Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19912
Title: Формування професійного іміджу майбутнього викладача професійного коледжу
Other Titles: Formation of the professional image of the future teacher of the professional college
Authors: Колодяжна, Алла Володимирівна
Романенко, Іван Денисович
Keywords: імідж
професійний імідж
позитивна мотивація
професійний імідж викладача
image
professional image
positive motivation
professional image of a teacher
Issue Date: 2022
Citation: Колодяжна А. В. Формування професійного іміджу майбутнього викладача професійного коледжу / А. В. Колодяжна, І. Д. Романенко // Наукові інновації та передові технології (Серія "Державне управління", Серія "Право", Серія "Економіка", Серія "Психологія", Серія "Педагогіка"). – 2022. – № 2 (4). – С. 397-410.
Source: Наукові інновації та передові технології (Серія "Державне управління", Серія "Право", Серія "Економіка", Серія "Психологія", Серія "Педагогіка")
Scientific innovations and advanced technologies (Series "Public Administration", Series "Law", Series "Economics",Series "Psychology", Series "Pedagogy")
Abstract: В статті розглянуті умови формування професійного іміджу майбутнього викладача професійного коледжу. Вивчення наукового матеріалу та проведений аналіз дозволили визначити організаційно-педагогічні умови, реалізація яких сприятиме ефективному формуванню професійного іміджу майбутнього викладача професійного коледжу, а саме: забезпечення позитивної мотивації до формування компонентів професійного іміджу викладача професійного коледжу; спрямування змісту підготовки у ВНЗ на теоретичне забезпечення процесу формування професійного іміджу викладача професійного коледжу. Освіта посідає одне з провідних місць серед цінностей життя. Однак на сьогоднішній день вона зазнає значних змін, адже зростає увага до професійної діяльності викладача, і власне від його особистості та рівня професійної підготовки залежить якість навчально-виховного процесу. Педагогом не тільки передаються знання та досвід, він також навчає власним прикладом, допомагає у пізнанні життя, стає справжнім другом і наставником, сприяє розвитку та становленню особистості, її духовності та національної гідності, готує молоде покоління до життя в суспільстві, впливає на формування поглядів, поведінки, навчає бути вихованими, любити себе та оточення. Сучасний педагог повинен не тільки знати свій предмет, вміти його викладати, а й бути ерудованою, освіченою, висококультурною, привабливою особистістю, яка прагне постійного саморозвитку, володіє технікою самопрезентації та постійно працює над створенням власного позитивного професійного іміджу.Для досягнення гармонійної сукупності всіх якостей,викладач закладу професійної освіти, перш за все, має усвідомлювати важливість побудови власного професійного іміджу. Усвідомленість таких намірів та дій не можлива без рефлексії, яка забезпечує пізнання педагогом самого себе як професіонала, свого внутрішнього світу, аналіз власних думок і переживань у зв’язку з професійно-педагогічною діяльністю, роздуми про самого себе як особистість, усвідомлення того, як його сприймають і оцінюють інші суб’єкти навчального процесу. Перспективними напрямами подальшого дослідження визначено використання активних технологій навчання для формування професійного іміджу майбутнього викладача професійного коледжу та формування професійного іміджу майбутнього викладача професійного коледжу в ході самоосвітньої діяльності.
The conditions of formation of professional image of the future teacher of professional college are considered in the article. The study of scientific material and analysis allowed to determine the organizational and pedagogical conditions, the implementation of which will contribute to the effective formation of the professional image of the future teacher of vocational college, namely: providing positive motivation to form components of professional image of vocational college teacher; directing the content of training in higher education to the theoretical support of the process of forming the professional image of a teacher of a professional college. Education is one of the leading values of life. However, today it is undergoing significant changes, as attention to the professional activities of teachers is growing, and the quality of the educational process depends on his personality and level of professional training. The teacher not only imparts knowledge and experience, he also teaches by example, helps to learn about life, becomes a true friend and mentor, promotes the development and formation of personality, spirituality and national dignity, prepares the younger generation for life in society, influences the formation of views. Behavior, teaches to be educated, love yourself and others. A modern teacher must not only know his subject, be able to teach it, but also be erudite, educated, highly cultured, attractive person who seeks constant selfdevelopment, has a technique of self-presentation and constantly works to create their own positive professional image. In order to achieve a harmonious combination of all qualities, a teacher of a vocational education institution, first of all, must be aware of the importance of building their own professional image. Awareness of such intentions and actions is not possible without reflection, which provides knowledge of the teacher himself as a professional, his inner world, analysis of their own thoughts and experiences in connection with professional and pedagogical activities, reflection on himself as a person, awareness of how his perceived and evaluated by other subjects of the educational process. Promising areas of further research are the use of active learning technologies for the formation of the professional image of the future teacher of the professional college and the formation of the professional image of the future teacher of the professional college in the course of self-educational activities.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19912
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2786-5274
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1069-Текст-статті-1072-1-10-20220209.pdf299,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.