Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19883
Title: The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation
Other Titles: Інноваційний потенціал інтегрованих структур бізнесу: теоретико-методичний базис оцінювання та реалізації
Инновационный потенциал интегрированных структур бизнеса: теоретико-методический базис оценивания и реализации
Authors: Olshanska, O.
Puzyrova, P.
Keywords: інноваційний потенціа
фінансовий потенціал
формування
розвиток
інтегровані структури бізнесу
стратегія
управління
конкурентоздатність
інтелектуальні активи
інтеграція в інноваційних процесах
алгоритм оцінювання
діапазон функції бажаності
инновационный потенциал
финансовый потенциал
формирование
развитие
интегрированные структуры бизнеса
стратегия
управление
конкурентоспособность
интеллектуальные активы
интеграция в инновационных процессах
алгоритм оценивания
диапазон функции желательности
innovation potential
financial potential
formation
development
integrated business structures
strategy
management
competitiveness
intellectual assets
integration in innovation processes
assessment algorithm
desirability function range
Issue Date: 2022
Citation: Olshanska O. The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation = Інноваційний потенціал інтегрованих структур бізнесу: теоретико-методичний базис оцінювання та реалізації [Текст] / O. Olshanska, P. Puzyrova // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 1 (6). - С. 56-66.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено поглибленню наукового дискурсу щодо формування інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу в межах інноваційних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях. Зазначено, що чимало аспектів інноваційної діяльності дотепер залишаються невизначеними та викликають неоднозначність інтерпретацій, а роль провідного виробничого чинника все більше відіграють активи інтелектуального характеру. У межах цього дослідження інноваційний потенціал інтегрованих структур бізнесу розглядається як сукупність потенціалів, пов’язаних своїм формуванням та синергічним розвитком через призму створення та забезпечення ефективного процесу функціонування бізнес-одиниць у поточному та стратегічному періодах, що своєю чергою, вимагають залучення як фінансових, кадрових, технологічних, управлінських, так і інноваційних ресурсів, що використовуються для максимізації синергії реалізації інноваційного потенціалу, і як кінцевий ефект – створення системи інновацій / нововведень різного рівня. Підкреслюється, що інноваційний потенціал інтегрованих структур бізнесу, з огляду на особливості їхньої діяльності, потребує проведення оцінювання рівня свого розвитку, оскільки саме оцінювання інноваційного потенціалу надасть можливість визначити основні драйвери успіху та ключові переваги, а також рівень інноваційності продукції та технологій, що використовуються, які, в підсумку, і складають підвалини базових основ інноваційної конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу. Зазначається також, що розроблені в інтегрованих структурах бізнесу стратегії поліпшення виробничих, господарських, фінансових, кадрових, технологічних аспектів діяльності та інших важливих процесів визначають вектори майбутнього ефективного формування та розвитку і мають базуватися на нестандартних, інноваційних підходах до задоволення потреб ринку та споживачів. Доведено, що комплексне оцінювання реалізації інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу надасть змогу виявити їх наявний інноваційний потенціал та відстежити тенденції й динаміку його розвитку, що є підставою для подальших коригуючих заходів у сфері покращення інноваційного потенціалу для деяких інтегрованих структур бізнесу з урахуванням особливостей їх розвитку та функціонування. Визначено, що інноваційний потенціал інтегрованих структур бізнесу відображає сукупність інноваційних ресурсів, реалізація яких сприятиме покращенню й оптимізації виробництва продукції та надасть можливість створювати й впроваджувати новації з метою досягнення стратегічних конкурентних переваг в умовах сталого розвитку. Запропонований алгоритм оцінювання інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу, через використання основних показників оцінювання, допоможе побудувати шкалу бажаності показників оцінювання інноваційного потенціалу, де значення окремих відгуків відповідають діапазонам функції бажаності інтегрованих структур бізнесу. Доведено, що інноваційний розвиток підприємства є ключовим каталізатором діяльності в умовах конкуренції, а інноваційний потенціал – це показник, який демонструє сприйнятливість підприємств до змін та нововведень. Як результат використання цієї методики, можна запропонувати подальше вдосконалення інноваційної діяльності інтегрованих структур бізнесу на основі прогнозування їх інноваційного потенціалу з подальшим впровадженням ефективних стратегій функціонування та розвитку.
