Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20044
Title: Екологічні орієнтири енергетичної політики ЄС та України
Other Titles: Environmental orientation of energy policy of the EU and Ukraine
Экологические ориентиры энергетической политики ЕС и Украины
Authors: Кузнєцова, О. О.
Ястремська, Л. С.
Корнієнко, І. М.
Барановський, М. М.
Keywords: відновлювана енергетика
сталий розвиток
низьковуглецева економіка
відновлювані джерела енергії
екологічна політика
парникові гази
енергоефективність
возобновляемая энергетика
устойчивое развитие
низкоуглеродистая экономика
возобновляемые источники энергии
экологическая политика
парниковые газы
энергоэффективность
renewable energy
sustainable development
low-carbon economy
renewable energy sources
environmental policy
greenhouse gases
energy efficiency
Issue Date: 2022
Citation: Екологічні орієнтири енергетичної політики ЄС та України [Текст] / О. О. Кузнєцова, Л. С. Ястремська, І. М. Корнієнко, М. М. Барановський // Технології та інжиніринг. - 2022. - № 4 (9). - С. 17-34.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Метою роботи є дослідження формування екологічних орієнтирів в енергетичній політиці ЄС та України, визначення деяких проблемних питань, що характеризують сучасний стан процесу екологізації енергетики та знаходження відповідних рішень щодо розв’язання цих проблем. Аналіз нормативно-правових актів ЄС та України в сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності та літературних джерел, в яких висвітлюються проблеми процесу екологізації енергетики. Виконано аналіз впровадження екологічних орієнтирів до енергетичної політики та актів законодавства ЄС та України. Досліджено стан адаптації національного законодавства у сфері енергетики до вимог низки Директив ЄС. Розкрито основні завдання, які стоять перед Україною у зв’язку з проголошенням Європейського зеленого курсу та амбітних планів щодо реформування енергетичного сектора ЄС з метою досягнення кліматичної нейтральності у 2050 році. Розглянуто шляхи ефективного залучення України до формування політики у рамках Європейського зеленого курсу. Виконана систематизація та порівняння нормативно-правової бази ЄС та України з точки зору впровадження екологічних орієнтирів до енергетичної політики та окреслено проблемні аспекти державного нормативно-правового регулювання в сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності в контексті евроінтеграційного вектору розвитку України. Пропозиції щодо активної співпраці з ЄС на всіх етапах розроблення нормативно-правових актів та врахування нових екологічно орієнтованих ініціатив ЄС в сфері енергетики під час розробки національних програм дій з розвитку відновлюваної енергетики дозволять вчасно адаптувати національне законодавство до сучасних викликів та більш ефективно втілювати принципи сталого розвитку.
Целью работы является исследование формирования экологических ориентиров в энергетической политике ЕС и Украины, определение некоторых проблемных вопросов, характеризующих современное состояние процесса экологизации энергетики и нахождение соответствующих решений этих проблем. Анализ нормативно-правовых актов ЕС и Украины в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также литературных источников, в которых освещаются проблемы процесса экологизации энергетики. Выполнен анализ внедрения экологических ориентиров в энергетическую политику и акты законодательства ЕС и Украины. Исследовано состояние адаптации национального законодательства в сфере энергетики к требованиям ряда Директив ЕС. Раскрыты основные задачи, стоящие перед Украиной в связи с провозглашением Европейского зеленого курса и амбициозных планов реформирования энергетического сектора ЕС с целью достижения климатической нейтральности в 2050 году. Рассмотрены пути эффективного вовлечения Украины в формирование политики в рамках Европейского зеленого курса. Выполнена систематизация и сравнение нормативно-правовых актов ЕС и Украины с точки зрения интеграции экологических ориентиров в энергетическую политику и обозначены проблемные аспекты государственного нормативно-правового регулирования в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности в контексте евроинтеграционного вектора развития Украины. Предложения, касающиеся активного сотрудничества с ЕС на всех этапах разработки нормативно-правовых актов и учета новых экологически ориентированных инициатив ЕС в сфере энергетики при разработке национальных программ действий по развитию возобновляемой энергетики, позволят своевременно адаптировать национальное законодательство к современным вызовам и более эффективно воплощать принципы устойчивого развития.
The purpose of the work is to study the development of integration of environmental goals in the energy policy of the EU and Ukraine, to identify some problematic issues that characterize the current state of the energy greening process, and to find appropriate solutions for solving these problems. Analysis of regulatory legal acts of the EU and Ukraine in the field of renewable energy and energy efficiency, and literary sources, which highlight the problems of the process of “green” energy development. An analysis of the introduction of environmental goals to the energy policy and legislative acts of the EU and Ukraine was performed. The state of adaptation of national legislation in the field of energy to the requirements of a number of EU Directives has been studied. The main tasks to be performed by Ukraine in connection with the announcement of the European Green Deal and ambitious plans for reforming the EU energy sector with the aim of achieving climate neutrality in 2050 are revealed. Ways of effective involvement of Ukraine in policy formation within the framework of the European Green Deal are considered. The systematization and comparison of the regulatory and legal framework of the EU and Ukraine from the point of view of the integration of environmental goals into the energy policy was carried out, and problematic aspects of state regulatory and legal regulation in the field of renewable energy and energy efficiency in the context of the European integration vector of Ukraine's development are outlined. Proposals regarding active cooperation with the EU at all stages of the development of regulatory and legal acts and taking into account new environmentally oriented initiatives of the EU in the field of energy during the development of national action programs for the development of renewable energy will allow timely adaptation of national legislation to modern challenges and more effective implementation of the principles of sustainable development.
DOI: 10.30857/2786-5371.2022.4.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20044
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2022_N4(9)_P017-034.pdf420,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.