Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19896
Title: Безпека бізнес-процесів та ділових комунікацій в умовах діджиталізації
Other Titles: Secure business processes and business communications in the context of digitalization
Безопасность бизнес-процессов и деловых коммуникаций в условиях диджитализации
Authors: Наумік-Гладка, К. Г.
Птащенко, О. В.
Євсєєв, Д. Ю.
Keywords: національна безпека
міжнародна безпека
безпека діджиталізації
Digital-стратегія
цифрові технології
цифровізація
клієнтоорієнтовність
национальная безопасность
международная безопасность
безопасность диджитализации
Digital-стратегия
цифровые технологии
цифровизация
клиентоориентировность
national security
international security
digitalization security
digital strategy
digital technologies
digitalization
customer focus
Issue Date: 2022
Citation: Наумік-Гладка К. Г. Безпека бізнес-процесів та ділових комунікацій в умовах діджиталізації [Текст] / К. Г. Наумік-Гладка, О. В. Птащенко, Д. Ю. Євсєєв // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 101-109.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено дослідженню актуальних питань, пов’язаних із впливом глобалізації на управління бізнес-процесами та їх подальший розвиток. Наголошується, що глобальна інтеграція проникла в усі галузі та викликала кардинальні зміни в бізнесі, політиці, економіці, соціальній сфері тощо. Крім того, досягнення інформаційних технологій за останні кілька десятиліть мали великий вплив на глобальний ландшафт та прогрес глобалізації. Встановлено, що інновації в галузі інформаційних технологій стали основним рушієм глобалізації, а на сучасному етапі інформаційні технології є ключовою складовою глобальних бізнес-стратегій компаній. Водночас зазначається, що з кожною значною промисловою та технологічною трансформацією характеристики глобалізації змінювалися. Зокрема, розглядається значення ініціативи німецького уряду та компанії Siemens, що запровадили у 2011 році термін "Industry 4.0", який ознаменував переведення виробництва від аналогових і механічних технологій до тотально цифрового. За результатами дослідження, до основних характеристик світового ринку інформаційних технологій віднесено такі: нематеріальність кінцевого продукту та невизначеність його концептуальної вартості; високу активність у виробництві нових товарів; перманентну трансформацію структури ринку; динамічний розвиток щодо інших ринків; високу інноваційність та динамічність технологічних змін; створення абсолютно нових моделей відносин між учасниками ринку; високі вимоги учасників ринку щодо якості товару; високий рівень конкуренції. Особливу увагу приділено дослідженню поняття безпеки діджиталізації бізнесу та визначено місце діджиталізації в загальній системі інформаційних комунікацій. Також у роботі розглянуто ключові особливості ділової комунікації в умовах діджиталізації на підприємствах різних сфер господарювання. Доведено, що нові стратегії безпеки, в основу яких закладено digital-технології, підвищують ефективність управлінських рішень; сприяють переходу на віртуальні робочі місця та підвищують індивідуалізацію; забезпечують створення для кожного співробітника середовища для самореалізації та розвитку, управління HiPo та замученістю; вдосконалюють здійснення аналітики безпеки та керування ефективністю. У висновках зазначається, що незалежно від пріоритетів в підходах та технологіях, ключове значення має саме людський потенціал компанії – люди, здатні генерувати інновації та керувати ними. Доведено, що інтелектуалізація докорінно змінює роботу усіх підрозділів безпеки – від функціональних виконавців до стратегічних бізнес-партнерів. Відзначено також зростаючу потребу у зверненні до наукового підходу – дедалі частіше до реалізації проєктів компанії залучаються вчені – експерти у сфері управління безпеки, зокрема активно розвиваються напрями когнітивної економіки та менеджменту.
