Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19888
Title: Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства будівельної галузі України
Other Titles: Strategic analysis of the external environment of the construction industry of Ukraine
Стратегический анализ внешней среды предприятия строительной отрасли Украины
Authors: Ажаман, І. А.
Гордєєв, О. Ю.
Петрищенко, Н. А.
Keywords: стратегічний аналіз
підприємство
галузь будівництва
зовнішнє середовище
фактори макрооточення
методи аналізу
PEST-аналіз
стратегический анализ
предприятие
отрасль строительства
внешняя среда
факторы макроокружения
методы анализа
PEST анализ
strategic analysis
enterprise
construction industry
external environment
macro environmental factors
methods of analysis
PEST-analysis
Issue Date: 2022
Citation: Ажаман І. А. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства будівельної галузі України [Текст] / І. А. Ажаман, О. Ю. Гордєєв, Н. А. Петрищенко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 30-40.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Динамічні зміни в оточуючому середовищі вимагають від сучасних підприємств розроблення та впровадження комплексу заходів щодо їх постійного моніторингу з метою створення умов до оперативного, гнучкого реагування та адаптації організації. Це дозволить зберегти позиції фірми на ринку та сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності, ефективності виробничо-господарської діяльності та досягненню стратегічної мети. Для вирішення такого завдання актуальним є використання сучасного інструментарію дослідження оточуючого середовища. Поряд з цим такий інструментарій повинен бути адаптований до особливостей підприємства, враховувати його сферу діяльності, розміри, стиль керівництва тощо. Відповідно до вказаного, актуальним є дослідження практичних аспектів використання інструментарію стратегічного аналізу оточуючого середовища підприємства будівельної галузі. Досліджуючи сукупність методів аналізу зовнішнього середовища для підприємства, що розглядається було обрано метод PEST-аналізу, який дозволяє оцінити основні фактори макросередовища, що впливають на бізнес-діяльність підприємства галузі будівництва – політичні, економічні, соціальні та технологічні. За результатами дослідження зовнішнього середовища було визначено, що продовжуються процеси щодо удосконалення законодавчо-нормативної бази, що відображається у процесах оновлення законодавства в напрямку його узгодження з загальноєвропейськими цінностями та нормами. Політика держави є доброзичливою щодо розвитку бізнес іноземними контрагентами, однак направлена на підтримку національного товаровиробника. Дослідження групи соціально-культурних факторів виявило негативні процеси щодо щорічного скорочення чисельності населення Щодо культурної складової – відмічається посилення ідентифікації цінності власної культури, збереження національних звичаїв та традицій, позитивне ставлення до атрибутів держави та одночасні процеси впровадження європейських цінностей щодо якості життя, безпеки, створення умов до розвитку. Прояву особистості тощо. Дослідження технологічних факторів виявило, що основним джерелом фінансування НДДКР в галузі будівництва є приватні інвестиції юридичних та фізичних осіб, а також інвестиції зарубіжних інвесторів. Загалом динаміка стану економічного розвитку галузі будівництва оцінювалася за допомогою індикаторів економічних настроїв, який у 2021 року характеризувався тенденцією до зростання. Узагальнюючи результати PEST-аналізу було визначено перевагу небезпек щодо впливу на підприємство зовнішнього середовища. Так, зокрема найбільш вагомими є такі небезпеки як зростання інфляції, цін на енергоносії, посилення конкуренції на внутрішньому ринку. Серед можливостей найбільш вагомими є розвиток технологій та поява нових матеріалів та ріст рівня доходів населення, що потенційно може вплинути на розвиток будівельного ринку. Врахування впливу зовнішнього оточення при формуванні стратегії розвитку підприємства є невід’ємною складовою, що дозволить спрогнозувати ефективне використання ресурсів компанії у майбутньому та сприятиме її адаптивності та гнучкості до змін в оточуючому середовищі.
