Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19869
Title: Digitalisation of transport entrepreneurship in the context of the COVID-19 pandemic
Other Titles: Діджиталізація підприємництва на транспорті в умовах пандемії COVID-19
Диджитализация предпринимательства на транспорте в условиях пандемии COVID-19
Authors: Scherbak, V. G.
Domashenko, D. R.
Keywords: діджиталізація
пандемія
транспорт
підприємництво
онлайн
бізнес
диджитализация
пандемия
предпринимательство
бизнес
digitalisation
pandemic
transport
entrepreneurship
online
business
Issue Date: 2021
Citation: Scherbak V. G. Digitalisation of transport entrepreneurship in the context of the COVID-19 pandemic = Діджиталізація підприємництва на транспорті в умовах пандемії COVID-19 [Текст] / V. G. Scherbak, D. R. Domashenko // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 5. - С. 44-50.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено дослідженню можливостей подальшого розвитку та активізації підприємництва в умовах пандемії, зокрема на транспорті, що пов’язується з постійним пошуком і впровадженням нових ідей, технологій, товарів, послуг, методів виробництва тощо з метою збереження бізнесу. Наголошується, що ефективне функціонування будь-якого підприємства в сучасних реаліях, як ніколи раніше, вимагає постійного вдосконалення, оновлення, реорганізації, пошуку нових способів управління і ведення бізнесу. Зазначено, що такий підхід ґрунтується на сприйнятті новітньої концепції, що вимагає суттєвих змін в організації підприємництва на транспорті і має стати шансом для успішного розвитку бізнесу. Крім того, виявлено, що використання цифрових платформ є саме тим сучасним інструментом, який має потенціал для подальшого зростання транспортної галузі. Проте, незважаючи на об’єктивні підстави, дотепер відчувається брак відповідного обґрунтування необхідності застосування цифрових технологій на транспорті. Підкреслюється, що Стратегія розвитку індустрії 4.0, розроблена Асоціацією промисловців і підприємців України, пояснює цифрову трансформацію як суспільні або технологічні зміни, які асоціюються з проникненням цифрової технології в усі аспекти взаємодії з людиною. Суть цих трансформацій полягає в пошуку нових підходів та управлінських концепцій для вирішення класичних бізнес-завдань. Метою цієї статті є доведення можливості здійснення підприємництва на транспорті на цифрових платформах. Досліджено переваги та специфіку діджиталізації в умовах карантинних обмежень для потреб прискорення бізнесу. Для вирішення поставлених завдань використано інструменти інформаційно-маркетингових комунікацій, а також маркетингових досліджень – для узагальнення інформації про розвиток кур’єрської служби доставки та таксі в Україні. На підставі аналізу підприємництва в транспортній галузі висвітлено сутність цифрових платформ для служби таксі. Акцентується, що клієнтоорієнтованість є основою будь-якої успішної цифрової стратегії. Проте, як свідчать результати дослідження, компанії потребують єдиного комплексного бачення своїх клієнтів для розвитку співпраці та забезпечення персоналізованого підходу до них у цій сфері. Доведено, що діджиталізація направлена на збереження формування контакту між споживачем та виробником для вирішення двоєдиного завдання: з одного боку, для виробника це означатиме збільшення обсягу прибутків, а з іншого – споживач отримає можливість підвищення якості отриманих послуг, аби в умовах карантину не зник зв’язок між цими двома об’єктами ринку.
