Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19880
Title: Методика оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств
Other Titles: Methodology for assessing the environmental responsibility of industrial enterprises
Методика оценивания уровня экологической ответственности промышленных предприятий
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Паламарчук, В. А.
Keywords: екологічна відповідальність
методика оцінювання
екологічна ефективність
екологічна стійкість
інтегральний екологічний показник
экологическая ответственность
методика оценивания
экологическая эффективность
экологическая устойчивость
интегральный экологический показатель
environmental responsibility
assessment methodology
environmental efficiency
environmental sustainability
integrated environmental indicator
Issue Date: 2022
Citation: Касич А. О. Методика оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств [Текст] / А. О. Касич, В. А. Паламарчук // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 1 (6). - С. 26-37.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті висвітлено специфіку та ключові елементи методики оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств. Теоретичною та методологічною основою дослідження обрано системний підхід до визначення екологічних показників, що ґрунтується на принципах цілеспрямованості та взаємозв’язку із фінансово-економічними показниками. У межах дослідження проаналізовано та узагальнено систему показників, які дозволяють оцінити функціонування системи екоменеджменту, рівень виконання завдань екологізації підприємства, провести моніторинг витрат на охорону навколишнього природного середовища тощо, а також рівень управління відходами, зниження викидів в атмосферне повітря і воду. Виявлено необхідність урахування зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на забезпечення екологічної відповідальності. Крім того, вказано на важливість оцінювання екологічності підприємства в цілому, насамперед, через визначення узагальненого показника фактичних значень (еталонні значення наведено). Запропоновано цілеспрямоване запровадження принципів екологічної відповідальності в стратегію розвитку промислового підприємства, що передбачає підвищення його конкурентоспроможності, у формі послідовної, планомірної схеми. Основними етапами цього алгоритму є: проведення кількісного та якісного аналізу, розрахунок інтегрального показника екологічності виробничої діяльності та узагальнена оцінка отриманих індексів. Наведено низку позитивних результатів від реалізації запропонованої схеми екологізації промислового підприємства, які передбачають створення позитивного екологічного іміджу підприємства, оптимізацію витрат на управління екоспрямованою діяльністю, підвищення рівня екологічності виробництва, оптимізацію інвестиційної діяльності задля збереження довкілля та поліпшення стану навколишнього природного середовища загалом.
В статье отражены специфика и ключевые элементы методики оценивания уровня экологической ответственности промышленных предприятий. Теоретической и методологической основой исследования выбран системный подход к определению экологических показателей, основанный на принципах целенаправленности и взаимосвязи с финансово-экономическими показателями. В рамках исследования проанализирована и обобщена система показателей, позволяющих оценить функционирование системы экоменеджмента, уровень выполнения задач экологизации предприятия, осуществить мониторинг затрат на охрану окружающей природной среды и т.п., а также уровень управления отходами, снижение выбросов в атмосферу и воду. Выявлена необходимость учёта внешних и внутренних факторов воздействия на обеспечение экологической ответственности. Кроме того, подчёркивается важность оценивания экологичности предприятия в целом, прежде всего, путём определения обобщённого показателя фактических значений (эталонные значения приведены). Предложено целенаправленное введение принципов экологической ответственности в стратегию развития промышленного предприятия, предусматривающего повышение конкурентоспособности, в форме последовательной, планомерной схемы. Основными этапами этого алгоритма являются: проведение количественного и качественного анализа, расчёт интегрального показателя экологичности производственной деятельности и обобщённая оценка полученных индексов. Представлен ряд положительных результатов от реализации предложенной схемы экологизации промышленного предприятия, которые предполагают создание положительного экологического имиджа предприятия, оптимизацию затрат на управление экономической деятельностью, повышение уровня экологичности производства, оптимизацию инвестиционной деятельности для сохранения окружающей среды и улучшения состояния окружающей природной среды в целом.
The article presents the specifics and the core principles of research methodology for assessing the degree of environmental responsibility of industrial enterprises. The theoretical and methodological basis of the study relies on a comprehensive approach to evaluating environmental indicators based on the principles of purposefulness and correlation with financial and economic indices. The study provides an in-depth analysis and suggests an integrated indicator framework to assess the eco-management system performance, the degree of enterprise environmentalization and environmental cost monitoring, etc., as well as to evaluate waste management indicators and air and water emission reduction rates. The findings have revealed a need to consider external and internal factors affecting environmental responsibility. In addition, an emphasis is put on the importance of assessing the overall enterprise environmental friendliness by determining a generalized indicator of actual values (subject to the given reference values). To enhance competitiveness, the study suggests targeted implementation of the principles of environmental responsibility to be incorporated into the industrial enterprise development strategy being realized through a consistent and well developed action plan. The core elements in this algorithm cover the following: conducting quantitative and qualitative analysis, measuring of the integrated indicator of environmental friendliness of business activities along with providing integrated evaluation of the indices obtained. Apart from that, the study discusses a range of positive effects from the implementation of the proposed greening initiatives for industrial enterprises that include a policy for creating a positive green corporate image, management cost optimization of environmentally friendly activities, improving the overall environmental friendliness, fostering investment to protect nature and save the environment.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.1.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19880
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N1(6)_P026-037.pdf734,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.