Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20108
Title: Modern approaches to the training of linguists-translators
Other Titles: Сучасні підходи до підготовки лінгвістів-перекладачів
Authors: Vyshnevska, Maryna
Borolis, Inna
Shkura, Nina
Keywords: linguists-translators
high-quality training
teaching translation
translation competence
лінгвісти-перекладачі
високоякісна підготовка
навчання перекладу
перекладацька компетентність
Issue Date: 2022
Citation: Vyshnevska M. Modern approaches to the training of linguists-translators / M. Vyshnevska, I. Borolis, N. Shkura // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2022. – Вип. 47, Т. 2. – С. 157-163.
Source: Актуальнi питання гуманiтарних наук
Humanities science current issues
Abstract: In the context of a multilingual globalized world, the possibility of a quick and clear exchange of information between representatives of different cultures is becoming more important than ever. The profession of a linguist-translator is gaining new popularity, and, consequently, the need for high-quality training of experts in the translation industry is also increasing. One of the main problems of training a professional translator is the choice of the optimal approach to teaching oral and written translation. Despite a huge number of publications devoted to various aspects of the translator’s activity, it should be noted that there is still not enough information on this issue in the pedagogical literature. The purpose of this work is to analyze and systematize pedagogical concepts, approaches to the professional training of linguists-translators, study the basic principles of teaching translation in educational institutions, identify their differences and common characteristics to provide a holistic view, and formulate a personal vision of the problem, as well as for further practical application of the information received. It has been established that while training linguists-translators communicative, personality-oriented, and activity-oriented approaches to foreign language teaching are widely used. It has been found that the competence approach in occupational education helps to form the ability of the graduate to independently apply the knowledge, skills, and abilities acquired in the process of preparation in a certain professional context. In the process of research, methods of systematic analysis of scientific and methodological sources and generalization of scientific views on the research problem were applied. The research methods used suggest that the application of the approaches and principles listed in the work is possible both in the training of translators and in teaching a foreign language as a subject. The scientific novelty of the study is to select the optimal approach to the training of students of linguistics, considering current trends in the translation industry. The analyzed methodological approaches to the training of linguists-translators contribute to the formation of translation competence of students, which is the basis of successful professional activity in the future.
У сучасних умовах мультилінгвального глобалізованого світу як ніколи важливою стає можливість швидкого та чіткого обміну інформацією між представниками різних культур. Професія лінгвіста-перекладача набуває нової популярності, а отже, зростає й потреба в якісній підготовці професійних фахівців у галузі перекладу. Однією з основних проблем підготовки спеціаліста-перекладача є вибір оптимального підходу до навчання усного та письмового перекладу. Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених різним аспектам діяльності перекладача, необхідно зазначити, що в педагогічній літературі все ще недостатньо інформації щодо цієї проблеми. Мета роботи – аналіз та систематизація педагогічних концепцій, підходів до професійної підготовки лінгвістів-перекладачів, дослідження основних принципів навчання перекладу у навчальних закладах, виявлення їхніх відмінностей та спільності для формування цілісного уявлення та формулювання власного бачення проблеми, а також для подальшого практичного застосування отриманої інформації. Встановлено, що в сучасному процесі підготовки лінгвістів-перекладачів широко використовуються комунікативний, особистісно-орієнтований та діяльнісно-орієнтований підходи до навчання іноземної мови. Виявлено, що компетентнісний підхід у професійній освіті допомагає сформувати здатність випускника самостійно застосовувати отримані у процесі підготовки знання, уміння та навички в певному професійному контексті. У процесі дослідження було застосовано методи системного аналізу науково-методичних джерел та узагальнення наукових поглядів на проблему дослідження. Використані методи дослідження дають змогу стверджувати, що застосування перерахованих у роботі підходів та принципів можливе як під час підготовки фахівців-перекладачів, так і під час навчання іноземної мови як предмета. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в підборі оптимального підходу до навчання студентів-лінгвістів з огляду на сучасні тенденції розвитку перекладацької галузі. Проаналізовані методичні підходи до підготовки лінгвістів-перекладачів сприяють формуванню перекладацької компетенції у здобувачів вищої освіти, що є основою успішної професійної діяльності в майбутньому.
DOI: 10.24919/2308-4863/47-2-25
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20108
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyshnevska_Borolis_Shkura_March_2022_25.pdfVyshnevska M., Borolis I. Article335,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.