Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19884
Title: Формування команд фахівців та їх роль в економічному розвитку й стратегічному управлінні бізнесом
Other Titles: Building teams of professionals and their role in economic development and strategic business management
Формирование команд специалистов и их роль в экономическом развитии и стратегическом управлении бизнесом
Authors: Денисенко, М. П.
Юринець, З. В.
Keywords: команди
фахівці
економічний розвиток
бізнес
стратегічне управління
характеристики
моделі
команды
специалисты
экономическое развитие
бизнес
стратегическое управление
модели
teams
professionals
economic growth
business
strategic management
characteristics
models
Issue Date: 2022
Citation: Денисенко М. П. Формування команд фахівців та їх роль в економічному розвитку й стратегічному управлінні бізнесом [Текст] / М. П. Денисенко, З. В. Юринець // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 1 (6). - С. 67-75.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено аналізу процесів формування команд фахівців та їх впливу на економічний розвиток і стратегічні напрями управління бізнесом. Метою статті є дослідження важливості формування команд фахівців, а також з’ясуванню їх ролі в економічному розвитку бізнесу в умовах стратегічного управління господарською діяльністю. Для досягнення мети поставлено й вирішено такі основі завдання: проаналізовано компоненти формування команд фахівців та встановлено їх вплив на економічний розвиток і стратегічне управління бізнесом, виявлено структурно-функціональні характеристики команди фахівців, описано основні моделі ефективності команд фахівців, що обумовлюють економічне зростання бізнесу та стратегічні орієнтири його розвитку. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: узагальнення – для з’ясування змісту категорії "команда", аналіз – для критичного розуміння підходів та пропозицій провідних вчених щодо становлення, функціонування та розвитку команд фахівців у контексті економічного розвитку та стратегічного управління бізнесом; систематизація та системний підхід – для вирішення питання щодо виявлення основних структурно-функціональних характеристик команди фахівців; схематичні та графічні зображення – для наочного представлення результатів наукового дослідження й аналітичних даних. На основі проведеного дослідження встановлено, що сьогодні одним із важливих чинників впливу на розвиток бізнесу та стратегічні напрями діяльності є формування ефективної команди фахівців, що обумовлює покращення показників господарської діяльності, сприяє економічному зростанню, а також генерації конкурентних переваг на стратегічну перспективу. Доведено, що діяльність команд фахівців у контексті економічних наслідків командної роботи та бізнесу варто розглядати через призму основних структурно-функціональних характеристик: певних рис, що визначають динаміку команди; підходів до формування; видів; етапів створення; стадій, які команда проходить до повноцінного формування; етапів розвитку; характеристик ефективної команди, моделей створення команд та моделей ефективності команд. Наголошується, що в процесі формування команди фахівців важливо розуміти особливості використання чотирьох моделей ефективності команди: моделі IPO, моделі IO, моделі IMOI та екологічної моделі.
Статья посвящена анализу процессов формирования команд специалистов и их влияния на экономическое развитие и стратегические направления управления бизнесом. Целью статьи является исследование важности формирования команд специалистов, а также установление их роли в экономическом развитии бизнеса в условиях стратегического управления хозяйственной деятельностью. Для достижения цели поставлены и решены следующие основные задачи: проанализированы компоненты формирования команд специалистов и установлено их влияние на экономическое развитие и стратегическое управление бизнесом, выявлены структурно-функциональные характеристики команды специалистов, описаны основные модели эффективности команд специалистов, обуславливающие экономический рост бизнеса и стратегические ориентиры его развития. В процессе исследования использованы следующие общенаучные методы: обобщение – для уяснения содержания категории "команда", анализ – для критического понимания подходов и предложений ведущих учёных по становлению, функционированию и развитию команд специалистов в контексте экономического развития и стратегического управления бизнесом; систематизация и системный подход – для решения вопроса по выявлению основных структурно-функциональных характеристик команды специалистов; схематические и графические изображения – для наглядного представления результатов научного исследования и аналитических данных. На основе проведённого исследования установлено, что сегодня одним из важных факторов влияния на развитие бизнеса и стратегические направления деятельности является формирование эффективной команды специалистов, что обуславливает улучшение показателей хозяйственной деятельности, способствует экономическому росту, а также генерации конкурентных преимуществ на стратегическую перспективу. Доказано, что деятельность команд специалистов в контексте экономических последствий командной работы и бизнеса следует рассматривать через призму основных структурно-функциональных характеристик: специфических черт, определяющих динамику команды; подходов к формированию; видов; этапов создания; стадий, которые команда проходит до полноценного формирования; этапов развития; характеристик эффективной команды, моделей создания команд и моделей эффективности команд. Отмечается, что в процессе формирования команды специалистов важно понимать особенности использования четырёх моделей эффективности команды: модели IPO, модели IO, модели IMOI и экологической модели.
The article seeks to explore the team building processes as well as to investigate the significance of professional teams in gaining economic growth in the context of strategic business management domain. To attain the research objectives, the study addresses the following issues: provides insights into the team building paradigm and its essential elements, provides better understanding of the contribution of professional teams into economic development and strategic management of businesses, identifies structural and functional patterns in shaping teams of professionals, describes the basic team building models to achieve the efficiency of professional teams’ performances which ultimately drive economic growth and underpin strategic vectors in business development. The following general scientific methods were utilized to tackle the research agenda: generalization – to clarify the content of a ‘team’ category, analysis – to critically assess the approaches and findings of scholars as to the process of team building, their functioning and evolution in the context of economic development and strategic business management; systematization and systematic approach – to address the issues of identifying the essential adherent structural and functional characteristics associated with teams of professionals as well as a range of chart-based and graphic images – for visual presentation of research outcomes and analytical data. The research findings have revealed that building an effective team of professionals has significant implications for further business development and its strategic perspectives and contributes to enhancing business performance indicators, encouraging economic growth as well as facilitates generating sustainable competitive advantages in the long-term. It is argued that given the important economic effects from teamwork activities and modern business imperatives, the effectiveness of professional teams has to be considered through the prism of their essential structural and functional characteristics, that is their particular drivers to boost teamwork efficiency and dynamics; specific approaches to team building; development phases; a team’s life cycle from infancy to its maturity; evolution stages; characteristics of a successful team, team building models and teams’ performance efficiency models. A special focus is put on the importance of understanding the specifics of implementation of each of the four models of team effectiveness in the team building process: IPO model, IO model, IMOI model and the environmental model.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.1.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19884
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N1(6)_P067-075.pdf577,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.