Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19864
Title: Структурні тренди міжнародного маркетингу
Other Titles: Structural trends in international marketing
Структурные тренды международного маркетинга
Authors: Корсунова, К. Ю.
Keywords: тренд
тренди міжнародного маркетингу
структурні тренди
глобалізація
теорія поколінь
діджиталізація
мобільний маркетинг
доповнена реальність
гейміфікація
тренды международного маркетинга
структурные тренды
глобализация
теория поколений
дигитализация
мобильный маркетинг
дополненная реальность
геймификация
trend
international marketing trends
structural trends
globalization
generational theory
digitalization
mobile marketing
augmented reality
gamification
facial coding
Issue Date: 2021
Citation: Корсунова К. Ю. Структурні тренди міжнародного маркетингу [Текст] / К. Ю. Корсунова // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 4. - С. 77-85.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті розглянуто та проаналізовано сучасні структурі тренди міжнародного маркетингу. Зазначено, що впродовж останніх десятиріч маркетинг як концепція бізнесу переживає якісні внутрішні зміни, пов’язані, насамперед, із впливом нових технологічних можливостей та глобалізації. Виявлено, що стрімкий розвиток глобалізації спричинив появу великої кількості нових клієнтів і нових конкурентів на світовому ринку, а також революційні зміни в технології комунікацій. Наголошується, що в сучасних умовах конкуренції маркетинг залишається єдиним інструментом завоювання і захисту частки ринку для більшості компаній. Розглянуто етимологію слова "тренд" та обґрунтовано його значення для перспективного розвитку бізнесу. Визначено найпопулярніші групи класифікації тенденцій: за "теорією поколінь" та відповідно до концепції інтернет-маркетингу. Проаналізовано основні новітні тренди в різноманітних галузях, які отримують позитивну реакцію від споживачів, а також доведено зацікавленість у маркетингових трендах. Представлено конкретні приклади останніх трендових напрямів, що допоможуть компаніям поліпшити свої позиції на ринку. Встановлено, що кожна компанія задля свого розвитку має аналізувати тренди, дотримуватись їхнім тенденціям та активно використовувати їх у своїй маркетинговій діяльності, особливо на міжнародному ринку. Резюмується, що для забезпечення ефективності зазначених трендів у міжнародному маркетингу варто приділяти особливу увагу цільовій комунікації зі споживачами, а саме адаптації контенту повідомлень і каналів для потреб цільової аудиторії за віковими групами та поколіннями; вузькій сегментації ринку – гіперперсоналізації; створенню компаніями інтерактивного контенту і формату реклами, використанню ігор; тренду на індивідуальність, екологічність та залучення споживачів до процесу розроблення товарів, продуктів і послуг; гнучкості в отриманні даних; колаборації з міжнародними брендами; активному впровадженню нових функцій на соціальних платформах (Shops в Instagram / Facebook) у свій маркетинг.
В статье рассмотрены и проанализированы современные структурные тренды международного маркетинга. Отмечено, что в последние десятилетия маркетинг как концепция бизнеса претерпевает качественные внутренние изменения, связанные, прежде всего, с влиянием новых технологических возможностей и глобализации. Выявлено, что стремительное развитие глобализации привело к появлению большого количества новых клиентов и новых конкурентов на мировом рынке, а также к революционным изменениям в технологии коммуникаций. Акцентируется внимание на том, что в современных условиях конкуренции маркетинг остаётся единственным инструментом завоевания и защиты доли рынка для большинства компаний. Рассмотрена этимология слова "тренд" и обосновано его значение для перспективного развития бизнеса. Определены самые популярные группы классификации тенденций: по "теории поколений" и в соответствии с концепцией интернет-маркетинга. Проанализированы основные новейшие тренды в различных отраслях, получающих положительную реакцию от потребителей, а также доказана заинтересованность в маркетинговых трендах. Представлены конкретные примеры последних трендовых направлений, которые помогут компаниям улучшить свои позиции на рынке. Установлено, что каждая компания для своего развития должна анализировать тренды, следовать их тенденциям и активно использовать их в своей маркетинговой деятельности, особенно на международном рынке. Резюмируется, что для обеспечения эффективности указанных трендов в международном маркетинге необходимо уделять особое внимание целевой коммуникации с потребителями, а именно адаптации контента сообщений и каналов для нужд целевой аудитории по возрастным группам и поколениям; узкой сегментации рынка – гиперперсонализации; созданию компаниями интерактивного контента и формата рекламы, использованию игр; тренду на индивидуальность, экологичность и вовлечение потребителей в процесс разработки товаров, продуктов и услуг; гибкости в получении данных; коллаборации с международными брендами; активному внедрению новых функций на социальных платформах (Shops в Instagram/Facebook) в свой маркетинг.
The article seeks to provide insights on the current structural trends in international marketing. It is observed that in recent decades, marketing as a business concept has undergone internal qualitative changes which have been primarily underpinned by new technological advancements and globalization opportunities. The rapid pace of globalization has fuelled the emergence of a large number of new customers and new competitors in the global market, as well as spurred revolutionary changes in communication technology. In modern realia of intensified competition, marketing remains an exceptional tool to win and protect market share for most companies. Further on, the study explores the etymology of the word "trend" and substantiates its significance to business development perspectives along with providing the most popular trend classification groupings: by the generational theory and according to the Internet marketing concept. The findings reveal the key latest trends in various industries that have gained a positive response from consumers, thus verifying a growing interest in marketing trends. In addition, the study presents an overview of the latest trends that will help companies enhance their market position. It is argued that to be competitive, each company should monitor trends, follow trends and actively implement them in their marketing activities, especially in the international market. It is resumed that for these trends in international marketing to be effective, a special emphasis should be placed to targeted communication with consumers, in particular, marketing strategies should focus on the following principles: the need to adapt the content of messages and channels to the target audience demands by age groups and generations; narrow market segmentation – hyperpersonalization; creating interactive advertising content and format and using games; trend towards individuality, environmental friendliness and consumer involvement in the process of developing goods, products and services; flexibility in obtaining data; collaboration with international brands; active implementation of new functions on social platforms (such as Shops on Instagram / Facebook) in company marketing.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.4.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19864
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N4_P077-085.pdf506,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.