Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19900
Title: Government support to business innovation potential: funding mechanism and impetus for growth under martial law
Other Titles: Державна підтримка інноваційного потенціалу підприємств: механізм фінансування та стимулювання розвитку в умовах воєнного стану
Государственная поддержка инновационного потенциала предприятий: механизм финансирования и стимулирования развития в условиях военного положения
Authors: Zaburanna, L. V.
Yarmolenko, Yu. O.
Keywords: державна підтримка
стимулювання
розвиток
інноваційний потенціал
воєнний стан
інновації
інтелектуальна власність
фінансування
механізм фінансування інноваційної діяльності
трансфер технологій
малий бізнес
середній бізнес
економіка країни
государственная поддержка
стимулирование
развитие
инновационный потенциал
военное положение
инновации
интеллектуальная собственность
финансирование
механизм финансирования инновационной деятельности
трансфер технологий
малый бизнес
средний бизнес
экономика страны
government support
incentives
development
innovation potential
martial law
innovation
intellectual property
financing
innovation funding mechanism
technology transfer
small businesses
medium businesses
national economy
Issue Date: 2022
Citation: Zaburanna L. V. Government support to business innovation potential: funding mechanism and impetus for growth under martial law = Державна підтримка інноваційного потенціалу підприємств: механізм фінансування та стимулювання розвитку в умовах воєнного стану [Текст] / L. V. Zaburanna, Yu. O. Yarmolenko // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 44-53.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено пошуку шляхів забезпечення економічного розвитку країни попри умови воєнного стану. Встановлено, що з початком воєнних дій в Україні загальмувались усі процеси забезпечення нормального функціонування економіки, зокрема це стосується інноваційної діяльності, науково-дослідних розробок, інтелектуальної власності та всього інноваційного потенціалу країни. Доведено, що існує об’єктивна потреба у створенні ефективного механізму фінансування інноваційної діяльності, який надасть можливість акумулювати накопичені фінансові ресурси за ключовими напрямами для підвищення інноваційного потенціалу підприємств України. Наголошується, що цей механізм фінансування інноваційної діяльності має базуватися на таких базових принципах: наявності цільового орієнтиру фінансового векторування; підтвердженого обґрунтування та юридичній захищеності першоджерел фінансових ресурсів; поліструктурності джерел фінансових ресурсів; глибині та широті фінансування; адаптивності системи фінансування до умов військового часу задля досягнення синергії від використання її складових елементів. Спираючись на досвід зарубіжних країн, доведено, що підтримка інноваційної діяльності підприємств та ефективність інновацій загалом залежать саме від своєчасності та цільового орієнтиру використання фінансування. Визначено, що механізм фінансування інноваційної діяльності допоможе створити підвалини для стрімкого та оперативного впровадження інноваційних процесів у всіх сферах господарювання. Встановлено, що державна підтримка інноваційного потенціалу підприємств є частиною загального зміцнення та розвитку стратегічного інноваційного потенціалу на майбутнє. Визначено, що основними механізмами-стимулами для підтримки розвитку інноваційної діяльності в умовах воєнного стану є: мотиваційні заохочення для бізнес-одиниць та компаній, які займаються інвестуванням в науково-дослідні розробки інноваційних підприємств; стимулювання створення науково-дослідних центрів; підтримка зон інноваційно-технологічного розвитку; активна допомога в модернізації підприємств інноваційної сфери; державна грантова підтримка та пільгове кредитування; підтримка та стимулювання інноваційного експорту; поглиблене сприяння інноваційним державним закупівлям; використання спеціального податкового режиму для продуктів інтелектуальної власності, що сприяє створенню сприятливої податкової ставки на прибуток від комерціалізації інтелектуальної власності. Доведено, що в Україні потрібно створювати спеціальні умови для розвитку інноваційної діяльності, які сприятимуть об’єднанню та підвищенню ефективності наукового, промислового, фінансового, інноваційного та кадрового потенціалів. Своєю чергою, це позитивно позначиться на активізації світового співробітництва у векторі інноваційної діяльності, забезпечить трансфер технологій і комерціалізацію інноваційних здобутків, а такoж збільшить частку інноваційної продукції на світових ринках. Реалізація цих пріоритетних завдань дозволить Україні швидше подолати наявну кризу та підняти економіку на новий рівень.