Динамические изменения в окружающей среде требуют от современных предприятий разработки и внедрения комплекса мероприятий по их постоянному мониторингу с целью создания условий оперативного, гибкого реагирования и адаптации организации. Это позволит сохранить позиции фирмы на рынке и будет способствовать повышению конкурентоспособности, эффективности производственно-хозяйственной деятельности и достижению стратегической цели. Для решения такой задачи актуально использование современного инструментария исследования окружающей среды. Наряду с этим такой инструментарий должен быть адаптирован к особенностям предприятия, учитывать его сферу деятельности, размеры, стиль руководства и т.д. Согласно указанному, актуально исследование практических аспектов использования инструментария стратегического анализа окружающей среды предприятия строительной отрасли. Исследуя совокупность методов анализа внешней среды для рассматриваемого предприятия был выбран метод PEST-анализа, который позволяет оценить основные факторы макросреды, влияющие на бизнес-деятельность предприятия отрасли строительства – политические, экономические, социальные и технологические. По результатам исследования внешней среды было определено, что продолжаются процессы по усовершенствованию законодательно-нормативной базы, что отражается в процессах обновления законодательства в направлении его согласования с общеевропейскими ценностями и нормами. Политика государства является доброжелательной по развитию бизнес иностранными контрагентами, однако направлена на поддержку национального товаропроизводителя. Исследование группы социально-культурных факторов выявило негативные процессы по ежегодному сокращению численности населения. Относительно культурной составляющей – отмечается усиление идентификации ценности собственной культуры, сохранение национальных обычаев и традиций, положительное отношение к атрибутам государства и одновременные процессы внедрения европейских ценностей по качеству жизни, безопасности, созданию условий к развитию. Проявление личности и т.д. Исследование технологических факторов выявило, что основным источником финансирования НИОКР в области строительства есть частные инвестиции юридических и физических лиц, а также инвестиции зарубежных инвесторов. В целом, динамика состояния экономического развития отрасли строительства оценивалась с помощью индикаторов экономических настроений, который в 2021 году характеризовался тенденцией к росту. Обобщая результаты PEST-анализа было определено преимущество опасностей влияния на предприятие внешней среды. Так, в частности наиболее значимы такие опасности как рост инфляции, цен на энергоносители, усиление конкуренции на внутреннем рынке. Среди возможностей наиболее важны развитие технологий и появление новых материалов и рост уровня доходов населения, что потенциально может повлиять на развитие строительного рынка. Учет влияния внешнего окружения при формировании стратегии развития предприятия является неотъемлемой составляющей, позволяющей спрогнозировать эффективное использование ресурсов компании в будущем и способствовать ее адаптивности и гибкости к изменениям в окружающей среде.
Dynamic changes in the environment require modern enterprises to develop and implement a set of measures for their continuous monitoring in order to create conditions for rapid, flexible response and adaptation of the organization. This will maintain the company's position in the market and help increase its competitiveness, efficiency of production and economic activities and achieve strategic goals. To solve this problem, it is important to use modern tools for environmental research. In addition, such tools should be adapted to the characteristics of the enterprise, take into account its scope, size, leadership style and more. Accordingly, it is important to study the practical aspects of using the tools of strategic analysis of the environment of the construction industry. Examining the set of methods of environmental analysis for the company under consideration, the method of PEST-analysis was chosen, which allows to assess the main factors of the macro environment that affect the business activities of the construction industry – political, economic, social and technological. According to the results of the study of the external environment, it was determined that the processes of improving the legal and regulatory framework are underway, which is reflected in the processes of updating the legislation in the direction of its harmonization with European values and norms. The state policy is friendly to the development of business by foreign counterparties, but aimed at supporting the national producer. The study of a group of socio-cultural factors revealed negative processes of annual population decline. Regarding the cultural component – there is a strengthening of identification of the value of their own culture, preservation of national customs and traditions, to development. Manifestation of personality, etc. The study of technological factors revealed that the main source of funding for research and development in the field of construction is private investment of legal entities and individuals, as well as investment by foreign investors. In general, the dynamics of the state of economic development of the construction industry was assessed using indicators of economic sentiment, which in 2021 was characterized by an upward trend. Summarizing the results of the PEST analysis, the predominance of hazards in terms of environmental impact on the enterprise was determined. Thus, in particular, the most significant are such dangers as rising inflation, energy prices, increased competition in the domestic market. Among the most important opportunities are the development of technology and the emergence of new materials and rising incomes, which could potentially affect the development of the construction market. Taking into account the impact of the external environment in shaping the development strategy of the enterprise is an integral part, which will predict the efficient use of company resources in the future and contribute to its adaptability and flexibility to change in the environment.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19888
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P030-040.pdf610,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.