Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20045
Title: Аналітичний огляд та розроблення класифікації механізмів подачі голкових ниток швейних машин ланцюгового стібка
Other Titles: Analytical inspection and development of a classification of needle threads teke-up mechanisms of chain stitch sewing machines
Аналитический обзор и разработка классификации механизмов подачи игловых нитей швейных машин цепного стежка
Authors: Манойленко, О. П.
Горобець, В. А.
Дворжак, В. М.
Писаренко, Д. Д.
Билик, К. А.
Keywords: механізм подачі нитки швейних машин
швейні машини
ланцюговий стібок
класифікація механізмів подачі голкової нитки
структури механізмів подачі голкових ниток
проєктування швейних машин
механизм подачи нити швейных машин
швейные машины
цепной стежок
классификация механизмов подачи игловой нити
структуры механизмов подачи игловых нитей
проектирование швейных машин
thread teke-up mechanism of sewing machines
sewing machines
chain stitch
classification of needle thread teke-up mechanisms
structures of needle thread teke-up mechanisms
design of sewing machines
Issue Date: 2022
Citation: Аналітичний огляд та розроблення класифікації механізмів подачі голкових ниток швейних машин ланцюгового стібка [Текст] / О. П. Манойленко, В. А. Горобець, В. М. Дворжак, Д. Д. Писаренко, К. А. Билик // Технології та інжиніринг. - 2022. - № 4 (9). - С. 35-47.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – розроблення класифікації за структурними ознаками та аналіз застосування відомих механізмів подачі голкових ниток (МПГН) швейних машин ланцюгового стібка різних типів (100, 400, 500, 600 та 800). Методика включає основні етапи структурно-топологічного аналізу, а саме: формування функціональних задач, розділення об’єктів МПГН за принциповим та функціональним аспектом на елементи (ланки, ниткоподавачі, нитконапрямники, регулятор натягу нитки, можливості регулювання закону та величини подачі нитки тощо), проведення топологічної декомпозиції МПГН та відношень між ними, не вникаючи у їх змістовний опис, групування за типом та реалізації типу стібка. Отримано узагальнену класифікацію МПГН, яка враховує тип механізму, приналежність до типу ланок, наявність систем автоматизованого контролю та електромеханічних пристроїв. Окрім цього МПГН структуровані в групи у відповідності застосування їх в швейних машинах для утворення певних типів ланцюгових стібків. Наукова новизна полягає в структурно-топологічному аналізі МПГН швейних машин ланцюгового стібка та розробці їх класифікації. Практична значимість полягає у систематизації відомих МПГН, що полегшує вибір їх структури при проєктуванні швейних машин ланцюгового стібка.
Цель работы – разработка классификации по структурным признакам и анализ применения известных механизмов подачи игловых нитей (МПИН) швейных машин цепного стежка разных типов (100, 400, 500, 600 и 800). Методика включает основные этапы структурно-топологического анализа, а именно: формирование функциональных задач, разделение объектов МПИН по принципиальному и функциональному аспекту на элементы (звенья, ниткоподатчики, нитконаправители, регулятор натяжения нити, возможности регулирования) закона и величины подачи нити и др.), проведение топологической декомпозиции МПИН и отношений между ними, не вникая в их содержательное описание, группирование по типу и реализации типа стежка. Получили обобщенную классификацию МПИН, учитывающую тип механизма, принадлежность к типу звеньев, наличие систем автоматизированного контроля и электромеханических устройств. Кроме этого МПИН структурированы в группы в соответствии с применением их в швейных машинах для образования определенных типов цепных стежков. Научная новизна заключается в структурно-топологическом анализе МПИН швейных машин цепного стежка и разработке их классификации. Практическая значимость заключается в систематизации известных МПИН, что облегчает выбор их структуры при проектировании швейных машин цепного стежка.
Development a classification by structural features and analysis of the application of known of needle threads teke-up mechanisms (MTUNT) sewing machines chain stitch of different types (100, 400, 500, 600 and 800). Methodology includes the main stages of structural and topological analysis, namely: the formation of functional problems, the division of objects (TUNTM) in principle and functional aspect into elements (links, threads teke-up levers, thread guides, thread tension regulator, controllability law and the value of the thread, etc.), topological decomposition of TUNTM and the relationship between them, without delving into their meaningful description, grouping by type and implementation of the type of stitch. Findings are the result of a generalized classification of TUNTM, which takes into account the type of mechanism, belonging to the type of links, the presence of automated control systems and electromechanical devices. In addition, the characteristics of TUNTM are obtained, which are structured into groups in accordance with their use in sewing machines to form certain types of chain stitches. Originality is the structural and topological analysis of TUNTM sewing machines chain stitch and the development of their classification. Practical value of the work lies in the systematization of the known TUNTM, which facilitates the choice of their structure in the design of chain stitch sewing machines.
DOI: 10.30857/2786-5371.2022.4.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20045
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра механічної інженерії (МІ)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2022_N4(9)_P035-047.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.