Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20046
Title: Підготовка інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів для ефективного автоматизованого проектування раціональних схем розкрою
Other Titles: Preparation of information on the external contours of flat geometric objects for effective automated design of rational cutting schemes
Подготовка информации о внешних контурах плоских геометрических объектов для эффективного автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя
Authors: Чупринка, В. І.
Чупринка, Н. В.
Василенко, О. Л.
Науменко, Б. В.
Keywords: зовнішній контур
плоский геометричний об’єкт
деталь
апроксимація
ущільнення інформації
раціональна схема розкрою
математичне та програмне забезпечення
внешний контур
плоский геометрический объект
аппроксимация
уплотнение информации
рациональная схема раскроя
математическое и программное обеспечение
external contour
flat geometric object
detail
approximation
compaction of information
rational cutting scheme
mathematical and software
Issue Date: 2022
Citation: Підготовка інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів для ефективного автоматизованого проектування раціональних схем розкрою [Текст] / В. І. Чупринка, Н. В. Чупринка, О. Л. Василенко, Б. В. Науменко // Технології та інжиніринг. - 2022. - № 4 (9). - С. 48-59.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – розробити математичне та програмне забезпечення для підготовки інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів для ефективного автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів на ці плоскі геометричні об’єкти. У ході розробки алгоритмів підготовки інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів з допустимою точністю апроксимації використані методи аналітичної геометрії та прикладної математики. Для ефективного використання програмного забезпечення щодо автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів на плоскі геометричні об’єкти запропоновані алгоритми підготовки інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів з допустимою точністю, які забезпечують скорочення часу автоматизованого проектування раціональних схем розкрою в декілька разів. Особливо це важливо при інтерактивному проектуванні та коригуванні розкрійних схем. Проаналізувавши значення коефіцієнта точного відображення, рекомендовано допустиму точність апроксимації про зовнішні контури деталей взуття вибрати в діапазоні 0.5 мм≤ε ≤0.25. Запропоновані алгоритми підготовки інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів для ефективного автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів на ці плоскі геометричні об’єкти, які визначають допустиму точність кусково-лінійної апроксимації цих контурів та забезпечують їх апроксимацію із цією допустимою точністю. Запропоновані алгоритми підготовки інформації про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів для ефективного автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів на ці плоскі геометричні об’єкти реалізовані в програмний продукт для ущільнення інформації про зовнішні контури при кусково-лінійній апроксимації цих контурів. У результаті ущільнення отримана інформація про зовнішні контури плоских геометричних об’єктів забезпечить скорочення часу автоматизованого проектування раціональних схем розкрою в декілька разів.
Цель работы – разработать математическое и программное обеспечение подготовки информации о внешних контурах плоских геометрических объектов для эффективного автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя материалов на эти плоские геометрические объекты. При разработке алгоритмов подготовки информации о внешних контурах плоских геометрических объектов с допустимой точностью аппроксимации использованы методы аналитической геометрии и прикладной математики. Для эффективного использования программного обеспечения автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя материалов на плоские геометрические объекты предложены алгоритмы подготовки информации о внешних контурах плоских геометрических объектов с допустимой точностью, что обеспечивает сокращение времени автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя в несколько раз. Особенно это важно при интерактивном проектировании и корректировке раскройных схем. Проанализировав значение коэффициента точного отображения при заданной точности аппроксимации рекомендуется допустимую точность аппроксимации при автоматической подготовке информации о внешних контурах деталей обуви выбрать в диапазоне 0.5 мм≤ε ≤0.25. Предложены алгоритмы подготовки информации о внешних контурах плоских геометрических объектов для эффективного автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя материалов на эти плоские геометрические объекты, которые определяет допустимую точность кусочно-линейной аппроксимации этих контуров и обеспечивает их аппроксимацию с этой допустимой точностью. Предложенные алгоритмы подготовки информации о внешних контурах плоских геометрических объектов для эффективного автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя материалов на эти плоские геометрические объекты были реализованы в программный продукт для уплотнения информации о внешних контурах при кусочно-линейной аппроксимации этих контуров. В результате уплотнения полученная информация о внешних контурах плоских геометрических объектов обеспечит сокращение времени автоматизированного проектирования рациональных схем раскроя в несколько раз.
To develop mathematical and software for preparing information about the external contours of flat geometric objects for effective automated design of rational schemes for cutting materials for these flat geometric objects. During the development of algorithms for the preparation of information about the external contours of flat geometric objects with acceptable approximation accuracy, the methods of analytical geometry and applied mathematics were used. For the effective use of the software for the automated design of rational schemes for cutting materials into flat geometric objects, algorithms for preparing information about the external contours of flat geometric objects with acceptable accuracy are proposed, which ensure a reduction in the time of automated design of rational schemes for cutting several times. This is especially important for interactive design and correction of cutting patterns. After analyzing the value of the exact display coefficient for a given approximation accuracy, it is recommended to select the allowable approximation accuracy for automatic preparation of information about the external contours of shoe parts in the range of 0.5 mm ≤ ε ≤ 0.25. Algorithms for preparing information about the external contours of flat geometric objects for efficient automated design of rational schemes for cutting materials for these flat geometric objects are proposed, which determine the permissible accuracy of the piecewise linear approximation of these contours and ensure their approximation with this permissible accuracy. The proposed algorithms for preparing information about the external contours of flat geometric objects for efficient automated design of rational schemes for cutting materials for these flat geometric objects were implemented in a software product for compacting information about external contours during piecewise linear approximation of these contours. As a result of compaction, the information obtained about the external contours of flat geometric objects will reduce the time of automated design of rational cutting patterns by several times.
DOI: 10.30857/2786-5371.2022.4.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20046
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2022_N4(9)_P048-059.pdf356,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.