Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19889
Title: Substantiation of the role of intellectual property in creating competitive advantages in the international market
Other Titles: Обгрунтування ролі інтелектуальної власності у створенні конкурентних переваг на міжнародному ринку
Обоснование роли интеллектуальной собственности в создании конкурентных преимуществ на международном рынке
Authors: Plavčan, P.
Keywords: інтелектуальна власність
міжнародна конкуренція
інтелектуальні права
глобалізаційні ринки
інтеграція
міжнародне кооперування
інтелектуалізація
интеллектуальная собственность
международная конкуренция
интеллектуальные права
глобализационные рынки
интеграция
международное кооперирование
интеллектуализация
intellectual property
international competition
intellectual property rights
globalization and markets
integration
international cooperation
intellectualization
Issue Date: 2022
Citation: Plavčan P. Substantiation of the role of intellectual property in creating competitive advantages in the international market = Обгрунтування ролі інтелектуальної власності у створенні конкурентних переваг на міжнародному ринку [Текст] / P. Plavčan // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 41-47.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті висвітлено специфіку та ключову роль інтелектуальної власності у створенні конкурентних переваг на макро- та макрорівні. Визначено, що в умовах інтернаціоналізації торговельно-економічної діяльності інтелектуальна власність є ефективним інструментом вирішення багатьох економічних задач і, перш за все, одержання істотних конкурентних переваг. Аналіз ролі інтелектуальної власності у формуванні мікро- та макрорівневих конкурентних переваг суб’єктів міжнародної економічної діяльності дозволив дослідити механізми створення виробничих, технологічних, фінансових, маркетингових й організаційно-адміністративних переваг та розкрити їх сутність. На основі результатів дослідження обґрунтовано сучасні процеси інтернаціоналізації інтелектуальної власності, визначено, що глобалізація економічної діяльності супроводжуються зростанням міжнародної співпраці в галузі охорони інтелектуальної власності як єдиного засобу створення сприятливих умов щодо розвитку інтелектуальної діяльності. В дослідженні використано такі методи: історико-логічний для вивчення та аналізу сутності змін концепції інтелектуальної власності залежно від рівня соціально-економічного розвитку суспільства та під час дослідження впливу процесів інтернаціоналізації торговельно-економічних відносин на міжнародну співпрацю в галузі регулювання прав інтелектуальної власності); системний аналіз для дослідження глобальних чинників формування сучасної концепції інтелектуальної власності; аналіз та синтез для дослідження ролі інтелектуальної власності у формуванні мікро- та макрорівневих конкурентних переваг суб’єктів міжнародної економічної діяльності на внутрішніх та зарубіжних ринках.
В статье отражена специфика и ключевая роль интеллектуальной собственности в создании конкурентных преимуществ на макро- и макроуровне. Установлено, что в условиях интернационализации торгово-экономической деятельности интеллектуальная собственность является эффективным инструментом решения многих экономических задач и, прежде всего, получения существенных конкурентных преимуществ. Анализ роли интеллектуальной собственности в формировании микро- и макроуровневых конкурентных преимуществ субъектов международной экономической деятельности позволил исследовать механизмы создания производственных, технологических, финансовых, маркетинговых и организационно-административных преимуществ и раскрыть их сущность. На основе результатов исследования обоснованы современные процессы интернационализации интеллектуальной собственности, определено, что глобализация экономической деятельности сопровождается ростом международного сотрудничества в области охраны интеллектуальной собственности как единственного средства создания благоприятных условий для развития интеллектуальной деятельности. В исследовании использованы следующие методы: историко-логический для изучения и анализа сущности изменений концепции интеллектуальной собственности в зависимости от уровня социально-экономического развития общества и исследования влияния процессов интернационализации торгово-экономических отношений на международное сотрудничество в области регулирования прав интеллектуальной собственности); системный анализ исследования глобальных факторов формирования современной концепции интеллектуальной собственности; анализ и синтез для исследования роли интеллектуальной собственности в формировании микро- и макроуровневых конкурентных преимуществ субъектов международной экономической деятельности на внутренних и зарубежных рынках.
The article highlights the specifics and key role of intellectual property in creating competitive advantages at the macro and macro levels. It is determined that in the conditions of internationalization of trade and economic activity intellectual property is an effective tool for solving many economic problems and, above all, obtaining significant competitive advantages. The analysis of the role of intellectual property in the formation of micro- and macro-level competitive advantages of international economic entities allowed us to explore the mechanisms of production, technological, financial, marketing and organizational-administrative advantages and reveal their essence. Based on the results of the study, modern processes of internationalization of intellectual property are substantiated, it is determined that the globalization of economic activity is accompanied by the growth of international cooperation in intellectual property protection as the only means of creating favorable conditions for intellectual activity. The study uses the following methods: historical and logical to study and analyze the essence of changes in the concept of intellectual property depending on the level of socio-economic development of society and in studying the impact of internationalization of trade and economic relations on international cooperation in regulating intellectual property rights); system analysis for the study of global factors in the formation of the modern concept of intellectual property; analysis and synthesis to study the role of intellectual property in the formation of micro- and macro-level competitive advantages of international economic entities in domestic and foreign markets.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19889
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P041-047.pdf478,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.