Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19890
Title: Наслідки від COVID-пандемії для розвитку підприємницької діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні
Other Titles: Consequences of the COVID-pandemic for the development of entrepreneurial activity and international business in Ukraine
Последствия от COVID-пандемии для развития предпринимательской деятельности и ведения международного бизнеса в Украине
Authors: Хаустова, Є. Б.
Сова, Р. О.
Keywords: підприємницька діяльність
міжнародний бізнес
експорт
імпорт
криза
COVID-пандемія
предпринимательская деятельность
международный бизнес
экспорт
импорт
кризис
COVID-пандемия
entrepreneurial activity
international business
export
import
crisis
COVID-pandemic
Issue Date: 2022
Citation: Хаустова Є. Б. Наслідки від COVID-пандемії для розвитку підприємницької діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні [Текст] / Є. Б. Хаустова, Р. О. Сова // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 48-57.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено визначенню особливостей здійснення підприємницької діяльності та міжнародного бізнесу в умовах кризи та COVID-пандемії. Зокрема, установлено спільні риси та відмінності кризи, спричиненої COVID-пандемією, та більшості економічних рецесій, що є типовими для світового економічного простору. Проведено аналіз основних показників діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Досліджено динаміку обсягів топ-продуктів експорту та імпорту в умовах пандемії, визначено актуальні проблеми організації господарської діяльності підприємств у сфері міжнародного бізнесу. Дослідження особливостей підприємницької діяльності в умовах пандемії COVID-19 дозволило визначити наступні ризики та загрози: часткове або повне зупинення діяльності; зменшення ліквідності; зменшення структури споживчого попиту; втрата каналів постачання та внутрішнього ринку збуту; невизначена ситуація на зовнішньому ринку стосовно відновлення строків та обсягу експорту. Гіпотезою дослідження є твердження, що зміни в структурі міжнародної торгівлі й тенденції скорочення експорту та імпорту продукції стрімко посилюють конкуренцію міжнародного бізнесу, а відтак, потребують від підприємств нових зовнішньоторговельних стратегій. У зв’язку з тим, що COVID-пандемія є міжнародною проблемою, в процесі аналізу діяльності підприємств у сфері міжнародного бізнесу враховано глобальні зміни товарного обігу. Доведено, що проведений у статті аналіз має для вітчизняних підприємств практичну і теоретичну значущість, оскільки запропоновані заходи подолання негативних наслідків у результаті пандемії спрямовані на швидке реагування з боку підприємств. Оскільки як внутрішня, так і зовнішня торгівля нашої держави опинилася у досить складних умовах, у статті представлено основні чинники розвитку міжнародного бізнесу в умовах пандемії на загальнодержавному рівні, а також розглянуто можливості покращення фінансово-економічного стану підприємств за рахунок інновацій та політики гнучких цін, підтримки вітчизняного експорту у вигляді дотацій; внесення змін діючого законодавства щодо експортно-імпортних операцій. У процесі написання статті було використано такі методи, як: аналізу та синтезу; дедуктивний метод та метод індукції; графічний метод; метод порівняння.
Статья посвящена особенностям осуществления предпринимательской деятельности и международного бизнеса в условиях кризиса и COVID-пандемии. В частности, установлены общие черты и отличия кризиса, вызванного COVID-пандемией, и большинства экономических рецессий, типичных для мирового экономического пространства. Проведен анализ основных показателей деятельности субъектов крупного, среднего, малого и микропредпринимательства. Исследована динамика объемов топ-продуктов экспорта и импорта в условиях пандемии, определены актуальные проблемы организации хозяйственной деятельности предприятий в сфере международного бизнеса. Исследование особенностей предпринимательской деятельности в условиях пандемии COVID-19 позволило определить следующие риски и угрозы: частичная или полная остановка деятельности; уменьшение ликвидности; уменьшение структуры потребительского спроса; потеря каналов и внутреннего рынка сбыта; неопределенность ситуации на внешнем рынке относительно восстановления сроков и объема экспорта. Гипотезой исследования является утверждение, что изменения в структуре международной торговли и тенденции сокращения экспорта и импорта продукции стремительно усиливают конкуренцию международного бизнеса, а, поэтому, требуют от предприятий новых внешнеторговых стратегий. В связи с тем, что COVID-пандемия является международной проблемой, в процессе оценки деятельности предприятий в сфере международного бизнеса также учтены глобальные изменения товарооборота. Доказано, что проведенный в статье анализ имеет для отечественных предприятий практическую и теоретическую значимость, поскольку предложенные меры по преодолению негативных последствий в результате пандемии направлены на быстрое реагирование со стороны предприятий. Поскольку как внутренняя, так и внешняя торговля нашего государства оказалась в сложных условиях, в статье представлены основные факторы развития международного бизнеса в условиях пандемии на общегосударственном уровне, а также рассмотрены возможности улучшения финансово-экономического состояния предприятий за счет инноваций и политики гибких цен, поддержки экспорта в виде дотаций; внесения изменений в дествующее законодательство в сфере экспортно-импортных операций. В процессе написания статьи были использованы такие методы, как: анализ и синтез; дедуктивный метод и метод индукции; графический метод; способ сравнения.
The article is devoted to the features of entrepreneurial activity and international business in the conditions of crisis and COVID-pandemic. In particular, the common features and differences between the crisis caused by the COVID-pandemic and most economic recessions, typical of the global economic space have been established. The analysis of the main indicators of the activity of subjects of large, medium, small and microenterprises is carried out. The dynamics of the volumes of top export and import products in the conditions of a pandemic is studied, the actual problems of the organization of economic activity of enterprises in the field of international business are identified. The study of the peculiarities of entrepreneurial activity in the conditions of the COVID-19 pandemic allowed us to identify the following risks and threats: partial or complete shutdown of activities; reduction of liquidity; reduction in the structure of consumer demand; loss of channels and the domestic sales market; uncertainty of the situation in the foreign market regarding the restoration of the timing and volume of exports. The hypothesis of the study is the statement that changes in the structure of international trade and trends in the reduction of exports and imports of products are rapidly increasing the competition of international business, and, therefore, require new foreign trade strategies from enterprises. Due to the fact that the COVID-pandemic is an international problem, the analysis of the activities of enterprises in the sphere of international business takes into account global changes in trade. It is proved that the analysis carried out in the article has practical and theoretical significance for domestic enterprises, since the proposed measures to overcome the negative consequences as a result of the pandemic are aimed at a rapid response from enterprises. Since both domestic and foreign trade of our state have found in the difficult conditions, the article presents the main factors for the development of international business in a pandemic at the national level, and also considers the possibilities of improving the financial and economic condition of enterprises through innovations and flexible pricing policy, export support in the form of grants; changes in the current legislation in the field of export-import operations. In the process of writing the article, such methods as: analysis and synthesis; deductive method and induction method; graphical method; comparison method were used.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19890
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P048-057.pdf798,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.