Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19882
Title: Кластерне управління як фактор розвитку туризму в регіоні
Other Titles: Cluster management as a driver for regional tourism development
Кластерное управление как фактор развития туризма в регионе
Authors: Ольшанська, О. В.
Бушуєв, П. В.
Keywords: кластер
туристичний кластер
кластерне управління
регіон
туристичний регіон
туристична інфраструктура
державно-приватне партнерство
туристический кластер
кластерное управление
регион
туристический регион
туристическая инфраструктура
государственно-частное партнёрство
cluster
tourism cluster
cluster management
region
tourist region
tourist infrastructure
public-private partnership
Issue Date: 2022
Citation: Ольшанська О. В. Кластерне управління як фактор розвитку туризму в регіоні [Текст] / О. В. Ольшанська, П. В. Бушуєв // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 1 (6). - С. 47-55.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено дослідженню сучасних аспектів управління кластерами в контексті розвитку регіонального туризму. Доведено, що в умовах динамічного та постійного вдосконалення всіх галузей економіки потужним стимулом до розвитку інфраструктури та підвищення рівня конкурентоспроможності економічної діяльності, як на загальноекономічному рівні, так і на рівні окремого регіону, може стати процес формування туристичного кластера. Зазначено, що привабливість сфери туризму наразі залишається ключовим ядром для ефективного функціонування території кожного конкретного регіону та країни в цілому, а також для залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій. Метою статті є дослідження питань кластерного управління як фактора розвитку туризму в регіоні. Для досягнення поставлених наукових завдань використано виключно загальнонаукові методи, зокрема, аналіз і синтез, метод абстрагування і конкретизації, а також монографічний метод, що дозволило отримати відповідні висновки. За результатами дослідження запропоновано визначення туристичного кластера як рекреаційної зони, що включає діяльність компаній, об'єднаних на добровільній основі. При цьому встановлено, що під час створення кластерів потрібно враховувати фактори інфраструктури, а також оцінити природні та кліматичні фактори. Узагальнено етапи формування туристичного кластера, зокрема, представлено п’ять етапів: І етап – визначення географічного розташування кластера, ІІ етап – визначення рівня розвитку туризму в регіоні, ІІІ етап – державне та юридичне регулювання управління кластером, IV етап – визначення специфіки кластера, V етап – удосконалення інфраструктури. Доведено, що створення туристичних кластерів надає поштовх розвитку економічно слабких регіонів, залучаючи до них потік туристів, які через витрачені ними на території кластера кошти тим самим сприяють зміцненню економіки регіону. У статті зазначається, що для залучення інвестицій у туристичну галузь регіону необхідно ініціюватифункціонування організаційно-економічних процесів, що активізуватиме приплив капіталу до туристичної інфраструктури кожного конкретного туристичного кластера. Встановлено, що туристичні кластери є якісним чинником розвитку регіональної економіки та ефективного партнерства державних структур та бізнес-підприємництва загалом. За результатами проведеного дослідження встановлено, що кластерне управління є фундаментом для співпраці представників бізнес-сектору та держави, що надає можливість збільшення результативності взаємодії державного сектору, підприємницької діяльності, торговельних об'єднань, дослідницьких, освітніх організацій тощо. Крім того, одним із завдань для тих регіонів, які запланували створення туристичних кластерів, є необхідність багатократного збільшення обсягів інвестування в туристичний бізнес та спрямування цільового капіталу, насамперед, на створення та функціонування інфраструктури загального призначення, що буде використана як туристами, так і населенням регіону.
