Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19988
Title: Вплив флавоноїдів на швидкість розкладання новокаїну бутирилхолінестеразою
Other Titles: The effect of flavonoids on the speed of decomposition of novocaine by butyrylcholinesterase
Authors: Бессарабов, В. І.
Кузьміна, Г. І.
Лісовий, В. М.
Олійник, Д. О.
Атаманчук, Д. Ю.
Лижнюк, В. В.
Keywords: місцеві анестетики
біль
новокаїн
флавоноїди
холінестераза
local anesthetics
pain
novocaine
flavonoids
cholinesterase
Issue Date: 2021
Citation: Вплив флавоноїдів на швидкість розкладання новокаїну бутирилхолінестеразою [Текст] / В. І. Бессарабов, Г. І. Кузьміна, В. М. Лісовий, Д. О. Олійник, Д. Ю. Атаманчук, В. В. Лижнюк // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2021. - Вип. 3. - С. 295-302.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: У статті розглянута роль місцевих анестетиків під час операційного контролю болю, проаналізовані переваги та недоліки застосування новокаїну в хірургічній та клінічній практиці. Проведене лабораторне дослідження кінетики інгібування процесу гідролізу новокаїну бутирилхолінестеразою in vitro. Ключовою метою проведення дослідження є збільшення тривалості та якості анестезії. Спираючись на фармакологічні властивості, токсичний потенціал та поширеність, були обрані потенційні інгібітори процесу гідролізу серед флавоноїдів. З використанням методу УФ-спектрофотометрії установлено різну специфічну активність гесперидину, кверцетину в системі розкладання новокаїну. Наведено порівняльний аналіз процесу інгібування у вигляді графіків залежності величини константи швидкості першого порядку (К1Н) від концентрації флавоноїдів. Кверцетин демонструє найвдаліші результати випробувань, оскільки чинить найбільший інгібуючий вплив на перебіг процесу, чим підтверджує потенційну здатність подовжити тривалість дії препарату.
The article discusses the role of local anesthetics during surgical control of pain, analyzes the advantages and disadvantages of novocaine in surgical and clinical practice. The kinetics of inhibition of novocaine hydrolysis by butyrylcholinesterase in vitro is studied. The main interest was to increase the duration and quality of anesthesia. Based on the pharmacological properties, toxic potential and prevalence, potential inhibitors of the drug hydrolysis process were selected among the flavonoids. Different specific activity of hesperidin, quercetin in the decomposition system was established by UVspectrophotometry. A comparative analysis of the inhibition of the process in the form of graphs of the dependence of the first-order rate constant (К1Н) from the concentration of flavonoids. Quercetin shows the most successful test results, as it has the greatest inhibitory effect on the decomposition of novocaine, which confirms the ability to prolong the duration of the drug.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19988
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2021_V3_P295-302.pdf471,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.