Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19911
Title: Using of project-based learning method in organisation of students' independent study in the process of foreign language teaching at higher educational establishments
Other Titles: Використання методу проектного навчання під час організації самостійної роботи студентів у процесі викладання іноземної мови в закладах вищої освіти
Authors: Roienko, L.
Horlatova, O.
Redko, S.
Keywords: project-based learning method
project work
students' independent activity
project-based learning frameworks
метод проектного навчання
проектна робота
самостійна діяльність учнів
структура процесу проектного навчання
Issue Date: 2022
Citation: Roienko L. Using of project-based learning method in organisation of students' independent study in the process of foreign language teaching at higher educational establishments / L. Roienko, O. Horlatova, S. Redko // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2022. – Вип. 47, Т. 4. – C. 172-178.
Source: Актуальні питання гуманітарних наук
Humanities science current issues
Abstract: The paper tackles the issue of project-based learning method (the project method) as a type of educational technology in organising students’ independent activity at institutions of higher education. The main focus of this article is to define and substantiate the effectiveness of project-based learning method as a form of independent work organising. The functions of the project method have been defined and the interrelated forms and objectives of students’ independent work have been mentioned in the article as an approach to realize various creative goals, to stimulate students’ cognitive interest and to form a steady motivation for the educational process. Project method application gives possibility for visual integration of knowledge from different subjects as well as space for students’ creative activity. The method of projects promotes development of students’ active independent thinking and orients them to research work. The project-based learning frameworks proposed by J.-M. Harding Da Rosa, M. Conca, G. H. Beckett and T. Slater have been analysed in the present research paper. Project work allows students to act as authors, expands the overall worldview, increases the level of practical English language skills, develops skills of independent activity. It is well known that project technologies are aimed at stimulating students' interest in new knowledge, personal development through problem solving. The authors describe the types of projects that can be recommended for university courses: advertising products or technical posters, articles, essays and so on. The authors analyse the conditions which are required for the successful implementation of an educational project and stress the importance of necessary training for teachers who plan to use the given educational approach. The importance of keeping a diary and proper evaluation of students’ project activity’ results have been emphasized in the article. Based on the conclusions derived from the research, it can be noted that the method of projects is a complex educational method which allows to individualize educational process, gives the chance to a student to show independence in planning, organization and control of the learning activity.
У статті розглядається питання проектного методу навчання (метод проектів) як різновиду освітньої технології організації самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти. Основна увага даної статті – визначення та обґрунтування ефективності методу проектного навчання як форми організації самостійної роботи. У статті визначено функції методу проектів та зазначено взаємопов’язані форми та завдання самостійної роботи студентів як підхід до реалізації різноманітних творчих цілей, стимулювання пізнавального інтересу та формування стійкої мотивації до навчального процесу. Використання методу проектів дає можливість наочної інтеграції знань з різних предметів, а також простір для творчої діяльності студентів. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення студентів та орієнтує їх на дослідницьку роботу. Структури навчання на основі проектів, запропоновані Ж.-М. Хардінг Да Роза, М. Конка, Г. Х. Беккетом і Т. Слейтером було проаналізовано у даному дослідженні. Проектна робота дозволяє учням виступати в ролі авторів, підвищує креативність, розширює загальний світогляд, підвищує рівень практичного володіння англійською мовою, розвиває навички самостійної діяльності. Загальновідомо, що проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток особистості шляхом вирішення проблемних завдань. Автори описують типи проектів, які можна рекомендувати для навчання в університетах: рекламна продукція або технічні плакати, статті, есе, мультимедійні презентації тощо. Автори аналізують умови, що необхідні для успішної реалізації освітнього проекту, і наголошують на важливості відповідної підготовки викладачів, які планують використовувати поданий освітній метод. У статті наголошено на важливості ведення щоденника протягом виконання проекту та правильного оцінювання результатів проектної діяльності студентів. Підсумовуючи результати дослідження, можна зазначити, що метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість студенту проявити самостійність у плануванні, організації та контролі навчальної діяльності.
DOI: 10.24919/2308-4863/47-4-28
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19911
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roienko_Horlatova_Redko_Using_of_project_based_learning_method.pdf405,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.