Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19873
Title: Аналізування переваг у процесах розвитку соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг
Other Titles: Insights into the benefits of developing social responsibility in higher education institutions in the education services market
Анализ преимуществ в процессах развития социальной ответственности учреждений высшего образования на рынке образовательных услуг
Authors: Яценко, В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
заклади вищої освіти
соціально відповідальна діяльність
социальная ответственность
учреждения высшего образования
социально ответственная деятельность
social responsibility
higher education institutions
socially responsible activities
Issue Date: 2021
Citation: Яценко В. В. Аналізування переваг у процесах розвитку соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг [Текст] / В. В. Яценко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 6. - С. 17-24.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено розгляду актуальних питань, що поглиблюють розуміння переваг соціальної відповідальності закладів вищої освіти. Зокрема, зазначається, що розглядаючи соціальну відповідальність як філософську категорію або ідеологічну концепцію, можна визначити лише межі відповідальності компанії за її вплив на суспільство та навколишнє середовище. Проте наголошується, що для практичної реалізації соціально відповідальної стратегії варто вибудовувати процеси управління соціальною відповідальністю та її інтеграцією в основні бізнес-процеси: виробництво, управління збутом, логістику, управління персоналом. Гіпотезою дослідження є твердження, що використання переваг у процесах розвитку соціальної відповідальності закладів вищої освіти дозволить підвищити конкурентоспроможність університетів на ринку освітніх послуг. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу переваг у процесах розвитку соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг. Методологічною основою дослідження є неоінституційна теорія, що розглядає укладання контрактів (трансакцій) між контрагентами на основі циклу «переговорів, ухвалення та виконання зобов'язань»; інституційної парадигми як процесу взаємодії з державою та суспільством, що здійснює переговори, приймає та виконує зобов'язання щодо організаційної та фінансової участі в соціально-відповідальній діяльності. Встановлено причинно-наслідкові зв'язки, які визначають умови та рівень формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти, мають не лише прямий, а й зворотний характер. Визначено, що ступінь розвитку соціальної відповідальності держави та закладів вищої освіти значною мірою підвищує рівень їхньої конкурентоспроможності. Результати досліджень свідчать про наявність певних закономірностей становлення соціальної відповідальності університетів. Водночас наголошується, що на етапі її формування ще не склалися стійкі причинно-наслідкові зв'язки між факторами, причинами та мотивами розвитку соціальної відповідальності як у суспільстві загалом, так і диференційовано щодо окремих її суб'єктів, у тому числі закладів вищої освіти.
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, углубляющих понимание преимуществ социальной ответственности учреждений высшего образования. В частности, отмечается, что рассматривая социальную ответственность как философскую категорию или идеологическую концепцию, можно определить только границы ответственности компании за её влияние на общество и окружающую среду. Однако отмечается, что для практической реализации социально-ответственной стратегии следует выстраивать процессы управления социальной ответственностью и её интеграцией в основные бизнес-процессы: производство, управление сбытом, логистику, управление персоналом. Гипотезой исследования является утверждение, что использование преимуществ в процессах развития социальной ответственности высшего образования позволит повысить конкуренто-способность университетов на рынке образовательных услуг. Цель исследования состоит в проведении анализа преимуществ в процессах развития социальной ответственности учреждений высшего образования на рынке образовательных услуг. Методологической основой исследования является неоинституциональная теория, рассматривающая заключение контрактов (трансакций) между контрагентами на основе цикла «переговоров, принятия и исполнения обязательств»; институциональной парадигмы как процесса взаимодействия с государством и обществом, осуществляющим переговоры, принимающая и выполняющая обязательства по организационному и финансовому участию в социально-ответственной деятельности. Установлены причинно-следственные связи, определяющие условия и уровень формирования социальной ответственности учреждений высшего образования, носят не только прямой, но и обратный характер. Определено, что степень развития социальной ответственности и учреждений высшего образования в значительной степени повышает уровень их конкурентоспособности. Результаты исследований свидетельствуют о наличии определённых закономерностей становления социальной ответственности университетов. В то же время отмечается, что на этапе её формирования ещё не сложились устойчивые причинно-следственные связи между факторами, причинами и мотивами развития социальной ответственности как в обществе в целом, так и дифференцированно по отдельным её субъектам, в том числе учреждениям высшего образования.
The paper seeks to explore the current issues that deepen the understanding of the benefits of social responsibility in higher education institutions. In particular, it is observed that interpreting social responsibility as a philosophical category or an ideological concept is limited to identifying only the boundaries of the company's responsibility for its effects on society and the environment. However, an emphasis is put that to implement a socially responsible strategy, a company should build a model to manage social responsibility and its integration into the key business processes: production, sales management, logistics, and personnel management. The hypothesis of the study is that making use of the benefits in developing social responsibility in higher education institutions will contribute to boosting their competitiveness in the educational services market. The purpose of the study is to provide insights into the benefits of developing social responsibility in higher education institutions in the educational services market. The methodological basis of the study is the neoinstitutional theory which assumes concluding contracts (transactions) between counterparties based on a cycle of "negotiations, accepting and fulfilling of obligations"; an institutional paradigm as a process of interaction between the government and the society which negotiates, accepts and fulfils obligations as to organizational and financial involvement in socially responsible activities. The findings have identified cause and effect relationships that determine the terms and the degree of shaping social responsibility in higher education institutions which are of a two-fold character. It is argued that the maturity of social responsibility of the government and higher education institutions significantly enhances their competitiveness. The results of research provide evidence on the existence of certain University social responsibility patterns. However, it is noted that at the early development phase, certain volatility is observed in cause and effect relationships between social responsibility factors, causes and drivers in society as a whole and in terms of differentiated business units including higher education institutions.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.6.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19873
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N6_P017-024.pdf501,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.