Статья посвящена исследованию актуальных вопросов, связанных с влиянием глобализации на управление бизнес-процессами и их дальнейшее развитие. Отмечается, что глобальная интеграция проникла во все отрасли и вызвала кардинальные изменения в бизнесе, политике, экономике, социальной сфере. Кроме того, достижения информационных технологий за последние несколько десятилетий оказали большое влияние на глобальный ландшафт и прогресс глобализации. Установлено, что инновации в области информационных технологий стали основным двигателем глобализации, а на современном этапе информационные технологии являются ключевой составляющей глобальных бизнес-стратегий компаний. В то же время, отмечается, что с каждой значительной промышленной и технологической трансформацией характеристики глобализации изменялись. В частности, рассматривается значение инициативы немецкого правительства и компании Siemens, которые в 2011 году ввели термин "Industry 4.0", ознаменовавший перевод производства от аналоговых и механических технологий к тотально цифровому. По результатам исследования, к основным характеристикам мирового рынка информационных технологий отнесены следующие: нематериальность конечного продукта и неопределённость его концептуальной стоимости; высокая активность в производстве новых товаров; перманентная трансформация структуры рынка; динамическое развитие других рынков; высокая инновационность и динамичность технологических изменений; создание совершенно новых моделей отношений между участниками рынка; высокие требования участников рынка по качеству товара; высокий уровень конкуренции. Особое внимание уделено исследованию понятия безопасности диджитализации бизнеса и роли диджитализации в общей системе информационных коммуникаций. Также в работе рассмотрены ключевые особенности деловой коммуникации в условиях диджитализации на предприятиях разных сфер хозяйствования. Доказано, что новые стратегии безопасности, в основу которых заложены digital-технологии, повышают эффективность управленческих решений; способствуют переходу на виртуальные рабочие места и повышают индивидуализацию; обеспечивают создание для каждого сотрудника среды для самореализации и развития, управления HiPo и вовлеченностью; совершенствуют осуществление аналитики безопасности и управления эффективностью. В выводах отмечается, что независимо от приоритетов в подходах и технологиях, ключевое значение имеет именно человеческий потенциал компании – люди, способные генерировать инновации и управлять ими. Доказано, что интеллектуализация коренным образом меняет работу всех подразделений безопасности – от функциональных исполнителей до стратегических бизнес-партнёров. Подчёркнута также растущая потребность в обращении к научному подходу – все чаще к реализации проектов компании привлекаются учёные – эксперты в сфере управления безопасности, в частности, активно развиваются направления когнитивной экономики и менеджмента.
The paper seeks to explore the effects from globalization for business process management and provide implications for their further development. It is emphasized that global integration has penetrated into all areas of life and spurred radical changes in business, politics, economy, social domain, etc. Apart from that, modern advancements in information technology over the past few decades have had a great impact on the global landscape and the progress of globalization. The study observes that innovations in the IT sector have become a key driver of globalization, and at present, information technology is a vital element in global business strategies of companies all over the world. However, it is noted that each significant industrial and technological transformation translate into distinct changes in the characteristics of globalization. In particular, the paper discusses the role of the German government and the Siemens initiative in suggesting the Industry 4.0 term in 2011 to mark the transfer from analog and mechanical manufacturing to a totally digital technology. According to the research findings, among the main characteristics of the global information technology market are the following: intangible character of the final product and its value uncertainty; proactive approach to manufacturing of new products; permanent transformation of the market structure; higher dynamism against other markets; burst of innovation and progress in technological transformations; developing brand new patterns of relationships between market participants; high consumer demands to product quality; high competition intensity. A special focus is placed towards interpreting the concept of business digitalization security and its implications for building the overall information communication framework. The study also presents the specifics of business communication in the context of digitalization subject to different economic settings. The authors assert that new security strategies based on digital technologies contribute to enhancing the effectiveness of management decisions, facilitate the transition to virtual workplaces and increase individualization, encourage favourable environment for each employee self-realization and personal development, promoting HiPo management and involvement, improve the implementation of security analytics and performance management. The conclusions demonstrate that regardless of priorities in approaches and technologies, the company human potential, i. e. people capable of generating and managing innovations are of paramount importance. It is argued that intellectualization drives fundamental changes in the performance of all security units – from functional managers to strategic business partners. The study has also revealed a growing need for a scientific approach, providing evidence that research professionals in security management are getting more and more involved in the implementation of company projects, in particular, in the areas of cognitive economics and management.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19896
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P101-109.pdf269,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.