Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19863
Title: Сталий розвиток сільського господарства та його вплив на продовольчу безпеку України
Other Titles: Sustainable development in agriculture and its implications for food security in Ukraine
Устойчивое развитие сельского хозяйства и его влияние на продовольственную безопасность Украины
Authors: Ольшанська, О. В.
Тимкован, В. І.
Keywords: сталий розвиток
сільське господарство
економічний складник сталого розвитку
соціальний складник сталого розвитку
екологічний складник сталого розвитку
продовольча безпека
норми споживання продуктів
устойчивое развитие
сельское хозяйство
экономическая составляющая устойчивого развития
социальная составляющая устойчивого развития
экологическая составляющая устойчивого развития
продовольственная безопасность
нормы потребления продуктов
sustainable development
agriculture
economic elements of sustainable development
social elements of sustainable development
environmental elements of sustainable development
food security
food consumption rates
Issue Date: 2021
Citation: Ольшанська О. В. Сталий розвиток сільського господарства та його вплив на продовольчу безпеку України [Текст] / О. В. Ольшанська, В. І. Тимкован // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 4. - С. 67-76.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті досліджено питання сталого розвитку сільського господарства та його впливу на продовольчу безпеку України. Зазначено, що сільське господарство є важливою складовою економіки України, проте нині зазнає погіршення стану виробництва. Водночас наголошується, що сільське господарство впливає на продовольчу безпеку України. Саме тому метою цього дослідження є виявлення негативних чинників та формування пропозицій щодо покращення стану галузей сільського господарства. У статті було використано такі методи дослідження, як емпіричний та теоретичний підходи, а також методи спостереження, аналізу та синтезу. Представлено інтерпретацію поняття "сталий розвиток" та визначено основні його складові, які характеризують стан сільського господарства з урахуванням трьох аспектів: економічного, соціального та екологічного. Відповідно, здійснено аналіз цих трьох складників, що дозволило визначити стан виробництва сільськогосподарських товарів, оцінити рівень оплати праці в галузі, а також дослідити стан родючості земель. Результати аналізу виявили певні негативні тенденції в розвитку сільського господарства. Зокрема, економічний складник показав зменшення обсягу виробництва продукції рослинництва і тваринництва, а також зменшення рівня продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах. Визначено, що соціальний складник характеризується постійними коливаннями розміру фонду оплати праці на підприємствах сільськогосподарського призначення та нестачею необхідних продуктів харчування в раціоні українців, порівнюючи з фізіологічно обґрунтованими нормами споживання цих продуктів. Екологічний складник демонструє зменшення внесення органічних та мінеральних добрив, що негативно впливає на стан родючості ґрунтів. З огляду на наведені вище результати дослідження, запропоновано заходи щодо сприяння сталому розвитку, покращенню виробництва та підвищенню ефективності галузей сільського господарства.
В статье исследованы вопросы устойчивого развития сельского хозяйства и его влияния на продовольственную безопасность Украины. Отмечено, что сельское хозяйство является важной составляющей экономики Украины, однако сейчас испытывает ухудшение состояния производства. В то же время подчёркивается, что сельское хозяйство влияет на продовольственную безопасность Украины. Именно поэтому целью исследования является выявление негативных факторов и формирование предложений по улучшению состояния отраслей сельского хозяйства. В статье были использованы такие методы исследования, как эмпирический и теоретический подходы, а также методы наблюдения, анализа и синтеза. Представлена интерпретация понятия "устойчивое развитие" и определены основные его составляющие, характеризующие состояние сельского хозяйства с учётом трёх аспектов: экономического, социального и экологического. Соответственно, проведён анализ этих трёх составляющих, что позволило определить состояние производства сельскохозяйственных товаров, оценить уровень оплаты труда в отрасли, а также исследовать состояние плодородия земель. Результаты анализа выявили определённые негативные тенденции развития сельского хозяйства. В частности, экономическая составляющая показала уменьшение объёма производства продукции растениеводства и животноводства, а также уменьшение уровня производительности труда на сельскохозяйственных предприятиях. Определено, что социальная составляющая характеризуется постоянными колебаниями размера фонда оплаты труда на предприятиях сельскохозяйственного назначения и недостатком необходимых продуктов питания в рационе украинцев, по сравнению с физиологически обоснованными нормами потребления этих продуктов. Экологическая составляющая демонстрирует уменьшение внесения органических и минеральных удобрений, что негативно влияет на состояние плодородия почв. На основе результатов исследования, предложены меры по содействию устойчивому развитию, улучшению производства и повышению эффективности отраслей сельского хозяйства.
The article attempts to explore the agriculture sustainability issues and its implications for food security in Ukraine. The study discusses a critical importance of agribusiness development for Ukraine's economy. However, it is observed that currently, this sector is facing a serious decline in production. A special emphasis is put that agriculture affects the national food security. In this context, the purpose of this study is to identify negative factors and offer pathways to enhance the agricultural sector productivity. To attain the research objectives, the empirical and theoretical scientific approaches as well as the research methods of observation, analysis and synthesis have been employed. This study also presents a ‘sustainable development’ concept interpretation along with revealing its core structural elements that characterize the contemporary state of agriculture from the three perspectives: economic, social and environmental. Accordingly, insights into each of these three aspects were provided that allowed to evaluate the agricultural performance, to assess a salary range in the industry as well as to examine soil fertility. The research findings have detected some negative trends in the agricultural sector development. In particular, the economic aspect perspective has demonstrated a yield decline and a reduction in livestock as well as a drop in labor productivity in agribusinesses. As it is reported, the social settings are characterized by large fluctuations in the payroll budgets in agricultural enterprises and the shortage in certain food products consumed by Ukrainians against physiologically justified norms of consumption of these products. The environmental aspect shows a decrease in the application of organic and mineral fertilizers which negatively affects the soil fertility. Given the above research outcomes, this study offers an action plan to promote sustainable development, boost productivity and enhance the agricultural industry efficiency.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.4.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19863
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N4_P067-076.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.