Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19901
Title: The specifics of raising equity capital in entrepreneurial companies in times of modern economic turbulence
Other Titles: Особливості формування власного капіталу підприємницьких товариств у сучасних умовах економічної турбулентності
Особенности формирования собственного капитала предпринимательских обществ в современных условиях экономической турбулентности
Authors: Mudryi, M. S.
Keywords: капітал
фінансові ресурси
фінансова діяльність
внутрішні джерела
зовнішні джерела
капитал
финансовые ресурсы
финансовая деятельность
внутренние источники
внешние источники
equity capital
financial assets
financial activities
internal sources
external sources
Issue Date: 2022
Citation: Mudryi M. S. The specifics of raising equity capital in entrepreneurial companies in times of modern economic turbulence = Особливості формування власного капіталу підприємницьких товариств у сучасних умовах економічної турбулентності [Текст] / M. S. Mudryi // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 54-61.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: У цьому дослідженні актуалізується питання необхідності мобілізації ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані підприємницьким бізнесом. Власний капітал підприємницького товариства – основне джерело формування прибутку і доходів його учасників як у перспективному, так і в поточному періодах, а розмір та динаміка змін власного капіталу відображує рівень ефективності підприємницької діяльності. Наголошується, що впродовж тривалого часу у вітчизняній теорії та практиці проблемам фінансування діяльності підприємницьких товариств за рахунок капіталу учасників приділялось науковцями недостатньо уваги, оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений через емісію (чи анулювання) корпоративних прав. Також зазначено, що натомість чимало досліджень фокусувались переважно на таких антиринкових методах фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії та субвенції. Проте, необхідно підкреслити, що завдяки раціональному формуванню достатнього обсягу власного капіталу, навіть в умовах російсько-української війни, цілком реально організувати й забезпечити нормальне функціонування підприємницького товариства. Відтак, метою статті є дослідження особливостей формування власного капіталу підприємницьких товариств у контексті сучасної економічної турбулентності. Вирішення поставленої мети в цьому дослідженні здійснювалось за допомогою методів системного аналізу, логічного узагальнення та порівняльного аналізу. Проаналізовано фундаментальні теоретичні аспекти формування власного капіталу підприємницьких товариств, а також охарактеризовано його основні функції. Крім того, представлено структуру власного капіталу підприємницького товариства та його види. Доведено, що в процесі формування власного капіталу підприємницьких товариств у сучасних умовах економічної турбулентності варто враховувати специфіку операційної та інвестиційної діяльності, продуктивність наявних та майбутніх джерел фінансування власного капіталу, а також зважати на функціональне значення кожного зі складових елементів власного капіталу.
В данном исследовании актуализируется вопрос о необходимости мобилизации ресурсов на основе привлечения инвестиций в обмен на корпоративные права, эмитированные предпринимательским бизнесом. Собственный капитал предпринимательского общества – основной источник формирования прибыли и доходов участников как в перспективном, так и в текущем периодах, а размер и динамика изменений собственного капитала отражает уровень эффективности предпринимательской деятельности. Акцентируется, что в течение длительного времени в отечественной теории и практике проблемам финансирования деятельности предпринимательских обществ за счёт капитала участников уделялось учёными недостаточно внимания, поскольку в административно-командной экономике государственные предприятия в централизованном порядке наделялись уставным капиталом, который не мог быть изменён посредством эмиссии (или аннулирования) корпоративных прав. Также отмечено, что многие исследования фокусировались преимущественно на таких антирыночных методах финансирования предприятий, как бюджетные дотации, субсидии и субвенции. Однако необходимо подчеркнуть, что благодаря рациональному формированию достаточного объёма собственного капитала, даже в условиях российско-украинской войны, вполне реально организовать и обеспечить нормальное функционирование предпринимательского общества. Таким образом, целью статьи является исследование особенностей формирования собственного капитала предпринимательских обществ в контексте современной экономической турбулентности. Решение поставленных целей в этом исследовании осуществлялось с помощью методов системного анализа, логического обобщения и сравнительного анализа. Проанализированы фундаментальные теоретические аспекты формирования собственного капитала предпринимательских обществ, а также охарактеризованы его основные функции. Кроме того, представлены структура собственного капитала предпринимательского общества и его виды. Доказано, что в процессе формирования собственного капитала предпринимательских обществ в современных условиях экономической турбулентности следует учитывать специфику операционной и инвестиционной деятельности, производительность имеющихся и будущих источников финансирования собственного капитала, а также учитывать функциональное значение каждого из составляющих элементов собственного капитала.
This study offers a discourse on the need to mobilize resources to attract investment in exchange for corporate rights issued by entrepreneurial business. Entrepreneurial company equity is viewed as the main source of raising profit and return to its shareholders, both in the future and in the current period, while the size and the dynamics of changes in equity capital reflect the efficiency of business performance. It is emphasized that for a long time, the domestic research studies and practice have neglected the issues of entrepreneurial companies’ funding at the expense of the share capital, since in the frameworks of the administrative and command economy, stateowned enterprises were endowed with authorized capital which could not be changed through emission (or cancellation) of corporate rights. It is also noted that instead, a number of studies focused mainly on anti-market methods of enterprise funding, such as budget grants, subsidies and subventions. However, it is argued that implementing rational policy in accumulating sufficient amount of equity capital, even in times of the Russian-Ukrainian war, will translate in success in arranging and ensuring normal functioning of entrepreneurial companies. Thus, the purpose of this paper is to explore the specifics of raising equity capital in entrepreneurial companies in the context of modern economic turbulence. To attain the research objectives, the study has employed the methods of logical generalization, system and comparative analysis. The findings also provide insights into conceptual framework and tools for raising equity capital in entrepreneurial companies along with revealing its key functions. In addition, the study suggests the structure of entrepreneurial company's equity capital and describes its types. The conclusions resume that in the process of raising equity capital for entrepreneurial companies in times of modern economic turbulence, there is a critical need to consider the specifics of operational and investment activities, the efficiency of available and future sources of equity capital, as well as take into account the functional significance of each of the constituent elements of equity capital.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19901
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P054-061.pdf258,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.