Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19904
Title: Особливості економічної інтеграції в контексті розвитку партнерства між організаціями як господарськими суб’єктами
Other Titles: The specifics of economic integration in the context of enhancing partnerships between organizations as business entities
Особенности экономической интеграции в контексте развития партнерства между организациями как хозяйственными субъектами
Authors: Шкода, М. С.
Keywords: інтеграція
інтеграційні процеси
мережева економіка
бізнес-структури
інтегровані структури бізнесу
интеграция
интеграционные процессы
сетевая экономика
бизнес-структуры
встроенные структуры бизнеса
integration
integration processes
network economy
business structures
integrated business structures
Issue Date: 2022
Citation: Шкода М. С. Особливості економічної інтеграції в контексті розвитку партнерства між організаціями як господарськими суб’єктами [Текст] / М. С. Шкода // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 3 (8). - С. 81-91.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено дослідженню широкого кола проблем, пов’язаних зі специфікою сучасних процесів економічної інтеграції. Встановлено, що серед розвинутих країн світу спостерігається зростання партнерства між організаціями, в яких організаційні та функціональні структури не змінюються, але посилюється процес спільної взаємодії, що породжує сприятливі умови для розвитку партнерства на основі інтегрованих і квазіінтегрованих взаємозв’язків та економіки територій їх базування. Інтеграційні тенденції в умовах прискорених темпів глобалізації, зростання невизначеності, ринкової турбулентності та структурних трансформацій національної економіки зумовлюють пошук узгодження інтересів суб'єктів-партнерів, що актуалізує необхідність цього дослідження, метою якого є вивчення особливостей економічної інтеграції в контексті розвитку партнерства між організаціями як господарськими суб'єктами. Методичну основу роботи формує комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, які було використано для вирішення поставлених завдань, зокрема: методи історичного, логічного та порівняльного аналізу – для розкриття еволюційних засад розвитку інтеграційних процесів та дослідження проблемології інтеграції через призму мети дослідження. У статті проаналізовано теоретико-методологічні засади становлення економічної інтеграції, представлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Опрацьовано проблемологію інтеграційних процесів, зокрема, з позицій кластерної теорії, теорії мережевої організації, теорії систем, теорії конкурентних переваг взаємодії та теорії організацій. Узагальнено передумови, що впливають на інтеграцію бізнес-структур під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Аргументовано, що сучасні інтеграційні процеси в частині розвитку взаємовідносин між організаціями як господарськими суб'єктами цим не вичерпуються. Доведено, що економічна інтеграція проявляється як в розширенні і поглибленні виробничо-технологічних зв'язків, спільному використанні ресурсів, об'єднанні капіталів, так і в створенні один одному сприятливих умов для здійснення економічної діяльності та зняття взаємних бар'єрів, що відкриває нові перспективи для подальших досліджень.
Статья посвящена исследованию широкого круга проблем, связанных со спецификой современных процессов экономической интеграции. Установлено, что среди развитых стран мира наблюдается рост партнерства между организациями, где организационные и функциональные структуры не изменяются, но усиливается процесс совместного взаимодействия, что порождает благоприятные условия для развития партнерства на основе интегрированных и квазиинтегрированных взаимосвязей и экономики территорий их базирования. Интеграционные тенденции в условиях ускоренных темпов глобализации, роста неопределённости, рыночной турбулентности и структурных трансформаций национальной экономики обуславливают поиск согласования интересов субъектов-партнёров, что актуализирует необходимость этого исследования, целью которого является изучение особенностей экономической интеграции в контексте развития партнерства между организациями как хозяйственными субъектами. Методическую основу работы формирует комплекс общенаучных и специальных методов, которые были использованы для решения поставленных задач, в частности: методы исторического, логического и сравнительного анализа для раскрытия эволюционных принципов развития интеграционных процессов и исследования проблемологии интеграции через призму цели исследования. В статье проанализированы теоретико-методологические основы становления экономической интеграции, представленные в трудах отечественных и зарубежных учёных. Проработана проблемалогия интеграционных процессов, в частности, с позиций кластерной теории, теории сетевой организации, теории систем, теории конкурентных преимуществ взаимодействия и теории организаций. Обобщены предпосылки, влияющие на интеграцию бизнес-структур под влиянием внешних и внутренних факторов. Аргументировано, что современные интеграционные процессы в части развития взаимоотношений между организациями как субъектами хозяйствования этим не исчерпываются. Доказано, что экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий для осуществления экономической деятельности и снятия взаимных барьеров, что открывает новые перспективы для дальнейших исследований.
The article discusses a wide range of issues related to exploring the specifics of modern process of economic integration. In particular, across the developed countries globally, an increase in the number of partnerships between organizations has been observed. However, their organizational and functional structures do not change whereas their joint interaction is demonstrating considerable growth which contributes to building favourable environment for partnership development based on integrated and quasi-integrated relationships and the economy of host territories. Integration trends in rapidly expanding globalization settings, increasing uncertainty, market turbulence and structural transformations of the national economy challenge the need to search for coordination of the interests of partner entities, thus providing important implications for this research. A purpose of this study is to explore the specifics of economic integration in the context of enhancing partnerships between organizations as business entities. The paper seeks to provide insights into theoretical and methodological foundations of the economic integration concept in the works of domestic and foreign scholars. The methodological framework covers a set of general and special research methods that were used to address the objectives set, in particular the following methods have been employed: methods of historical, logical and comparative analysis - to reveal the evolution of integration development and to tackle the integration problemology through the prism of the research goal. The study develops a problemology of integration processes, in particular, from the position of cluster theory, network organization theory, systems theory, the theory of competitive advantages of interaction, and the organizational theory. The findings consider a set of prerequisites affecting the integration of business structures under the influence of external and internal factors. It is argued that modern integration processes in terms of fostering relationships between organizations as business entities are not limited by the above. The research results have verified that economic integration might be characterized both by the expansion and deepening of industrial and technological ties, joint use of resources, pooling of capital. Apart from that, economic integration is viewed as an impetus in forging mutually beneficial environment to facilitate better business performance as well as assists in eliminating barriers which consequently suggests new perspectives for further research.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.3.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19904
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N3(8)_P081-091.pdf308,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.