Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19898
Title: Modern realia of business process diversification within the European integration framework
Other Titles: Сучасні реалії диверсифікації бізнес-процесів з урахуванням євроінтеграційного вектора розвитку
Современные реалии диверсификации бизнес-процессов с учётом евроинтеграционного вектора развития
Authors: Hanushchak-Yefimenko, L. M.
Kasumov, T. A.
Keywords: глобалізація
диверсифікація
інтеграція
євроінтеграція
європейські ринки
комплексна підтримка бізнесу
бізнес-процеси
розвиток економіки
глобализация
диверсификация
интеграция
евроинтеграция
европейские рынки
комплексная поддержка бизнеса
бизнес-процессы
развитие экономики
globalization
diversification
integration
European integration
European markets
comprehensive business support
business processes
economic growth
Issue Date: 2022
Citation: Hanushchak-Yefimenko L. M. Modern realia of business process diversification within the European integration framework = Сучасні реалії диверсифікації бізнес-процесів з урахуванням євроінтеграційного вектора розвитку [Текст] / L. M. Hanushchak-Yefimenko, T. A. Kasumov // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 21-32.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті представлено нове бачення інтеграційних процесів українського бізнесу з позиції виходу на європейські ринки. Розглянуто нову модель, яка враховує найважливіші фактори диверсифікації бізнес-процесів для конкурентного виходу вітчизняних підприємств на нові ринки. Проаналізовано значення європейського ринку для української економіки, а також здійснено порівняльний аналіз української та європейських економік. Досліджено процеси формування трендів на європейському ринку як в історичному контексті, так і у світлі останніх тенденцій, у тому числі й у площині глобалізації. Доведено необхідність більш широкого виходу українських компаній на європейські ринки. Оцінено завдання та ризики вітчизняного бізнесу при виході на ринки Європи. Описано основні проблеми та визначено слабкі сторони української економіки, що дісталися нам як спадок від планової економіки Радянського Союзу, а також ті, які притаманні ринковим економікам, що пройшли важкий шлях від повного розвалу до становлення своєї економічної незалежності. Обґрунтовано набір вирішальних факторів, що впливають на успіх підприємств у євроінтеграційному економічному просторі. Сформовано пул показників, що є ключовими для виходу на європейські ринки з усталеними взаємозв'язками, сегментами та розвиненими економічними зв'язками. Приділено увагу життєздатності цієї моделі в умовах глобалізації, агресивної економічної та ринкової експансії китайського бізнесу. Особливий акцент зосереджено на сегменті ринку легкої промисловості, як сектора, що рухає економіку країни. Доведено вплив п'яти найважливіших чинників: унікальності, якості, просування, особистих продажів та підготовки персоналу в процесі інтеграції на європейський ринок. Розкрито їх синергетичний взаємозв'язок, з погляду неможливості успішного захоплення європейських ринків при слабкості одного з них, і навпаки, комплексної підтримки бізнесу за наявності сильних чотирьох факторів, при просіданні будь-якого п'ятого. Оцінено перспективу можливого впливу цієї моделі на внесення змін до змісту підготовки фахівців аналізованого сегмента в системі вищої освіти. За результатами дослідження визначено, що підготовка персоналу є одним із зазначених вище п'яти ключових факторів впливу, належна реалізація якого сприятиме успішній інтеграції українських підприємств у європейські ринки.
В статье представлено новое видение интеграционных процессов украинского бизнеса с позиции выхода на европейские рынки. Рассмотрена новая модель, учитывающая важнейшие факторы диверсификации бизнес-процессов для конкурентного выхода отечественных предприятий на новые рынки. Проанализировано значение европейского рынка для украинской экономики, а также проведён сравнительный анализ украинской и европейских экономик. Исследованы процессы формирования трендов на европейском рынке как в историческом контексте, так и в свете последних тенденций, в том числе и в плоскости глобализации. Доказана необходимость более широкого выхода украинских компаний на европейские рынки. Оценены задачи и риски отечественного бизнеса при выходе на рынки Европы. Описаны основные проблемы и определены слабые стороны украинской экономики, доставшиеся нам в наследство от плановой экономики Советского Союза, а также те, которые присущи рыночным экономикам, прошедшим трудный путь от полного развала до становления своей экономической независимости. Выделены решающие факторы, влияющие на успех предприятий в евроинтеграционном экономическом пространстве. Сформирован пул показателей, которые являются ключевыми для выхода на европейские рынки с устоявшимися взаимосвязями, сегментами и развитыми экономическими связями. Акцентируется на жизнеспособности этой модели в условиях глобализации, агрессивной экономической и рыночной экспансии китайского бизнеса. Особое внимание уделено исследованию сегмента рынка легкой промышленности как сектора, двигающего экономику страны. Доказано влияние пяти важнейших факторов: уникальности, качества, продвижения, личных продаж и подготовки персонала в процессе интеграции на европейский рынок. Раскрыта их синергетическая взаимосвязь, с точки зрения невозможности успешного захвата европейских рынков при слабости одного из них, и наоборот, комплексной поддержки бизнеса при наличии сильных четырёх факторов, при проседании любого пятого. Оценена перспектива возможного влияния этой модели на внесение изменений в содержание подготовки специалистов анализируемого сегмента в системе высшего образования. По результатам исследования определено, что подготовка персонала является одним из вышеуказанных пяти ключевых факторов влияния, надлежащая реализация которого будет способствовать успешной интеграции украинских предприятий в европейские рынки.
The article offers new insights into Ukrainian business integration processes in the context of entering European markets. The study presents a new model which relies upon the most critical factors of business process diversification for the competitive entry of domestic companies into new markets. A strong focus is placed towards the significance of the European market for the Ukrainian economy. A comparative survey of the Ukrainian and European economies has been conducted. The paper also explores major European market trends from the historical perspectives as well as reveals the latest imperatives including the globalization context, along with substantiating the need for a broader entry of Ukrainian businesses into European markets. The research provides evaluation of the objectives and risks associated with European market entry strategies of domestic enterprises. The study attempts to explore the key challenges and weaknesses of the Ukrainian economy inherited from the planned economy of the Soviet Union, as well as those intrinsic to market economies that have undergone a difficult path from total collapse to becoming economically independent. The paper reveals a set of decisive factors affecting companies’ success in their progress towards European economic integration as well as develops a pool of indicators that are critical to enabling entry to European markets with their established relationships, segments and economic patterns. A special emphasis is put on the viability of this model in the settings of globalization and aggressive economic and market expansion of Chinese business. Apart from that, the study focuses on the consumer industry market segment as a sector driving the national economy. The findings have detected the effects from the following five impact factors, i. e. uniqueness, quality, promotion, personal sales and personnel training contributing to further integration into the European market along with revealing their synergistic relationships. It is argued that successful capture of the European markets is hardly possible when one of the above factors is weak, and on the contrary, a comprehensive business support suggests the presence of all five strong factors – the weakness of just one of them will make it ineffective. This research provides implications for investigating possible effects from this model in imposing changes to the content of higher education study programmes in the consumer goods segment. According to the results of the study, among those five factors, personnel training is paramount in expanding Ukrainian businesses’ integration into European markets.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19898
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P021-032.pdf347,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.