Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19887
Title: Структурно-динамічний аналіз соціальної відповідальності закладів вищої освіти в контексті стратегічного управління
Other Titles: Structural and dynamic analysis of social responsibility of higher education institutions in the context of strategic management
Структурно-динамический анализ социальной ответственности учреждений высшего образования в контексте стратегического управления
Authors: Яценко, В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
заклади вищої освіти
структурно-динамічний аналіз
социальная ответственность
заведения высшего образования
структурно-динамический анализ
social responsibility
institutions of higher education
structural and dynamic analysis
Issue Date: 2022
Citation: Яценко В. В. Структурно-динамічний аналіз соціальної відповідальності закладів вищої освіти в контексті стратегічного управління [Текст] / В. В. Яценко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 22-29.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті висвітлено питання щодо структурно-динамічного аналізу соціальної відповідальності закладів вищої освіти в контексті стратегічного управління. Зростання значення етичної поведінки та стратегічний вектор розвитку суспільства, спрямований на поширення концепції корпоративної соціальної відповідальності, спонукає заклади вищої освіти все більше уваги приділяти принципам та цінностям, спрямованим на забезпечення належного рівня вирішення освітніх і соціальних проблем суспільства. Необхідність включення елементів соціальної відповідальності в стратегічне управління закладів вищої освіти пояснюється їх здатністю впливати на різноманітні групи інтересів та можливістю сприяти соціальному розвитку. Соціальну відповідальність закладу вищої освіти в контексті стратегічного управління слід розглядати як політику постійного удосконалення з метою ефективного виконання його соціальної місії через різні сфери управління: організаційну сферу, сферу освіти, сферу та соціальну сферу. У статті висвітлюється можливість розширення потенціалу впливу ЗВО на зацікавлені сторони через використання інструментарію соціальної відповідальності в стратегічному управлінні. Стратегічні рішення ЗВО впливають на різноманітні зацікавлені сторони в організаційних, освітніх, наукових і соціальних сферах, і важливість цього питання також випливає з уявлення, що ЗВО є важливою ланкою у створенні добробуту суспільства. Таким чином, єдиний шлях для підвищення цінності соціальної відповідальності для ЗВО реалізується через інтеграцію її в стратегічне управління. Місія, цілі та конкретні стратегічні дії, повинні відповідати потребам та очікування зацікавлених сторін, а також координувати весь процес, використовуючи стратегічний план як інструмент управління.
В статье отражены вопросы структурно-динамического анализа социальной ответственности учреждений высшего образования в контексте стратегического управления. Рост значения нравственного поведения и стратегический вектор развития общества, направленный на распространение концепции корпоративной социальной ответственности, побуждает учреждения высшего образования все больше внимания уделять принципам и ценностям, направленным на обеспечение надлежащего уровня решения образовательных и социальных проблем общества. Необходимость включения элементов социальной ответственности в стратегическое управление учреждений высшего образования объясняется их способностью влиять на различные группы интересов и способствовать социальному развитию. Социальную ответственность высшего образования в контексте стратегического управления следует рассматривать как политику постоянного усовершенствования с целью эффективного выполнения его социальной миссии через различные сферы управления: организационную сферу, сферу образования, сферу и социальную сферу. В статье освещается возможность расширения потенциала влияния ЗВО на заинтересованные стороны посредством использования инструментария социальной ответственности в стратегическом управлении. Стратегические решения ЗВО влияют на разнообразные заинтересованные стороны в организационных, образовательных, научных и социальных сферах, и важность этого вопроса также вытекает из того, что ЗВО является важным звеном в создании благосостояния общества. Таким образом, единственный путь к повышению ценности социальной ответственности для ЗВО реализуется через интеграцию ее в стратегическое управление. Миссия, цели и конкретные стратегические действия должны соответствовать потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон, а также координировать весь процесс, используя стратегический план как инструмент управления.
The article highlights the issues of structural and dynamic analysis of social responsibility of higher education institutions in the context of strategic management. The growing importance of ethical behavior and the strategic vector of society's development, aimed at spreading the concept of corporate social responsibility, encourages higher education institutions to pay more attention to principles and values aimed at ensuring the appropriate level of educational and social problems. The need to include elements of social responsibility in the strategic management of higher education institutions is explained by their ability to influence various interest groups and the ability to promote social development. The social responsibility of a higher education institution in the context of strategic management should be seen as a policy of continuous improvement in order to effectively fulfill its social mission through various areas of governance: organizational, educational, social and social. The article highlights the possibility of expanding the potential of higher education institutions to influence stakeholders through the use of social responsibility tools in strategic management. The strategic decisions of higher education institutions influence a variety of stakeholders in the organizational, educational, scientific and social spheres, and the importance of this issue also stems from the idea that higher education institutions are an important link in the well-being of society. Thus, the only way to increase the value of social responsibility for higher education institutions is through its integration into strategic management. The mission, goals and specific strategic actions must meet the needs and expectations of stakeholders, as well as coordinate the whole process, using the strategic plan as a management tool.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19887
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P022-029.pdf601,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.