Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19879
Title: Сучасні світові тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу
Other Titles: Current global trends in developing IT outsourcing
Современные мировые тенденции развития ИТ-аутсорсинга
Authors: Дудко, П. М.
Keywords: ІТ-аутсорсинг
ринок ІТ-послуг
цифровий резонанс
цифрові навички
цифрова трансформація
ИТ-аутсорсинг
рынок ИТ-услуг
цифровой резонанс
цифровые навыки
цифровая трансформация
IT outsourcing
IT services market
digital resonance
digital skills
digital transformation
Issue Date: 2022
Citation: Дудко П. М. Сучасні світові тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу [Текст] / П. М. Дудко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 1 (6). - С. 17-25.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті висвітлено питання щодо аналізу сучасних світових тенденцій розвитку ІТ-аутсорсингу. Зазначається, що розвиток та формування конкурентного середовища світового ринку аутсорсингу в ІТ-бізнесі відбувається з урахуванням відповідних передумов, має певні тенденції та результати. Вивчення цих характеристик дозволило встановити форму функціонування цього явища на глобальному рівні, окреслити сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку IT-аутсорсингу, що своєю чергою надало можливість обґрунтувати та здійснити аналіз українських реалій цифрової трансформації. Дослідження еволюції моделей надання послуг показало, що впродовж останніх кількох років особливу увагу зосереджено на показнику цифрового резонансу, який оцінює країни на основі цифрових навичок робочої сили, цифрових результатів, обсягу корпоративної діяльності, правового захисту інтелектуальної власності та інших елементів бізнес-діяльності. Визначено, що ринок ІТ-аутсорсингу є висококонкурентним через присутність на ньому багатьох постачальників, які надають ІТ-послуги на внутрішньому та міжнародному ринках. Наголошується, що завдяки цифровій трансформації чимало компаній стали залежними від успіху креативних додатків і розширень, які можуть надати інформаційні технології, що робить ІТ ключовою конкурентною перевагою для багатьох організацій різних сфер діяльності. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ІТ-аутсорсингу у світі показав, що найпоширенішою моделлю сьогодні вважається модель цифрового резонансу, яка враховує цифрові навички робочої сили при виборі стратегії розташування цифрових центрів. У рамках цього дослідження робиться висновок, що зміщення акцентів у бік якісної переорієнтації ІТ-аутсорсингу впливатиме на подальші тенденції розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в аспекті підвищення конкурентної привабливості країн із високими показниками цифрового резонансу. Це означає, що Індія, яка сьогодні вважається одним із найбільш зрілих глобальних напрямів IT-аутсорсингу з широким спектром можливостей, поступово втрачатиме свої позиції та конкурентну привабливість, поступаючись країнам із більш високими показниками цифрового резонансу.
В статье отражены вопросы анализа современных мировых тенденций развития ИТ-аутсорсинга. Отмечается, что развитие и формирование конкурентной среды мирового рынка аутсорсинга в ИТ-бизнесе происходит с учётом соответствующих предпосылок, имеет определённые тенденции и результаты. Изучение этих характеристик позволило установить форму функционирования этого явления на глобальном уровне, определить современные тенденции и перспективы развития рынка ИT-аутсорсинга, что в свою очередь позволило обосновать и осуществить анализ украинских реалий цифровой трансформации. Исследование эволюции моделей предоставления услуг показало, что в последние несколько лет особое внимание сосредоточено на показателе цифрового резонанса, который оценивает страны на основе цифровых навыков рабочей силы, цифровых результатов, объёма корпоративной деятельности, правовой защиты интеллектуальной собственности и других элементов бизнес-деятельности. Определено, что рынок ИТ-аутсорсинга высококонкурентен из-за присутствия на нем многих поставщиков, предоставляющих ИТ-услуги на внутреннем и международном рынках. Отмечается, что благодаря цифровой трансформации многие компании стали зависимы от успеха креативных приложений и расширений, которые могут предоставить информационные технологии, что делает ИТ ключевым конкурентным преимуществом для многих организаций разных сфер деятельности. Анализ современных тенденций развития ИТ-аутсорсинга в мире показал, что наиболее распространённой моделью сегодня считается модель цифрового резонанса, учитывающая цифровые навыки рабочей силы при выборе стратегии расположения цифровых центров. В рамках этого исследования делается вывод, что смещение акцентов в сторону качественной переориентации ИТ-аутсорсинга влияет на дальнейшие тенденции развития рынка ИТ-аутсорсинга в аспекте повышения конкурентной привлекательности стран с высокими показателями цифрового резонанса. Это означает, что Индия, которая сегодня считается одним из наиболее зрелых глобальных направлений ИT-аутсорсинга с широким спектром возможностей, будет постепенно терять свои позиции и конкурентную привлекательность, уступая странам с более высокими показателями цифрового резонанса.
The article provides insights into the current global trends in IT outsourcing. It is observed that building a competitive environment of the IT business outsourcing market worldwide is characterized by certain framework and trends affecting the outcomes. An overview of the above characteristics has revealed the core global patterns of this phenomenon along with outlining current trends and development prospects for IT outsourcing market, which in turn offered an opportunity to justify and analyse the Ukrainian realia of digital transformation. A study of the evolution of IT service delivery models has demonstrated that over the past few years, the focus has been placed on digital resonance as a tool to assess the countries by such indicators as digital workforce skills, digital outcomes, corporate performance, protecting intellectual property rights and other business related elements. The findings have revealed that high competitiveness of the IT outsourcing market stems from multiple IT service providers in the domestic and international markets. It is argued that due to digital transformation, a number of companies have become dependent on the success of creative applications and extensions that information technology can provide, which makes IT a key competitive advantage for many organizations in various business areas. A survey on modern global trends in the development of IT outsourcing indicates that the most common model today is the digital resonance model which takes into account workforce digital skills while selecting a strategy for digital centre locations. Within the scope of this study, it is concluded that shifting a focus towards qualitative reorientation of IT outsourcing will have further implications for the IT outsourcing market in terms of boosting the competitive attractiveness of high digital resonance countries. From this perspective, India which is now considered one of the most mature global areas of IT outsourcing with a wide range of opportunities, will gradually lose its positions and competitive attractiveness giving way to countries with higher digital resonance.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.1.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19879
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N1(6)_P017-025.pdf582,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.