Статья посвящена углублению научного дискурса по вопросам формирования инновационного потенциала интегрированных структур бизнеса в рамках инновационных процессов на макро-, мезо- и микроуровнях. Отмечено, что многие аспекты инновационной деятельности до сих пор остаются неопределенными и вызывают неоднозначность интерпретаций, роль ведущего производственного фактора все больше играют активы интеллектуального характера. В рамках этого исследования инновационный потенциал интегрированных структур бизнеса рассматривается как совокупность потенциалов, связанных своим формированием и синергическим развитием через призму создания и обеспечения эффективного процесса функционирования бизнес-единиц в текущем и стратегическом периодах, в свою очередь, требующих привлечения как финансовых, кадровых, технологических, управленческих, так и инновационных ресурсов, используемых для максимизации синергии реализации инновационного потенциала, и как конечный эффект – создание системы инноваций / новшеств различного уровня. Подчёркивается, что инновационный потенциал интегрированных структур бизнеса, учитывая особенности их деятельности, требует проведения оценки уровня своего развития, поскольку именно оценивание инновационного потенциала позволит определить основные драйверы успеха и ключевые преимущества, а также уровень инновационности используемой продукции и технологий, которые в итоге и составляют основы базовой инновационной конкурентоспособности встроенных структур бизнеса. Отмечается, что разработанные винтегрированных структурах бизнеса стратегии улучшения производственных, хозяйственных, финансовых, кадровых, технологических аспектов деятельности и других важных процессов определяют векторы будущего эффективного формирования и развития и должны базироваться на нестандартных, инновационных подходах к удовлетворению потребностей рынка и потребителей. Доказано, что комплексная оценка реализации инновационного потенциала интегрированных структур бизнеса позволит выявить их имеющийся инновационный потенциал и отследить тенденции и динамику его развития, что является основанием для дальнейших корректирующих мер в сфере улучшения инновационного потенциала для некоторых интегрированных структур бизнеса с учётом особенностей их развития и функционирования. Определено, что инновационный потенциал интегрированных структур бизнеса отражает совокупность инновационных ресурсов, реализация которых будет способствовать улучшению и оптимизации производства продукции и позволит создавать и внедрять новации с целью достижения стратегических конкурентных преимуществ в условиях устойчивого развития. Предложенный алгоритм оценивания инновационного потенциала интегрированных структур бизнеса через использование основных показателей оценки поможет построить шкалу желательности показателей оценки инновационного потенциала, где значения отдельных откликов соответствуют диапазонам функции желательности интегрированных структур бизнеса. Доказано, что инновационное развитие предприятия является ключевым катализатором деятельности в условиях конкуренции, а инновационный потенциал – это показатель, демонстрирующий восприимчивость предприятий к изменениям и нововведениям. Как результат использования этой методики можно предложить дальнейшее совершенствование инновационной деятельности интегрированных структур бизнеса на основе прогнозирования их инновационного потенциала с последующим внедрением эффективных стратегий функционирования и развития.
This article is an attempt to expand a scientific discourse on building innovation potential of integrated business structures within the innovation processes at the macro-, meso- and microlevels. It is noted that a number of innovation aspects still lack clearness and lead to ambiguity in interpretations, whereas the role of intellectual assets is increasingly growing as a key driver for business development. Within the scope of this study, the innovation potential of integrated business structures is viewed as a set of potentials of business units involved, in their synergistic development, through the prism of creating and ensuring effective operation of all cluster participants in the current and strategic periods which in turn challenge for financial, human, technological, managerial and innovation resources to be employed to maximize the synergy of innovation capacity, and ultimately, to facilitate the creation of a robust framework for innovations / novelties at different levels. It is emphasized that in terms of exploring the innovation potential of integrated business structures, given the specifics of their activities, a critical objective is to assess the maturity of their development, since the evaluation of innovation potential will enable to identify the primary drivers of success and the key benefits as well as availability of product and technology innovation – all of that laying the foundations of gaining innovative competitiveness of integrated business structures overall. It is also noted that the strategies developed by integrated business structures to enhance manufacturing, economic, financial, personnel related or technological aspects of business activities and other important processes set the vectors of future effective performance and development and should rely upon creative, innovative approaches to meet various market and consumer needs. It is argued that a comprehensive assessment of the implementation of innovation potential of integrated business structures will unlock their current innovation potential and track its development trends anddynamics which might offer opportunities for further adjustments to boost innovation capacity for particular integrated business structures. The findings resume that innovative potential of integrated business structures covers the whole range of innovative resources able to enhance business performance and contribute to its optimization as well as provide opportunities to generate and implement innovations to gain strategic competitive advantages in the context of sustainable development. The proposed algorithm to evaluate the innovation potential of integrated business structures through the use of key assessment indicators will help build a desirability scale for the innovation potential indicators where the values of individual responses refer to a desirability range for integrated business structures. A conclusion is made that enterprise innovative development is a key driver in attaining a competitive edge whereas the innovation potential is an indicator that demonstrates company receptivity to change and innovation. Implementation of the above methodology provides important implications for further improving innovation performance of integrated business structures through forecasting their innovation capacity building along with promoting effective operational and development strategies.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19883
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N1(6)_P056-066.pdf633,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.