Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19877
Title: Foreign investment efficiency in Ukraine
Other Titles: Ефективність інвестиційної діяльності в Україні
Эффективность инвестиционной деятельности в Украине
Authors: Olshanska, O.
Tymoshenko, Yu. V.
Keywords: іноземні інвестиції
інвестиційний клімат
економіка
економічне зростання
розвиток
зовнішньоекономічна діяльність
иностранные инвестиции
инвестиционный климат
экономика
экономический рост
развитие
внешнеэкономическая деятельность
foreign investment
investment climate
economy
economic growth
development
foreign economic activity
Issue Date: 2021
Citation: Olshanska O. Foreign investment efficiency in Ukraine = Ефективність інвестиційної діяльності в Україні [Текст] / O. Olshanska, Yu. V. Tymoshenko // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2021. - № 6. - С. 54-63.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У цій статті здійснено аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в Україну, а також визначено, що інвестиційна діяльність є одним із рушійних чинників економічного розвитку країни. Встановлено, що підвищення рівня розвитку національної економіки значною мірою залежить від залучення іноземних інвестицій, оскільки їх вплив поширюється на стан національного виробництва, рівень технологічного розвитку країни, рівень і темпи економічної перебудови. Метою та завданнями дослідження визначено вивчення й проведення аналізу ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України, а також формулювання власного бачення основних факторів, що впливають на інвестиційний клімат країни та напрямів підвищення ефективності інвестиційної діяльності в Україні. Доведено, що для України це дослідження має суттєву значущість, адже інвестиційні процеси значно впливають на розвиток ринкових відносин, а також є найважливішим механізмом створення умов для подолання структурної економічної кризи, досягнення структурних змін у виробництві, інноваційного розвитку, підвищення економічних показників на мікро- та макрорівнях. У дослідженні використано такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, а також метод узагальнення. Встановлено, що криза інвестиційних процесів та ефективних механізмів інвестування в розвиток національної економіки в Україні зумовлена низкою важливих причин. Авторами визначено, що місце країни в рейтингу інвестицій є своєрідною візитівкою країни для інвестора, який шукає нові можливості для капіталовкладень. Відповідно, з цієї позиції, шанси України на залучення іноземних інвестицій залишаються незначними. Водночас доведено, що в умовах глобалізації для широкого залучення іноземного капіталу в Україну, насамперед, необхідним є формування сприятливого інвестиційного клімату. Встановлено чинники, що впливають на формування інвестиційного клімату, серед яких найважливішими є група економічних, політичних та географічних факторів. За результатами проведеного дослідження встановлено, що активна державна позиція та комплексний підхід до вирішення наявних проблем, пов’язаних з інвестиційною діяльністю на мікро- та макрорівнях, дозволять Україні реалізувати свій потенціал в інвестиційній сфері з максимальною ефективністю, що стане передумовою її стабільного економічного розвитку в майбутньому.
В этой статье проведён анализ эффективности привлечения иностранных инвестиций в Украину, а также определено, что инвестиционная деятельность является одним из движущих факторов экономического развития страны. Установлено, что повышение уровня развития национальной экономики в значительной степени зависит от привлечения иностранных инвестиций, поскольку их влияние распространяется на состояние национального производства, уровень технологического развития страны, уровень и темпы экономической перестройки. Целью и задачами исследования определены изучение и проведение анализа эффективности привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины, а также формулирование собственного видения основных факторов, влияющих на инвестиционный климат страны и направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности в Украине. Доказано, что для Украины это исследование имеет существенную значимость, поскольку инвестиционные процессы оказывают значительное влияние на развитие рыночных отношений, а также является важнейшим механизмом создания условий для преодоления структурного экономического кризиса, достижения структурных изменений в производстве, инновационного развития, повышения экономических показателей на микро- и макроуровнях. В исследовании использованы такие общенаучные методы, как анализ и синтез, а также метод обобщения. Установлено, что кризис инвестиционных процессов и эффективных механизмов инвестирования в развитие национальной экономики в Украине обусловлен рядом важных причин. Авторами определено, что место страны в рейтинге инвестиций – своеобразная визитка страны для инвестора, который ищет новые возможности для капиталовложений. Соответственно, с этой позиции шансы Украины на привлечение иностранных инвестиций остаются незначительными. В то же время доказано, что в условиях глобализации для широкого привлечения иностранного капитала в Украину, прежде всего, необходимо формирование благоприятного инвестиционного климата. Установлены факторы, влияющие на формирование инвестиционного климата, среди которых важнейшими являются группа экономических, политических и географических факторов. По результатам проведённого исследования установлено, что активная государственная позиция и комплексный подход к решению имеющихся проблем, связанных с инвестиционной деятельностью на микро- и макроуровнях, позволят Украине реализовать свой потенциал в инвестиционной сфере с максимальной эффективностью, что станет предпосылкой её стабильного экономического развития в будущем.
This article seeks to assess the effectiveness of attracting foreign investment in Ukraine. Within the scope of the research, investment activity is considered a key driver for economic development. It is emphasised that boosting economic growth in Ukraine depends heavily on attracting foreign investment as their effects extend to encouraging the national output, the speed of its technological advancements as well as the scale and pace of economic restructuring. The purpose and objectives of the study are to explore and evaluate the effectiveness of foreign investment in Ukraine's economy along with offering the authors’ understanding of the key factors affecting the investment climate and suggesting the most promising pathways to foster investment efficiency in Ukraine. It is argued that this study has a number of significant implications to Ukraine, since investment processes to a great extent underpin market development strategies, and entail the most important mechanisms for creating appropriate environment to overcome the structural economic crisis, implement structural changes in the production sector, promote innovation and enhance economic performance at the micro- and macrolevels. The research methodology involves general scientific methods of analysis and synthesis, and the generalization techniques. The findings reveal a whole range of crucial factors behind the investment process crisis and lack of effective tools for investing into the national economic development. The authors assert that a country's position in the investment ranking is a sort of a ‘business card’ for the investor who is looking for new capital investment opportunities. Currently, from this perspective, Ukraine's chances to attract foreign investment seem quite miserable. However, the findings verify that in the context of modern globalization, to spur foreign capital attraction into Ukraine, creating a favourable investment climate is paramount. The study has identified factors that affect the process of shaping the investment climate, among which the most important are a group of economic, political and geographical factors. According to the research results, a proactive government strategy and a comprehensive approach to resolving the current challenges related to investment activities at the micro- and macrolevels will contribute to realizing Ukraine’s investment potential with maximum efficiency that will lay a solid background for sustainable economic development in the future.
DOI: 10.30857/2786-5398.2021.6.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19877
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2021_N6_P054-063.pdf528,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.