Статья посвящена исследованию возможностей дальнейшего развития и активизации предпринимательства в условиях пандемии, в частности, на транспорте, которые связываются с постоянным поиском и внедрением новых идей, технологий, товаров, услуг, методов производства и т.д. с целью сохранения бизнеса. Отмечается, что эффективное функционирование любого предприятия в современных реалиях, как никогда ранее, требует постоянного усовершенствования, обновления, реорганизации, поиска новых способов управления и ведения бизнеса. Определено, что такой подход основан на восприятии новейшей концепции, требующей существенных изменений в организации предпринимательства на транспорте и должен стать шансом для успешного развития бизнеса. Кроме того, обнаружено, что использование цифровых платформ является тем современным инструментом, который имеет потенциал для дальнейшего роста транспортной отрасли. Однако, несмотря на объективные предпосылки, до сих пор ощущается отсутствие соответствующего обоснования необходимости применения цифровых технологий на транспорте. Подчёркивается, что Стратегия развития индустрии 4.0, разработанная Ассоциацией промышленников и предпринимателей Украины, объясняет цифровую трансформацию как общественные или технологические изменения, которые ассоциируются с проникновением цифровой технологии во все аспекты взаимодействия с человеком. Суть этих трансформаций заключается в поиске новых подходов и управленческих концепций для решения классических бизнес-задач. Цель этой статьи – доказать возможность осуществления предпринимательства на транспорте на цифровых платформах. Исследованы преимущества и специфика диджитализации в условиях карантинных ограничений для потребностей ускорения бизнеса. Для решения поставленных задач использованы инструменты информационно-маркетинговых коммуникаций, а также маркетинговые исследования – для обобщения информации о развитии курьерской службы доставки и такси в Украине. На основании анализа предпринимательства в транспортной отрасли определена сущность цифровых платформ для службы такси. Акцентируется, что клиентоориентированность является основой любой успешной цифровой стратегии. Однако, как свидетельствуют результаты исследования, компании нуждаются в едином комплексном видении своих клиентов для развития сотрудничества и обеспечения персонализированного подхода к ним в этой сфере. Доказано, что диджитализация направлена на сохранение формирования контакта между потребителем и производителем для решения двуединой задачи: с одной стороны, для производителя это будет означать увеличение объёма доходов, а с другой – потребитель получит возможность повышения качества полученных услуг, чтобы в условиях карантина не исчезла связь между этими двумя объектами рынка.
The article seeks to explore opportunities for further entrepreneurship development and its intensification in a pandemic setting, in the transport sector in particular, which is associated with the constant search for and implementation of new ideas, technologies, goods, services, manufacturing methods, etc. to retain a business. An emphasis is put that in modern realia as never before, the effective functioning of any company demands for continuous improvement, renewal, reorganization, finding new pathways to manage and run a successful business. It is noted that this approach is based on the latest concept that assumes significant changes in entrepreneurship in the transport industry and will foster further business development. In addition, the study reveals that the application of digital platforms is viewed as the newest tool that has the potential to boost the transport industry growth. However, despite objective reasons, there is still a lack of proper justification for the need to use digital technologies in transport. It is noted that the Industry Development Strategy 4.0 designed by the Ukrainian Association of Industrialists and Entrepreneurs interprets digital transformation as social or technological changes associated with the penetration of digital technology into all areas of human interactions. The essence of these transformations is to find new approaches and management concepts to resolve classic business challenges. The purpose of this article is to verify the feasibility of transport entrepreneurship based on digital platforms. The study provides insights into the benefits and specifics of digitalization in the context of Covid restrictions adjusted the needs of business acceleration. To attain the research objectives, the tools of information and marketing communications were used as well as the outcomes of marketing research to summarize information on the development of courier delivery and taxi services in Ukraine. Based on the analysis of entrepreneurship in the transport industry, the essential characteristics of digital platforms for taxi service have been discussed. It is argued that a customer focus makes the basis of any successful digital strategy. However, according to the study findings, transport companies need a single comprehensive perception of their customers to develop cooperation and offer a personalized approach to them. The summary concludes that digitalization is aimed at retaining the contact between the consumer and the producer to balance twofold interests: on the one hand, to the producer it will result in profit growth, and on the other – the consumer will be able to get the enhanced service quality, thus managing a close relationship between these two market actors, even in the quarantine realia.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.5.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19869
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N5_P044-050.pdf522,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.