Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19899
Title: Modeling innovative development of integrated business structures through open innovations
Other Titles: Моделювання інноваційного розвитку інтегрованих структур бізнесу через систему відкритих інновацій
Моделирование инновационного развития интегрированных структур бизнеса через систему открытых инноваций
Authors: Hanushchak, R. M.
Margasova, V. H.
Keywords: інтегровані структури бізнесу
кооперація
корпоратизація
економічний розвиток
моделювання
інновації
інтеграційні процеси
интегрированные структуры бизнеса
кооперация
корпоратизация
экономическое развитие
моделирование
инновации
интеграционные процессы
integrated business structures
cooperation
corporatization
economic growth
modeling
innovation
integration processes
Issue Date: 2022
Citation: Hanushchak R. M. Modeling innovative development of integrated business structures through open innovations = Моделювання інноваційного розвитку інтегрованих структур бізнесу через систему відкритих інновацій [Текст] / R. M. Hanushchak, V. H. Margasova // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 33-43.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У статті досліджено процеси моделювання інноваційного розвитку інтегрованих структур бізнесу через систему відкритих інновацій на двох рівнях: на мікрорівні – інвестиційної привабливості підприємств малого та середнього бізнесу з позицій системного підходу; на мезорівні – інвестиційної привабливої підприємств малого та середнього бізнесу на підставі комплексної оцінки інфраструктурного розвитку, що засновано на єдності та взаємодії критеріїв привабливості об’єктів інвестування в межах регіону. Обґрунтовано, що незважаючи на наявність кризових явищ у фінансово-господарській діяльності інтегрованих структур бізнесу, нагромаджується певний науковий та практичний досвід роботи щодо пошуку нових ефективних інноваційних механізмів управління. Для того щоб вистояти в конкурентній боротьбі, підприємства малого та середнього бізнесу, які інтегруються, мають постійно спрямовувати власні чи залучені кошти на оновлення, розширення та диверсифікацію виробництва, а їх політика має бути націлена на відкриті інновації. Тому в комплексі проблем, які пов’язані з визначенням ролі відкритих інновацій у діяльності інтегрованих структур бізнесу, великого значення в сучасних реаліях набуває організація такого процесу моделювання інноваційного розвитку, який би був підкріплений ефективним інформаційним забезпеченням, спроможним виявляти і систематизувати інформаційні дані щодо всіх аспектів фінансово-господарської діяльності, а також сприяв би підвищенню ефективності інтегрованих структур бізнесу. З урахуванням результатів дослідження доведено, що прискорення темпів соціально-економічного розвитку країни великою мірою визначається сутністю її інвестиційної політики, спрямованої на інноваційні зрушення в галузях, які потребують першочергових структурних змін, модернізації й технічного оновлення, впровадження енерго- й ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій. Робиться висновок, що проголошене сприяння інвестиційній активності в Україні в межах державної інноваційної політики має забезпечити подальший інноваційний розвиток інтегрованих структур бізнесу та національної економіки загалом.
В статье исследованы процессы моделирования инновационного развития интегрированных структур бизнеса через систему открытых инноваций на двух уровнях: на микроуровне – инвестиционной привлекательности предприятий малого и среднего бизнеса с позиций системного подхода; на мезоуровне – инвестиционной привлекательности предприятий малого и среднего бизнеса на основании комплексной оценки инфраструктурного развития, основанной на единстве и взаимодействии критериев привлекательности объектов инвестирования в пределах региона. Обосновано, что, несмотря на наличие кризисных явлений в финансово-хозяйственной деятельности интегрированных структур бизнеса, накапливается определённый научный и практический опыт работы по поиску новых эффективных инновационных механизмов управления. Для того чтобы выстоять в конкурентной борьбе, интегрируемые предприятия малого и среднего бизнеса должны постоянно направлять собственные или привлечённые средства на обновление, расширение и диверсификацию производства, а их политика должна быть нацелена на открытые инновации. Поэтому в комплексе проблем, связанных с определением роли открытых инноваций в деятельности интегрированных структур бизнеса, большое значение в современных реалиях приобретает организация такого процесса моделирования инновационного развития, который был бы подкреплён эффективным информационным обеспечением, способным выявлять и систематизировать информационные данные по всем аспектам финансово-хозяйственной деятельности, а также обеспечил бы повышение эффективности интегрированных структур бизнеса. С учётом результатов исследования доказано, что ускорение темпов социально-экономического развития страны во многом определяется сущностью её инвестиционной политики, направленной на инновационные сдвиги в отраслях, нуждающихся в первоочередных структурных изменениях, модернизации и техническом обновлении, внедрении энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Сделан взвод о том, что провозглашённое содействие инвестиционной активности в Украине в рамках государственной инновационной политики должно способствовать дальнейшему инновационному развитию интегрированных структур бизнеса и национальной экономики в целом.
This paper seeks to explore the process of innovative development modeling for integrated business structures using an open innovation platform, both at the microlevel (the investment attractiveness of small and medium-sized businesses is viewed from the perspective of a systemic approach), and at the mesolevel (the investment attractiveness of small and medium-sized businesses relies upon a comprehensive assessment of infrastructure development based on the unity and interaction of criteria for business investment attractiveness across the region). It is argued that despite certain crisis phenomena encountered in the financial and economic performance of integrated business structures, a vast body of scientific knowledge and applied experience in searching for new effective innovative management tools is being accumulated. To survive in modern competitive environment, small and medium-sized enterprises while integrating should invest their owner’s funds or borrowed capital to update, expand and diversify their business, as well as focus their policy towards open innovation. Thus, in the context of the whole range of risks and challenges associated with the role of open innovations within the performance of integrated business structures, maintaining a process of modeling innovative development seems critically important. From this perspective, effective information support to generate and consolidate information data in all areas of financial and economic performance is paramount. Apart from the above, it will also contribute to boosting the efficiency of modern integrated business structures. The study findings demonstrate that socioeconomic growth rates in Ukraine are greatly affected by its investment policy focus aimed at facilitating innovative structural transformation in priority industries, modernization and technical renewal, the implementation of energy- and resource-saving and eco-friendly technologies. It is concluded that the declared investment imperative support in Ukraine within the framework of the government innovation policy will enhance further innovative development of integrated business structures and encourage the overall economic growth.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19899
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P033-043.pdf354,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.