Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19893
Title: Сучасні моделі управління розвитком бізнесу: сутність, види, інноваційні бізнес-моделі
Other Titles: Modern models of business development management: essence, types, innovative business models
Современные модели управления развитием бизнеса: сущность, виды, иноввационные бизнес-модели
Authors: Єршова, О. О.
Гончаренко, І. М.
Keywords: бізнес
модель управління
модель управління розвитком бізнесу
бізнес-модель
інноваційні бізнес-моделі
бизнес
модель управления
модель управления развитием бизнеса
бизнес-модель
инновационные бизнес-модели
business
management model
business development management model
business model
innovative business models
Issue Date: 2022
Citation: Єршова О. О. Сучасні моделі управління розвитком бізнесу: сутність, види, інноваційні бізнес-моделі [Текст] / О. О. Єршова, І. М. Гончаренко // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 75-85.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті досліджено сучасні моделі управління розвитком бізнесу (бізнес-моделі), в тому числі інноваційні бізнес-моделі в якості ключових, на прикладі успішних інноваційних компаній світу. Зокрема, визначено сутність та змістовні характеристики дефініцій "управління розвитком бізнесу", "модель", "модель управління розвитком бізнесу". Вивчено ключові складові моделі упраління розвитком бізнесу (бізнес-моделі). Наголошено на принциповій різниці між бізнес-моделлю та стратегією й бізнес-планом фірми. Також запропоновано узагальнений підхід до класифікації бізнес-моделей. Вивчено та обгрунтовано застосування у своїй діяльності для вітчизняних підприємств стандарту business model canvas. Розкрито сутність однієї з найпопулярніших на сьогодні сучасних класифікацій моделей управління розвитком бізнесу за конкурентною ознакою, що включає в себе такі типи бізнес-моделей як: "виокремлення" бізнес-моделей, модель "довгий хвіст", багатосторонні платформи, модель "безкоштовно", відкриті бізнес-моделі. Дані моделі управління розвитком бізнесу проаналізовано на прикладі провідних зарубіжних та вітчизняних компаній. Обгрунтовано доцільність застосування інноваційних бізнес-моделей, базисом яких виступають не скількі новітні технологій, скільки підприємницька ідея, що може за тих самих технологій надати більш кращу цінність для кінцевого споживача. Запропоновано та описано ключові сучасні інноваційні бізнес-моделі за теперішніх умов інноваційної економіки, що можна застосовувати в господарській діяльності як зарубіжних, так і вітчизняних підприємств. До них віднесено такі бізнес-моделі як бізнес-модель сервітизації (перехід від продуктів до послуг), дематеріалізована бізнес-модель (перехід до циркулярної економіки), віртуальна бізнес-модель (перехід від цифровізації до віртуалізації). Наголошено, що управління розвитком того чи іншого бізнесу потребує розробки та ефективного впровадження ефективної моделі такого управління, яка дасть змогу налагодити взаємовигідні відносини між трьома верхівками "трикутника": компанія – споживач – постачальник, коли всі три сторони максимально задоволені в довгостроковій перпективі.
В статье исследованы современные модели управления развитием бизнеса (бизнес-модели), в том числе инновационные бизнес-модели в качестве ключевых, на примере успешных инновационных компаний мира. В частности, определены сущность и содержательные характеристики дефиниций "управление развитием бизнеса", "модель", "модель управления развитием бизнеса". Изучены ключевые составляющие модели управления развитием бизнеса (бизнес-модели). Отмечено принципиальное различие между бизнес-моделью и стратегией и бизнес-планом фирмы. Также предложен обобщенный подход к классификации бизнес-моделей. Изучено и обосновано применение в своей деятельности для отечественных предприятий стандарта business model canvas. Раскрыта сущность одной из самых популярных на сегодняшний день современных классификаций моделей управления развитием бизнеса по конкурентному признаку, включающей в себя такие типы бизнес-моделей как: "отделение" бизнес-моделей, модель "длинный хвост", многосторонние платформы, модель "бесплатно", открытые бизнес-модели. Данные модели управления развитием бизнеса были проанализированы на примере ведущих зарубежных и отечественных компаний. Обоснована целесообразность применения инновационных бизнес-моделей, базисом которых выступают не столько новейшие технологии, сколько предпринимательская идея, которая может при тех же технологиях иметь более лучшую ценность для конечного потребителя. Предложены и описаны ключевые современные инновационные бизнес-модели при нынешних условиях инновационной экономики, которые можно применять в хозяйственной деятельности как зарубежных, так и отечественных предприятий. К ним относятся такие бизнес-модели как бизнес-модель сервитизации (переход от продуктов к услугам), дематериализированная бизнес-модель (переход к циркулярной экономике), виртуальная бизнес-модель (переход от цифровизации к виртуализации). Отмечено, что управление развитием того или иного бизнеса требует разработки и эффективного внедрения эффективной модели такого управления, которая позволит наладить взаимовыгодные отношения между тремя верхушками "треугольника": компания – потребитель – поставщик, когда все три стороны максимально удовлетворены в долгосрочной перпективе.
The article examines modern models of business development management (business models), including innovative business models as key, on the example of successful innovative companies in the world. In particular, the essence and content characteristics of the definitions "business development management", "model", "business development management model" are determined. The key components of the business development management model (business models) have been studied. The fundamental difference between the business model and the strategy and business plan of the firm is emphasized. A generalized approach to the classification of business models is also proposed. The application of the business model canvas standard in domestic activities for domestic enterprises has been studied and substantiated. The essence of one of the most popular modern classifications of business development management models on a competitive basis is revealed, which includes such types of business models as "separation" of business models, "long tail" model, multilateral platforms, "free" model, open business model. These models of business development management are analyzed on the example of leading foreign and domestic companies. The expediency of application of innovative business models is substantiated, the basis of which is not so much the latest technologies as the entrepreneurial idea, which can provide better value for the end consumer with the same technologies. The key modern innovative business models under the current conditions of innovative economy are offered and described, which can be applied in economic activity of both foreign and domestic enterprises. These include business models such as the business model of certification (transition from products to services), dematerialized business model (transition to a circular economy), virtual business model (transition from digitalization to virtualization). It is emphasized that the management of business development requires the development and effective implementation of an effective model of such management, which will establish a mutually beneficial relationship between the three vertices of the "triangle": company – consumer – supplier, when all three parties are most satisfied in the long run.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19893
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P075-085.pdf743,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.