Статья посвящена исследованию современных аспектов управления кластерами в контексте развития регионального туризма. Доказано, что в условиях динамичного и постоянного усовершенствования всех отраслей экономики мощным стимулом к развитиюинфраструктуры и повышению уровня конкурентоспособности экономической деятельности, как на общеэкономическом уровне, так и на уровне отдельного региона, может стать процесс формирования туристического кластера. Отмечено, что привлекательность сферы туризма остаётся ключевым ядром для эффективного функционирования территории каждого конкретного региона и страны в целом, а также для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций. Целью статьи является исследование вопросов кластерного управления как фактора развития туризма в регионе. Для достижения поставленных научных задач использованы исключительно общенаучные методы, в частности, анализ и синтез, метод абстрагирования и конкретизации, а также монографический метод, что позволило получить соответствующие выводы. По результатам исследования предложено определение туристического кластера как рекреационной зоны, включающей в себя деятельность компаний, объединённых на добровольной основе. При этом установлено, что при создании кластеров следует учитывать факторы инфраструктуры, а также оценить природные и климатическиефакторы. Обобщены этапы формирования туристического кластера, в частности, представлено пять этапов: І этап – определение географического расположения кластера, ІІ этап – определение уровня развития туризма в регионе, ІІІ этап – государственное и юридическое регулирование управления кластером, IV этап – определение спецификикластера, V этап – усовершенствование инфраструктуры. Доказано, что создание туристических кластеров даёт толчок развитию экономически слабых регионов, привлекаяк ним поток туристов, которые за счёт израсходованных ими на территории кластера средств тем самым способствуют укреплению экономики региона. В статье отмечается, что для привлечения инвестиций в туристическую сферу региона необходимо инициировать функционирование организационно-экономических процессов, активизирующих приток капитала к туристической инфраструктуре каждого конкретного туристического кластера. Установлено, что туристические кластеры – качественный фактор развития региональной экономики и эффективного партнерства государственных структур и бизнес-предпринимательства в целом. По результатам проведённого исследования установлено, что кластерное управление является фундаментом для сотрудничества представителей бизнес-сектора и государства, что позволяет увеличить результативность взаимодействия государственного сектора, предпринимательской деятельности, торговых объединений, исследовательских, образовательных организаций и т. п. Кроме того, одной из задач для тех регионов, которые запланировали создание туристических кластеров, является необходимость многократного увеличения объёмов инвестирования втуристический бизнес и направление целевого капитала, в первую очередь на создание и функционирование инфраструктуры общего назначения, которая будет использована как туристами, так и населением региона.
The article seeks to explore contemporary issues of cluster management in the context of regional tourism development. The study demonstrates that in the realia of dynamic and wide-scale economic growth, the process of building a tourist cluster might become a powerful stimulus to boost infrastructure development and enhance business and economic competitiveness, both at the national and regional levels. It is argued that at present, tourism attractiveness remains a key driver of effective performance of each region and the country as a whole, as well as a promising tool to encourage domestic and foreign investment. The purpose of this article is to study the issues of cluster management as a driver for regional development. To attain the research objectives, mostly general scientific methods have been employed, in particular, analysis and synthesis, the method of abstraction and concretization as well as a monographic method which allowed drawing appropriate conclusions. According to the research results, the study suggests a new definition to a tourist cluster as a recreational area that covers cooperation of businesses and their activities united on a voluntary basis. An emphasis is put that the process of cluster building should consider aspects of infrastructure as well as the need to assess environmental and climatic factors. The authors offer their understanding of a tourist cluster development cycle, in particular, five main phases are presented: Phase 1 – identifying the cluster geographical location, Phase 2 – assessing tourism development in a region, Phase 3 – government and legal regulation of cluster management, Phase 4 – evaluating the cluster specifics, Phase 5 – infrastructure enhancement. It is argued that the creation of tourist clusters provides a strong growth impetus to economically weaker regions and promotes tourist inflows which through the money spent within the cluster will ultimately contribute to strengthening the region's economy. The findings have revealed that to attract investment into the regional tourism industry, there is a need to launch a range of organizational and economic processes that would facilitate capital attraction to the tourisminfrastructure in each tourism cluster. The research provides evidence that tourism clusters add quality dimensions to the regional economic development paradigm as well as contribute toboosting effective partnership of government institutions and business entrepreneurship. Within the scope of this study, cluster management is viewed as a solid background for cooperation between business sector actors and the government which offers an opportunity to enhance the effectiveness of collaboration between public sector, business entrepreneurship, trade associations, research and education institutions, etc. Apart from that, in the context of building regional tourism clusters, among other objectives, there is a critical need to multiply investment into tourism business and assign target capital primarily to create and operate general purpose infrastructure that will be utilized by tourists and regional community population as well.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19882
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N1(6)_P047-055.pdf508,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.