Статья посвящена поиску путей обеспечения экономического развития страны несмотря на военное положение. Установлено, что с началом военных действий в Украине затормозились все процессы обеспечения нормального функционирования экономики, в частности, это касается инновационной деятельности, научно-исследовательских разработок, интеллектуальной собственности и всего инновационного потенциала страны. Доказано, что существует объективная потребность в создании эффективного механизма финансирования инновационной деятельности, который позволит аккумулировать накопленные финансовые ресурсы по ключевым направлениям для повышения инновационного потенциала предприятий Украины. Подчёркнуто, что этот механизм финансирования инновационной деятельности должен основываться на таких базовых принципах, как: наличие целевого ориентира финансовой векторизации; подтверждённое обоснование и юридическая защищённость первоисточников финансовых ресурсов; полиструктурность источников финансовых ресурсов; глубина и широта финансирования; адаптивность системы финансирования к условиям военного времени для достижения синергии от использования её составляющих. Опираясь на опыт зарубежных стран, подтверждено, что поддержка инновационной деятельности компаний и эффективность инноваций в целом зависят конкретно от своевременности и целевого ориентира использования финансирования. Установлено, что механизм финансирования инновационной деятельности поможет создать основы для стремительного и оперативного внедрения инновационных процессов во всех сферах хозяйствования. Установлено, что поддержка инновационного потенциала предприятий является частью общего укрепления и развития стратегического инновационного потенциала на будущее. Определено, что основными механизмами-стимулами для поддержки развития инновационной деятельности в условиях военного положения являются мотивационные поощрения для бизнес-единиц и компаний, занимающихся инвестированием в научно-исследовательские разработки инновационных предприятий; стимулирование создания научно-исследовательских центров; поддержка зон инновационно-технологического развития; активная помощь в модернизации предприятий инновационной сферы; государственная грантовая поддержка и льготное кредитование; поддержка и стимулирование инновационного экспорта; углублённое содействие инновационным государственным закупкам; использование специального налогового режима для продуктов интеллектуальной собственности, что способствует созданию благоприятной налоговой ставки на прибыль коммерциализации интеллектуальной собственности. Доказано, что в Украине необходимо создавать специальные условия для развития инновационной деятельности, способствующие объединению и повышению эффективности научного, промышленного, финансового, инновационного и кадрового потенциалов. В свою очередь, это положительно скажется на активизации мирового сотрудничества в векторе инновационной деятельности, обеспечит трансфер технологий и коммерциализацию инновационных достижений, а также увеличит долю инновационной продукции на мировых рынках. Реализация этих приоритетных задач позволит Украине быстрее преодолеть кризис и поднять экономику на новый уровень.
The article addresses the issues of finding pathways to foster the national economic growth against the martial law context. It is noted that with the start of hostilities in Ukraine, all business processes and the normal functioning of the economy slowed down, in particular, this refers to innovative activities, research and development, intellectual property and the overall national innovation potential. The paper observes that there is an objective need to build an effective innovation funding mechanism which will provide an opportunity to generate accumulated assets in the key priority areas to enhance the innovation potential of Ukrainian businesses. It is emphasized that this mechanism of financing innovations should rely upon the following fundamental principles: targeted focus towards financial vectoring; verified justification and legal support to primary sources of assets; a polystructural character of asset sources; financial depth and breadth; adaptability of the funding system to wartime conditions to gain synergy from using its constituent elements. Based on international best practice, it is argued that business innovation support and innovation effectiveness rest largely on the funding timeliness and target focus. The study suggests that the innovation funding mechanism will create favourable environment to ensure prompt and efficient implementation of innovation processes in all areas of business. In the context of this study, government support to business innovation potential is viewed as part of the overall business strategy in strengthening and boosting innovation potential for the future. According to the research findings, the key impetus to support innovations under martial law are the following: motivational incentives for business units and companies engaged in investing in research and development of innovative enterprises; encouraging the creation of research centres; promoting innovative and technological growth zones; active assistance in facilitating modernization of innovative businesses; government grant initiatives and preferential lending programmes; innovation export support and promotion; in-depth support to innovative public procurement schemes; making use of a special tax regime for intellectual property products which contributes to shaping a favourable tax rate on income from intellectual property commercialization. The study offers important implications for further research in developing an effective framework to boost innovations which will enhance collaboration and increase the efficiency of research, industrial, financial, innovative and personnel potentials. Ultimately, this will have a positive effect on encouraging global cooperation in the vector of innovative activities, will ensure technology transfer and innovation commercialization, as well as contribute to increasing the share of innovative products in world markets. The implementation of the above priority objectives will help Ukraine to respond to modern challenges, overcome the current crisis and spur further economic growth.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19900
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P044-053.pdf318,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.