Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20182
Title: Використання інтернет-ресурсів у процесі вивчення біології
Other Titles: The usage of internet resources in the process of studying biology
Authors: Степанченко, Д. В.
Білянська, М. М.
Keywords: біологія
види завдань
інформаційна компетентність
методика навчання біології
освітні інтернет-ресурси
biology
types of tasks
information competence
methods of teaching biology
educational Internet resources
Issue Date: 2022
Citation: Степанченко Д. В. Використання інтернет-ресурсів у процесі вивчення біології / Д. В. Степанченко, М. М. Білянська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2022. – № 82. – С. 130-135.
Source: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
Abstract: У статті розглянуто сутність поняття "інтернет-ресурс". Як результат подано власне розуміння інтернет-ресурсів, що використовуються під час вивчення біології, як web-сторінок, що містять інформацію різного характеру (текстову, графічну, статистичну, а також зображення, відео, інтерактивні модулі), що може бути використана з дидактичною метою в освітньому процесі з біології. Виділено характерні особливості освітніх мережевих ресурсів як окремого різновиду, серед них: більш ретельна перевірка та редагування інформації, відповідність нормам правопису; наявність можливостей для самоосвіти та фіксація досягнень учня тощо. Окреслено існуючі класифікації інтернет-ресурсів та подано варіант їх диференціювання з наведеними конкретними прикладами, що можуть бути використані у процесі вивчення біології. У результаті опитування учнів дев’ятих класів та вчителів з’ясовано стан використання інтернет-ресурсів на уроках біології. Дослідження включало вивчення кількох параметрів: залученості вчителів та учнів до використання інтернет-ресурсів, їх ставлення до впровадження інтернет-ресурсів в освітній процес, цілі використання мережевих ресурсів, а також різновиди ресурсів, які використовуються найчастіше. Крім того, у розвідці зроблена спроба виявити, чи впливають інтернет-ресурси на формування пізнавального інтересу учнів під час вивчення біології. Одержані результати свідчать, що обидві групи респондентів убачають в інтернет-ресурсах засіб зацікавлення учнів біологією, позитивно ставляться до їх використання, а також постійно використовують їх у своїй діяльності. При цьому мережеві ресурси використовуються в двох основних напрямах: як джерело інформації (для пошуку теоретичних, методичних матеріалів, поглиблення власних знань); як спосіб організації освітнього процесу, адже багато ресурсів у мережі дають можливість педагогам створювати та публікувати різні навчальні завдання, які учні виконують в онлайн-режимі. Особливо затребуваною стає ця функція в умовах дистанційного навчання.
This article includes the existing definitions of the concept of "Internet resource". As the result, there is the own understanding of internet resources that can be used in the process of studying biology, such as web-pages with different kinds of information ( text, graphics, statistics, images, videos, interactive modules). The characteristic features of educational network resources as a separate variety are highlighted in this article, among them: more elaborate information, compliance with spelling rules; availability of opportunities for self-education and recording of student achievements, etc. In this article there are existing classifications of Internet resources and a variant of their differentiation is given with specific examples that can be used in the process of studying biology. We found out the state of usege of Internet resources in biology lessons by interviewing teachers and ninth graders.The study included several parameters: the involvement of teachers and students in the use of Internet resources, their attitude to the introduction of Internet resources in the educational process, the purpose of using online resources, and the types of resources that are used most often. In addition, we investigated whether Internet resources influence the formation of cognitive interest in the process of studying biology. The results show that both groups of respondents consider online resources as a means of students' interest in biology, have a positive attitude to their usage in teaching biology, and constantly use them in their activities. According to the results of our analysis, we can say that internet resources are used in two main areas: as a source of information (to search for theoretical, methodological materials, to deepen their own knowledge); as a way to organize the educational process, because many online resources allow teachers to create and publish various educational tasks that students perform online. This feature is especially popular for distance learning.
DOI: 10.32840/1992-5786.2022.82.22
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20182
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 1992-5786 (Print)
2664-3529 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Запоріжжя_2022_Білянська.pdf755,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.