Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19885
Title: Концептуальні орієнтири створення синергетичного ефекту консолідації та диверсифікації ресурсів при реалізації механізму управління кооперацією закладів вищої освіти
Other Titles: Conceptual guidelines for creating a synergistic effect of consolidation and diversification of resources during the implementation of the management mechanism of cooperation of higher education institutions
Концептуальные ориентиры создания синергетического эффекта консолидации и диверсификации ресурсов при реализации механизма управления кооперацией учреждения
Authors: Бебко, С. В.
Keywords: кооперація закладів вищої освіти
диверсифікація ресурсів
консолідація
синергія
інноваційний розвиток
кооперация заведений высшего образования
диверсификация ресурсов
консолидация
синергия
инновационное развитие
cooperation of higher education institutions
diversification of resources
consolidation
synergy
innovative development
Issue Date: 2022
Citation: Бебко С. В. Концептуальні орієнтири створення синергетичного ефекту консолідації та диверсифікації ресурсів при реалізації механізму управління кооперацією закладів вищої освіти [Текст] / С. В. Бебко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 8-21.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті висвітлено специфіку та ключові елементи методики щодо консолідації та диверсифікації ресурсів при реалізації механізму управління кооперацією закладів вищої освіти. Обгрунтовано, що розвиток сучасної вищої освіти будь-якої країни в умовах глобалізованого світу неможливо уявити поза процесом її інтернаціоналізації, що відбувається у формі міжнародної кооперації. Визначено, що інтернаціоналізація та інтеграція вищої освіти в глобально-міжнародному аспекті ставить багато нових питань перед теорією і практикою. Найважливіші з них – що є загальне і особливе в освіті і науці, які закономірності, форми, методи управління є універсальними, а які діють у діапазоні конкретних умов різних країн, як найкращим чином виконувати функції освіти й науки у міжнародній діяльності, у чому полягають особливості національного стилю в освіті і розвитку університету як інституту освіти, в організаційній поведінці, системах управління, наскільки ці особливості важливі для досягнення бажаних результатів. Обгрунтовано, що, міжнародне співробітництво у цій галузі підтримує інновації та створення робочих місць у інтегрованих закладах вищої освіти, забезпечуючи мобільність навичок між країнами. Встановлено, що міжнародна кооперація закладів вищої освіти сприяє підвищенню якості та актуальності своєї вищої освіти та професійної освіти та навчанню за допомогою регулярного відстеження випускників. З урахуванням результатів наукових досліджень, виділено та проаналізовано ключові чинники розвитку системи вищої системи України, зокрема це: значний науково-технічний та інтелектуальний потенціал, особливо у сфері технічних, природничих та медичних наук; значна мережа вищих навчальних закладів, що стимулює конкуренцію на ринку освітніх послуг; високий рівень доступності вищої освіти (у вищих навчальних закладах навчаються майже 90% випускників середніх шкіл, що є одним із найвищих показників у світі); орієнтація розвитку системи вищої освіти з урахуванням міжнародних (у тому числі європейських) критеріїв і стандартів, у тому числі імплементація Болонської декларації.
В статье отражена специфика и ключевые элементы методики консолидации и диверсификации ресурсов при реализации механизма управления кооперацией учреждений высшего образования. Обосновано, что развитие современного высшего образования любой страны в условиях глобализирующегося мира невозможно представить вне процесса ее интернационализации, происходящего в форме международной кооперации. Установлено, что интернационализация и интеграция высшего образования в глобально-международном аспекте ставит много новых вопросов перед теорией и практикой. Важнейшие из них – это общее и особенное в образовании и науке, какие закономерности, формы, методы управления являются универсальными, а действующие в диапазоне конкретных условий разных стран, как наилучшим образом выполнять функции образования и науки в международной деятельности, в чем заключаются особенности национального стиля в образовании и развитии университета как института образования, в организационном поведении, системах управления, насколько эти особенности важны для достижения желаемых результатов. Обосновано, что международное сотрудничество в даннойобласти поддерживает инновации и создание рабочих мест в интегрированных учреждениях высшего образования, обеспечивая мобильность навыков между странами. Установлено, что международная кооперация высшего образования способствует повышению качества и актуальности своего высшего образования и профессионального образования и обучению с помощью регулярного отслеживания выпускников. С учетом результатов научных исследований, выделены и проанализированы ключевые факторы развития системы высшей системы Украины, в частности: значительный научно-технический и интеллектуальный потенциал, особенно в сфере технических, естественных и медицинских наук; значительная сеть высших учебных заведений, стимулирующая конкуренцию на рынке образовательных услуг; высокий уровень доступности высшего образования (в высших учебных заведениях обучаются почти 90% выпускников средних школ, являющихся одним из самых высоких показателей в мире); ориентация на развитие системы высшего образования с учетом международных (в том числе европейских) критериев и стандартов, в том числе имплементация Болонской декларации.
The article highlights the specifics and key elements of the methodology for consolidation and diversification of resources in the implementation of the mechanism of cooperation management of higher education institutions. It is substantiated that the development of modern higher education in any country in a globalized world is impossible to imagine outside the process of its internationalization, which takes place in the form of international cooperation. It is determined that the internationalization and integration of higher education in the global andinternational aspect raises many new questions for theory and practice. The most important of them – what is common and special in education and science, which laws, forms, methods of management are universal, and which operate in the range of specific conditions of different countries, how best to perform the functions of education and science in international activities, national style in education and development of the university as an institution of education, in organizational behavior, management systems, how important these features are to achieve the desired results. It is substantiated that international cooperation in this field supports innovation and job creation in integrated higher education institutions, ensuring the mobility of skills between countries. It is established that the international cooperation of higher education institutions contributes to improving the quality and relevance of their higher education and vocational education and training through regular monitoring of graduates. Taking into account the results of scientific research, the key factors of development of the higher system of Ukraine are identified and analyzed, in particular: significant scientific, technical and intellectual potential, especially in the field of technical, natural and medical sciences; a significant network of higher education institutions that stimulates competition in the market of educational services; high level of access to higher education (almost 90% of secondary school graduates study in higher educational institutions, which is one of the highest rates in the world); orientation of the development of the higher education system taking into account international (including European) criteria and standards, including the implementation of the Bologna Declaration.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19885
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P008-021.pdf965,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.