніх учасників, оновлюються й ускладнюються форми цих зв'язків. Зазначено, що в умовах стихії ринкової економіки із загостренням міжнародної конкуренції все частіше виникають загальні проблеми, що вимагають спільних пошуків ефективних рішень, а також конфлікти, які можуть бути врегульовані лише на регіональному та багатосторонньому рівнях. Наголошується, що колективні зусилля учасників міжнародних організацій і форумів за допомогою економічної дипломатії дають змогу знаходити компроміси між урядами в інтересах усіх або більшості членів світової спільноти, для багатьох країн – отримувати вигоди від використання міжнародних механізмів та процедур, а також мінімізувати несприятливі наслідки, що виникають у зв'язку з діяльністю ТНК по монополізації переваг глобалізації. За результатами дослідження, з’ясовано, що загальними передумовами глобалізації компаній в міжнародних економічних відносинах є досягнення комп'ютерних і комунікаційних технологій, які дають можливість збільшувати обмін ідеями та інформацією між різними країнами, розширювати знання споживачів про іноземні товари. Продемонстровано, як кабельні системи в Європі та Азії забезпечують фірмам у багатьох країнах одночасне формування регіонального, а іноді й глобального попиту, а глобальні комунікаційні мережідають змогу координувати виробництво й спільні цілі у світовому масштабі в такий спосіб, коли компанії знаходяться в різних частинах світу, але виробляють один і той самий кінцевий продукт. Доведено, що скорочення митних бар'єрів для інвестицій і торгівлі переважною більшістю урядів прискорює відкриття нових ринків для міжнародних фірм, які не лише здійснюють експорт, а й створюють виробничі потужності для місцевих виробників. Простежено також тенденцію до уніфікації та соціалізації глобальної спільноти. Зокрема, зазначено, що зміни, які постійно відбуваються в системі державної влади та в міжнародному середовищі, справляють комплексний вплив на соціально-політичні та ментальні аспекти національного інтересу. Резюмується, що формування концептуальних засад національного і міжнародного інтересу є складним і тривалим процесом, на який впливають геополітичні, економічні, соціокультурні та психологічні фактори, що коригується системою суспільних цінностей і який відображається в наукових поглядах та проявах масової свідомості. Саме тому в статті розглянуто основні аспекти національної та міжнародної безпеки.
В статье анализируются современные проблемы и вызовы экономической глобализации, что приводит к изменению мирового экономического порядка, демонстрирует возникновение новой глобальной экономической культуры, экономического сознания нового типа и нового типа международных отношений. В этом контексте особую актуальность приобретают исследования глобализационных процессов и определение их закономерностей. Выявлено, что с развитием глобализации стремительно возрастают масштабы внешнеэкономических связей, увеличивается количество их непосредственных участников, обновляются и усложняются формы этих связей. Отмечено, что в условиях стихии рыночной экономики с обострением международной конкуренции все чаще возникают общие проблемы, требующие совместного поиска эффективных решений, а также конфликты, которые могут быть урегулированы только на региональном и многостороннем уровнях. Отмечается, что коллективные усилия участников международных организаций и форумов с помощью экономической дипломатии позволяют находить компромиссы между правительствами в интересах всех или большинства членов мирового сообщества, для многих стран получать выгоды от использования международных механизмов и процедур, а также минимизировать неблагоприятные последствия в связи с деятельностью ТНК по монополизации преимуществ глобализации. По результатам исследования выяснено, что общими предпосылками глобализации компаний в международных экономических отношениях являются достижения компьютерных и коммуникационных технологий, позволяющих увеличивать обмен идеями и информацией между разными странами, расширять знания потребителей об иностранных товарах. Продемонстрировано, как кабельные системы в Европе и Азии обеспечивают фирмам во многих странах одновременное формирование регионального, а иногда и глобального спроса, а глобальные коммуникационные сети позволяют координировать производство и общие цели в мировом масштабе таким образом, что компании, находящиеся в разных частях света, производят один и тот же конечный продукт. Доказано, что сокращение таможенных барьеров для инвестиций и торговли подавляющим большинством правительств ускоряет открытие новых рынков для международных фирм, не только экспортирующих, но и создающих производственные мощности для местных производителей. Прослежена также тенденция к унификации и социализации глобального сообщества. В частности, отмечено, что изменения, постоянно происходящие в системе государственной власти и в международной среде, оказывают комплексное влияние на социально-политические и ментальные аспекты национального интереса. Резюмируется, что формирование концептуальных устоев национального и международного интереса является сложным и длительным процессом, на который влияют геополитические, экономические, социокультурные и психологические факторы, корректируемые системой общественных ценностей и отражаемые в научных взглядах и проявлениях массового сознания. Поэтому в статье рассмотрены основные аспекты национальной и международной безопасности.
The article provides insights into the modern aspects and challenges of economic globalization that triggers a fundamental change in the world economic order, as well as demonstrates the emergence of a new global economic culture, a new type of economic consciousness and a new type of international relations. In this context, exploring globalization processes and identifying their patterns seems especially relevant. The study reveals that within ongoing globalization settings, the scale of international economic relations demonstrates a rapidly growing trend, the number of their immediate participants is increasing, the forms of these relationships are being updated and getting more complicated. It is observed that in the vulnerable market economic environment with intensified international competition there are more and more common issues to be addressed by joint efforts in searching for effective solutions, moreover, there are certain conflicts arising that can be resolved only at the regional and multilateral levels. A special emphasis is put on the need to integrate collective efforts of international organizations and forums through economic diplomacy which will contribute to finding the best compromise between governments to meet the interests of all or most of stakeholders in the world community, for many countries this will mean to benefit from international mechanisms and procedures, and reducing adverse effects from TNC activities to engross the advantages of globalization. The study findings have verified that from international economic relations perspectives, among fundamental reasons behind business globalization are the advances in computer and communication technology which exchanging of ideas and information between different countries, expand consumer awareness of foreign-made products. The study also demonstrates how cable systems in Europe and Asia facilitate firms in many countries to shape simultaneously both regional and sometimes global demand, and global communication networks allow them coordinating production and aligning common goals worldwide while companies located in different parts of the world produce the same end product. It is argued that reducing customs barriers to investment and trade by the vast majority of governments proves effective in launching in new markets for international export companies that offer opportunities and capacities for local producers. Apart from the above, the study has traced a trend towards unification and socialization of the global community. In particular, it is observed that continuous changes in the governance paradigm as well as in the international environment impose an integrated effect upon social, political and mental aspects of national interests. It is concluded that building a conceptual framework of national and international interests is a complex and long-term process influenced by geopolitical, economic, socio-cultural and psychological factors, being adjusted through the system of social values and reflected in research studies and manifestations of collective consciousness. From this perspective, the key aspects of national and international security have been explored.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.4.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19861
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N4_P048-057.pdf510,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.