Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19886
Title: Management model of business development based on cluster constrains
Other Titles: Модель управління розвитком бізнесу на кластерних умовах
Модель управления развитием бизнеса на кластерных условиях
Authors: Shkoda, M. S.
Keywords: управлінські рішення
взаємодіючі суб’єкти бізнесу
структурне моделювання
моделі конкурентних і коопераційних взаємодій бізнес-структур
нейромережевий підхід
холістична концепція управління
мережеве управління
кластерне партнерство
управленческие решения
взаимодействующие субъекты бизнеса
структурное моделирование
модели конкурентных и кооперационных взаимодействий бизнес-структур
нейросетевой подход
холистическая концепция управления
сетевое управление
кластерное партнерство
management decisions
interacting business entities
structural modeling
models of competitive and cooperative interactions of business structures
neural network approach
holistic management concept
network management
cluster partnership
Issue Date: 2022
Citation: Shkoda M. S. Management model of business development based on cluster constrains = Модель управління розвитком бізнесу на кластерних умовах [Текст] / M. S. Shkoda // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 105-112.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Основною метою даної статті є дослідження моделі управління розвитком бізнесу на основі кластерних обмежень. У статті використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема, емпіричні методи для опису основних підходів до моделювання управління розвитком бізнесу в кластерних умовах, теоретичні методи, зокрема, класифікацію концепції управління розвитком бізнесу на основі кластерного партнерства тощо. У статті досліджено підходи щодо моделювання управління розвитком бізнесу на кластерних умовах. Виділено чотири базових підходи: структурне моделювання, ігровий підхід, нейромережевий підхід та статистичний підхід. Підкреслено, що активізація розвитку бізнесу на кластерних умовах підвищує конкурентоспроможність всіх економічних агентів мережі. Оскільки прийняття оптимальних рішень в силу різноманіття учасників-партнерів є практично неможливим, як альтернатива запропоновано метод партнерства, що дозволяє досягати локальних компромісів і приймати "квазіоптимальні управлінські рішення". Акцентовано, що в процесі прийняття оптимальних рішень щодо управління бізнесом на засадах кластерного партнерства доцільним є застосування холістичного управління, що спирається на сприйняття кластерного партнерства як єдиного цілого. Наголошено, щоб цілісно, холістично розглянути управління бізнесом на засадах кластерного партнерства, необхідно врахувати взаємокорелюючі аспекти такі як, чотири сектори (індивідуальний внутрішній, індивідуальний зовнішній, колективний внутрішній і колективний зовнішній), лінії розвитку (вертикальна і горизонтальна, зростання і спад, внутрішня і зовнішня); рівні розвитку бізнесу на засадах кластерного партнерства, що відповідають попереднім аспектам; вибір управлінської діяльності в залежності від ситуації, наявного досвіду і знань; визначення управління для кожного з учасників кластерного партнерства.
Основной целью данной статьи является исследование модели управления развитием бизнеса на основе кластерных ограничений. В статье использованы общенаучные методы исследования, в частности эмпирические методы для описания основных подходов к моделированию управления развитием бизнеса в кластерных условиях, теоретические методы, в частности, классификацию концепции управления развитием бизнеса на основе кластерного партнерства и т.д. В статье исследованы подходы к моделированию управления развитием бизнеса на кластерных условиях. Выделены четыре базовых подхода: структурное моделирование, игровой подход, нейросетевой подход и статистический подход. Подчеркнуто, что активизация развития бизнеса на кластерных условиях увеличивает конкурентоспособность всех экономических агентов сети. Поскольку принятие оптимальных решений в силу разнообразия участников-партнеров практически невозможно, как альтернатива предложен метод партнерства, позволяющий достигать локальных компромиссов и принимать "квазиоптимальные управленческие решения". Акцентировано, что в процессе принятия оптимальных решений по управлению бизнесом на основе кластерного партнерства целесообразно применение холистического управления, опирающегося на восприятие кластерного партнерства как единого целого. Отмечено, чтобы целостно, холистически рассмотреть управление бизнесом на основе кластерного партнерства, необходимо учесть взаимокоррелирующие аспекты такие как четыре сектора (индивидуальный внутренний, индивидуальный внешний, коллективный внутренний и коллективный внешний), линии развития (вертикальная и горизонтальная, рост и спад, внутренняя и внешняя); уровни развития бизнеса на основе кластерного партнерства, отвечающие предыдущим аспектам; выбор управленческой деятельности в зависимости от ситуации, имеющегося опыта и знаний; определение управления для каждого из участников кластерного партнерства.
The main goal of this work is to investigate the management model of business development based on cluster constrains. The article uses general scientific research methods, in particular, empirical methods to describe the basic approaches to modeling business development management in cluster conditions, theoretical methods, in particular, the classification of the concept of business development management on the basis of cluster partnership, etc. The article explores approaches to modeling business development management based on cluster partnerships. Four basic approaches are distinguished: structural modeling, game approach, neural network approach and statistical approach. It is emphasized that the activation of business development based on cluster partnership increases the competitiveness of all economic agents of the network. Since it is practically impossible to make optimal decisions due to the diversity of partner participants, a partnership method is proposed as an alternative, which allows reaching local compromises and making “quasi-optimal management decisions”. It is emphasized that in the process of making optimal decisions on business management based on cluster partnership, it is advisable to use holistic management based on the perception of cluster partnership as a whole. It is noted that in order to holistically, holistically consider business management based on cluster partnership, it is necessary to take into account intercorrelated aspects such as four sectors (individual internal, individual external, collective internal and collective external), development lines (vertical and horizontal, growth and decline, internal and external); levels of business development based on cluster partnerships that meet the previous aspects; choice of management activities depending on the situation, experience and knowledge; definition of management for each of the participants in the cluster partnership.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19886
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P105-112.pdf635,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.